Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
december
november
oktober
september
augusti
juli
juni
maj
april
mars
februari
januari
 
1997
Sök i politiken.se:
   
658 artiklar
 
Strängare miljöregler när EU fick nya medlemmar
Det höga miljöskyddet i Sverige, Finland och Österrike har drivit fram skärpta regler i EU sedan de tre länderna gick med i unionen 1995.
30 dec 98 – EU-kommissionen

Forskning för 140 miljarder
Efter långa förlikningsförhandlingar med rådet godkände Europaparlamentet i förra veckan EU:s nya, femåriga forskningsprogram.
30 dec 98 – EU-parlamentet

Euron får inte hindras
Sverige, Danmark, Grekland och Storbritannien bör inte få hindra att euron används parallellt med den egna valutan i ekonomiska transaktioner, anser Europaparlamentet.
30 dec 98 – EU-parlamentet

EU-försäkring mot ekonomisk chock
EU bör snarast skapa en fond som kan gå in med kortfristiga lån till länder i valutaunionen som drabbas av akuta ekonomiska problem, anser Europaparlamentet.
30 dec 98 – EU-parlamentet

1999 års EU-budget godkänd
EU:s utgiftsbudget för nästa år blir cirka 825 miljarder kronor, drygt 100 miljarder mer än den svenska statsbudgeten. Det blir inget extra anslag för "strategiska reserver".
30 dec 98 – EU-parlamentet

Kommissionen fick inte ansvarsfrihet
Europaparlamentet beviljade inte kommissionen ansvarsfrihet för budgetåret 1996. Ett förslag om misstroendevotum mot hela kommissionen kommer att ställas vid nästa parlamentssession i januari.
30 dec 98 – EU-parlamentet

Matpaket till Ryssland
Ryssland får livsmedelshjälp från EU för nära fyra miljarder kronor.
30 dec 98 – EU,

Mer pengar till skola, vård och omsorg
Riksdagen ger kommuner och landsting ett tillskott på fyra miljarder kronor under nästa år. Kommunerna får dessutom ytterligare 3,9 miljarder kronor.
30 dec 98 – FiU 1998/1999:3

Ränteutgifterna minskar
Riksdagen har godkänt regeringens beräkning av räntorna på statsskulden. Ränteutgifterna beräknas till 84,6 miljarder kronor 1999. Om utgifterna blir större får regeringen riksdagens tillåtelse att överskrida anslaget.
30 dec 98 – FiU 1998/1999:4

Lika röstetal
De borgerliga partierna vill höja ersättningarna för nämndemännen. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill inte höja.
30 dec 98 – JuU 1998/1999:1

Mer pengar till kungen
Mer pengar till kungen och höjda löner för riksdagsledamöter och svenska Europaparlamentariker. Det blev resultatet när riksdagen delade ut pengar till rikets styrelse.
30 dec 98 – KU 1998/1999:1

Teve
Det blir ingen så kallad tevelista nu. Vilka idrottstävlingar som ska sändas i allmän-teve kommer att avgöras av riksdagen i vår.
30 dec 98 – KU 1998/1999:13

Stopplagen förlängs
Riksdagen har godkänt att den så kallade stopplagen förlängs med ett år, det vill säga till och med utgången av 1999. Stopplagen är en tillfällig lag som innebär att det inte ska ges några nya tillstånd att sända lokalradio.
30 dec 98 – KU 1998/1999:14

Tillskott i värdefull skog
Skyddet av värdefull skog får ett tillskott på 150 miljoner kronor nästa år. Det har riksdagen beslutat.
30 dec 98 – MJU 1998/1999:2

Naturvården går före
Riksdagen tycker att riktlinjerna till det delvis statliga skogsbolaget Assi Domän är dåliga och att de bör ändras.
30 dec 98 – NU 1998/1999:1

Regionalpolitik
Nästa år avsätts 2,7 miljarder kronor för olika regionalpolitiska stöd till företag, enligt riksdagens beslut.
30 dec 98 – NU 1998/1999:2

Tuffare tag mot ekonomiska målvakter
Det ska bli svårare att undgå näringsförbud genom att anlita målvakter, det vill säga att som verkställande direktör lämna sin post strax före en konkurs och sätta en annan person i sitt ställe.
30 dec 98 – Prop 1998/1999:44

Färre flyktingar till kommunerna
Kommunerna ska få 2,1 miljarder kronor i ersättning för flyktingmottagning under 1999. Det anslag som riksdagen beviljat bygger på en kalkyl att 11 800 flyktingar kommer att tas emot i kommunerna nästa år. Det är en minskning med ungefär 600 personer jämfört med mottagningen under 1998.
30 dec 98 – SfU 1998/1999:2

Spara på kunskapslyftet
De borgerliga partierna vill öka anslagen till universitetsforskningen och samtidigt minska anslagen till kunskapslyftet.
30 dec 98 – UbU 1998/1999:1

Globalisering - nygammal trend på frammarsch
- På 1860-talet fanns planer i Frankrike på att bilda en europeisk myntunion. Valutan skulle heta euro.
18 dec 98

Kommissionen anmäler miljöbrott
EG-kommissionen har anmält flera fall av brott mot miljöregler till EG-domstolen. De värsta syndarna är Belgien, Italien och Portugal.
18 dec 98 – EU-kommissionen

Sänkt moms kan ge jobb
Det behövs mer av konkreta mål i de gemensamma riktlinjerna för sysselsättningen, ansåg EU:s stats- och regeringschefer vid Wienmötet.
18 dec 98 – EU, Europeiska rådet 11-12 december 1998

Halvt stopp för antibiotika i djurfoder
EU:s jordbruksministrar har beslutat att förbjuda fyra antibiotiska preparat som tillsatser i djurfoder. Sveriges rätt att stoppa ytterligare fyra preparat upphör dock vid årsskiftet, och regeringen planerar att utlösa en skyddsklausul för att kunna behålla förbudet.
18 dec 98 – EU:s ministerråd

Sekretariat får privilegier
Östersjöstaternas råd har fått ett sekretariat i Stockholm. Riksdagen har godkänt regler om immunitet och privilegier för sekretariatet och att en lagändring görs. Beslutet följer regeringens förslag.
18 dec 98 – JuU 1998/1999:3

Kontor i Kalmar får privilegier
FN har beslutat att inrätta ett kontor för vattenmiljöfrågor och att detta ska ligga i Kalmar. Riksdagen har godkänt regler om immunitet och privilegier för kontoret och att en lagändring görs. Beslutet följer regeringens förslag.
18 dec 98 – JuU 1998/1999:4

Pensionsavdrag utvidgas
Riksdagen har godkänt ett regeringsförslag som bland annat innebär att utrymmet för avdrag av pensionskostnader ska utvidgas. De nya reglerna gäller kostnader när arbetsgivaren byter pensionsförsäkring eller då anställda byter arbetsgivare.
18 dec 98 – SkU 1998/1999:4

Ny koncernregel stoppar skattesmitning
Riksdagen har med några mindre justeringar godkänt samtliga regeringens förslag till skatteregler för omstruktureringar i företag. Den nya lagstiftningen syftar till att göra det lättare för företagen att förutse de skattemässiga konsekvenserna av omstruktureringar och samtidigt motverka skattesmitning. Bland annat ska den så kallade koncernregeln ändras. Den innebär i dag att aktier och andra andelar kan överlåtas inom en koncern utan att reavinstskatt behöver betalas. Lagändringen betyder att ett uppskovsbelopp ska fastställas vid en överlåtelse inom koncernen. Om andelen avyttras till ett företag utanför koncernen måste beloppet beskattas. Den nya koncernregeln ska gälla retroaktivt, från den 21 januari 1998.
18 dec 98 – SkU 1998/1999:5

Ättika slipper skatt
Riksdagen har godkänt ett regeringsförslag som ger skattemyndigheterna bättre möjligheter att kontrollera vissa ansökningar om återbetalning av skatt.
18 dec 98 – SkU 1998/1999:6

Vägar och järnvägar
Riksdagen har godkänt regeringens kommunikationsbudget. Anslaget uppgår till 25,5 miljarder kronor för 1999 och huvuddelen av det beloppet, 22,9 miljarder kronor, går till vägar och järnvägar. Vägverkets anslag är ungefär dubbelt så stort som Banverkets.
18 dec 98 – TU 1998/1999:1

Mer pengar till Europainformation
Svenska folket ska få veta mer om EMU. Anslaget för Europainformation förstärks från 8 till 22 miljoner kronor under 1999. Bidraget till säkerhets- och samarbetsorganisationen OSSE fördubblas till 33 miljoner kronor. Utrikesförvaltningen får 75 miljoner kronor mindre än i år till följd av omprioriteringar.
18 dec 98 – UU 1998/1999:1

Svekdebatt i biståndsfrågan
Enprocentsmålet är inte trovärdigt så länge regeringen och dess allierade säger ett och gör ett annat, anser kristdemokraterna och folkpartiet.
18 dec 98 – UU 1998/1999:2

Privilegier nödvändiga i EU
Så länge EU i grunden är en sammanslutning av självständiga stater behövs bestämmelser om immunitet och privilegier för de anställda i unionens institutioner.
11 dec 98 – Ds 1998:55

Remissvar om könens makt
Arbetsmarknadsdepartementet har sammanställt remissvaren angående utredningen om ekonomisk makt- och resursfördelning mellan kvinnor och män, den så kallade kvinnomaktsutredningen. Utredningen föreslog bland annat jämställdhetsmärkning av företag och organisationer och att nya, partssammansatta organ ska sprida kunskap om arbetsvärdering på det lokala planet.
11 dec 98 – Ds 1998:59

EU anmäler USA för brott mot handelsregler
EU har begärt att en särskild domarpanel inom världshandelsorganisationen WTO ska ta ställning till USA:s antidumpningslag från 1916.
11 dec 98 – EU-kommissionen

Arbetsgrupp ska analysera flyktingströmmar
EU ska upprätta en särskild arbetsgrupp för asyl och invandring, enligt ministerrådet.
11 dec 98 – EU:s ministerråd

Bättre villkor för trafikskadad turist
Den som råkar ut för en trafikolycka i ett annat EU-land ska kunna kontakta motpartens försäkringsbolag i hemlandet.
11 dec 98 – EU:s ministerråd

Sverige får behålla kadmiumgräns
Det är nu mer eller mindre klart att Sverige får behålla sitt gränsvärde för kadmium i handelsgödsel i tre år till.
11 dec 98 – EU-parlamentet

Överskott i 1998 års statsbudget
Riksdagen har godkänt regeringens förslag till ändringar i innevarande års budget. Det innebär att anslagen för 1998 ökas med netto 139 miljoner kronor. Men bakom denna lilla ökning döljer sig stora omfördelningar.
11 dec 98 – FiU 1998/1999:11

Kommunernas momssystem granskas
Systemet för momsersättningar till kommuner och landsting ska utvärderas.
11 dec 98 – Dir 1998:93

Kadaverfoder förbjuds
Riksdagen har nu godkänt en ändring i foderlagen som innebär att det är föbjudet att använda självdöda djur som djurfoder. Fodermjöl får alltså inte uppblandas med kadaverrester.
11 dec 98 – MJU 1998/1999:5

Rätt att byta el-bolag
Även små el-konsumenter ska kunna dra nytta av el-marknadsreformen. De ska till exempel kunna byta till en billigare leverantör, anser riksdagen. Idag är det bara storkonsumenter av el som kan byta leverantör. Riksdagen förslår att den pågående utredningen om leveranskoncessionssystemet ska lägga fram ett förslag som stärker de små kundernas rätt. Utredningen bör bland annat föreslå att timmätarreglerna ändras.
11 dec 98 – NU 1998/1999:4

Tvister slits av betrodda män
Efter 70 år får Sverige en ny lag om skiljeförfarande. Den nya lag som regeringen vill införa talar om vem som får vara skiljeman, vilka tvister som får avgöras genom en skiljedom och hur processen ska gå till. I lagen markeras också att tvister mellan företag och konsumenter inte får avgöras genom skiljedom.
11 dec 98 – Prop 1997/1998:35

Fler mål får avgöras utan huvudförhandling
Regeringen vill göra arbetet i hovrätterna smidigare.
11 dec 98 – Prop 1998/1999:37

Osäkerhet om riskerna med kärnkraftsavfallet
Varar riskerna med det svenska kärnkraftsavfallet i 100 000 år eller 10 miljoner år? Och vad händer om någon av de cirka 5 000 avfallskapslarna är defekt?
11 dec 98 – SOU 1998:130

Tvångsvården stabiliseras
Tvångsvården är dyr. Att tvångsvårda en missbrukare kostade i fjol 950 000 kronor. En vårdplats inom ungdomsvården kostade 1 380 000 kronor.
11 dec 98 – SOU 1998:140

Storstaden
Riksdagen har med några smärre justeringar godkänt regeringens storstadspolitik. Det innebär att politikens mål och inriktning har lagts fast och att en storstadsdelegation inrättas.
4 dec 98 – AU 1998/1999:2

Segregation och fattigdom
Arbetslösheten är rekordhög i sextio- och sjuttiotalens betongförorter. I Rinkeby i Stockholm, i Rosengård i Malmö och i Hjällbo i Göteborg arbetar bara 30 procent av de vuxna. Mer än halva befolkningen lever på bidrag - förtidspension, sjukbidrag, sjukpenning eller socialbidrag.
4 dec 98 – AU 1998/1999:2

Prispress på läkemedel
Den europeiska läkemedelsindustrin tappar mark gentemot amerikanska och japanska företag. EU-ländernas priskontroller bör avskaffas åtminstone på delar av marknaden, anser EG-kommissionen.
4 dec 98 – EU-kommissionen

Arbetslösheten sjunker inte
Trots att sysselsättningen genomsnittligt ökade något i EU under 1997 låg arbetslösheten kvar på samma nivå som tidigare, 10,2 procent.
4 dec 98 – EU-kommissionen

Vägavgifter relateras till miljön
EU:s ministerråd har enats om att vägavgifterna för tung trafik i det så kallade Eurovinjettsystemet ska graderas utifrån fordonens miljöpåverkan.
4 dec 98 – EU:s ministerråd

Bättre villkor för teckenspråk
Europaparlamentet vill förbättra situationen för de hörselskadade och stärka teckenspråkets status. Kommissionen uppmanas därför att lämna förslag på offentligt erkännande av teckenspråk inom EU.
4 dec 98 – EU-parlamentet

Stärkt status för nordisk bank
Nordiska investeringsbanken ska få en starkare internationell, juridisk status.
4 dec 98 – FiU 1998/1999:12

AP-fondens placeringsregler granskas
Det blir inga regler om "etiskt investerande" i AP-fonden.
4 dec 98 – FiU 1998/1999:9

Ett steg mot EMU
När riksdagen fattade sitt andra grundlagsbeslut om att göra riksbanken fristående protesterade vänsterpartiet och miljöpartiet.
4 dec 98 – KU 1998/1999:2

Riksbanken får eget ansvarig för penningpolitiken
Beslutet innebär att regeringsformen ändras så att det framgår att riksbanken har ansvaret för penningpolitiken. Dessutom införs ett förbud för andra myndigheter att bestämma hur riksbanken ska besluta i frågor om penningpolitik. Det förbudet kompletteras med en ändring i riksbankslagen som innebär att riksbanksledningen inte får ta emot instruktioner från andra i frågor som rör penningpolitiken.
4 dec 98 – KU 1998/1999:2

Vänsterpartiet vill provocera EU
Riksdagen har beslutat om ett antal redaktionella ändringar i riksbankslagen. Bland annat får banken utökad föreskriftsrätt och tydligare kreditgivningsregler. Enligt riksdagens uppfattning handlar det bara om att lagfästa en praxis som redan finns inom riksbanken.
4 dec 98 – KU 1998/1999:8

Utländska lotterier stoppas
Riksdagen har beslutat att spelombud som säljer lotter eller tar emot insatser för utländska lotterier eller spelbolag ska kunna dömas till böter.
4 dec 98 – KrU 1998/1999:2

Stoppa skogens klippare
Skogspolitikens mål uppfylls inte. Det avverkas för mycket och återväxten är dålig. Rovdrift förekommer.
4 dec 98 – MJU 1998/1999:3

Slutbullrat i skogen
Riksdagen antog den nya lag som ska begränsa avgaser och buller från skogsmaskiner, grävskopor och andra mobila maskiner. Ansvaret för att de nya hårdare miljöreglerna efterlevs delas mellan återförsäljare och användare. Den som efter årsskiftet medvetet säljer eller använder en maskin som inte uppfyller kraven kan dömas till fängelse i upp till sex månader. Lagen gäller inte fordon som släppts ut på marknaden före årskiftet.
4 dec 98 – MJU 1998/1999:4

Jämställdheten i statsföretag ska redovisas
Riksdagen vill ha bättre information från regeringen om de statliga företagen och affärsverken.
4 dec 98 – NU 1998/1999:5

Enklare att bli svensk
Flyktingar som inte kan styrka sin identitet ska få större möjligheter att bli svenska medborgare.
4 dec 98 – SfU 1998/1999:3

Strejk- och lockouträtten begränsas
Konflikträtten på arbetsmarknaden bör begränsas. Motiveringen är att det leder till lägre löner, stark tillväxt och därmed till högre sysselsättning.
4 dec 98 – SOU 1998:141

Enhetliga löner i Europaparlamentet
Alla ledamöter i Europaparlamentet ska ha samma lön, enligt ett förslag från det rättsliga utskottet.
27 nov 98 – EU-parlamentet

Tre frågor till Bengt Göransson
Demokratiutredningens uppgift är stimulera och fördjupa demokratidebatten.
27 nov 98 – Intervju med Bengt Göransson

Svenska kyrkan frigörs från staten
Banden mellan Svenska kyrkan och staten, knutna vid kyrkomötet i Uppsala 1593, ska lösas upp den 1 januari 2000. Men skilsmässan blir inte definitiv.
27 nov 98 – KU 1998/1999:5

Var ska makten ligga?
I takt med att samhället blir mer komplicerat och svårbegripligt kommer politikens och demokratins kris att fördjupas. Den ståndpunkten framförs av flera debattörer i en liten skrift från demokratiutredningen.
27 nov 98 – SOU 1998:102

Billigare pension till anhöriga
Efterlevandepension, som går till minderåriga barn eller till maka eller make, blir i vissa fall generösare, i andra fall oförmånligare. För staten ska det sammantaget bli billigare.
27 nov 98 – SOU 1998:120

EU - är unionen demokratisk?
- Förneka inte komplexiteten i frågorna om EU och demokratin.;- Räkna inte med att någon expert har lösningen. Du måste själv ta ansvar för din argumentation.;- Leta reda på och försök förstå de människor som verkar ägna seriösa tankar åt detta, oavsett vad du intuitivt känner inför deras politiska slutsatser.
27 nov 98 – SOU 1998:124

Kommittéernas kollaps?
Statens offentliga utredningar håller inte en godtagbar kvalitet. Hälften av utredningarna har stora brister. Det är till exempel vanligt med svaga analyser och illa underbyggda slutsatser.
20 nov 98 – Ds 1998:57

Trio ska representera euron
De 11 länder som ska ingå i valutaunionen måste tala med en röst i internationella diskussioner om penningpolitik, anser EG-kommissionen. Men enligt kommissionens förslag ska tre EU-institutioner vara representerade.
20 nov 98 – EU-kommissionen

Nytt program ska förebygga skador
EU:s hälsoministrar har enats om ett femårigt program för att förebygga personskador i hemmen och på fritiden. Målet ska nås bland annat genom informationskampanjer och förbättrad rapportering och registrering av skador. Innan programmet kan sjösättas ska det först godkännas av Europaparlamentet, och slutligen antas vid ett senare möte i ministerrådet.
20 nov 98 – EU:s ministerråd

Energiprogram under ett tak
EU:s olika program för energisektorn ska samlas i ett ramprogram, enligt ett beslut i ministerrådet.
20 nov 98 – EU:s ministerråd

Riksdagsarvoden höjs
Riksdagsledamöternas arvoden bör höjas från 30 300 kronor till 36 000 kronor i månaden, föreslår förre landshövdingen Gösta Gunnarsson i en utredning som överlämnats till riksdagen.
20 nov 98 – Förslag 1998/1999:RFK3

Kritiken är för akademisk
- Det är lätt för akademiker att komma med den här typen av kritik, en kritik som jag anser är raljant, övermaga och bara allt för typisk. Detta är bara ett av många exempel på hur man inom forskarvärlden slår ner på andra och framhäver sig själv, säger Ulf Westerberg (s), som helt nyligen slutade som statssekreterare på socialdepartementet.
20 nov 98 – Intervju med Ulf Westerberg

Kreditförslag dras tillbaka
I förra årets budgetproposition föreslog regeringen att riksdagen i förväg skulle godkänna en obegränsad kreditgaranti på IT-området. Tanken var att Sverige skulle kunna erbjuda etableringsstöd till eventuella utländska etableringar på halvledarområdet. Men riksdagen ville inte köpa en sådan gris i säcken, utan sköt upp behandlingen av förslaget i väntan på mer information från regeringen. Regeringen har nu formellt dragit tillbaka sitt ursprungliga förslag.
20 nov 98 – Skriv 1998/1999:31

Mjölkbönder får mindre bidrag
Regeringen vill gå längre än EG-kommissionen när det gäller avreglering av mjölksektorn.
20 nov 98 – Riksdagsdebatt

Lettland närmare EU-medlemskap
Lettland kan få starta sina förhandlingar om EU-medlemskap i slutet av nästa år, bedömer kommissionen. Även Litauen närmar sig en sådan position, medan Tjeckien och Slovenien - som redan startat sina förhandlingar - visar en oroande tröghet i anpassningen inför ett medlemskap.
13 nov 98 – EU,

Stockholmskontor får privilegier
Östersjöstaternas råd har fått ett sekretariat i Stockholm. Ett avtal mellan den svenska regeringen och rådet har undertecknats. För att avtalet ska bli giltigt ska det även godkännas av riksdagen. Regeringen föreslår att avtalets regler om immunitet och privilegier för sekretariatet godkäns och att en lagändring görs.
13 nov 98 – Prop 1998/1999:24

Stopp för utländska lotterier
Spelombud som säljer lotter eller tar emot insatser för utländska lotterier eller spelbolag ska kunna dömas till böter anser regeringen.
13 nov 98 – Prop 1998/1999:29

Höj bidragen till sjöfarten
Staten bör stötta den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft genom höjda bidrag och stöd till forskning och utbildning i branschen, anser utredaren Birger Bäckström.
13 nov 98 – SOU 1998:129

BSE stoppar köttexport från Portugal
67 fall av galna ko-sjukan, BSE, har upptäckts i Portugal sedan årsskiftet och nu vill EG-kommissionen förbjuda export av alla slags nötköttsprodukter från Portugal.
6 nov 98 – EU-kommissionen

Ordförandeskapet i EU måste förankras
Regeringen måste utarbeta en nationell strategi för Sveriges period som ordförandeland i EU, första halvåret 2001, anser centerpartiet.
6 nov 98 – EU-motioner

Vänsteroppositionen har tystnat
I år har vänsterpartiet inte skrivit någon egen budgetmotion. Inte heller har partiet lagt fram några dyra motionsförslag som rör sysselsättningen, rättvisan, jämställdheten eller miljön.
6 nov 98 – Vänsterpartiets motion med anledning av budgetpropositionen för 1999

Skriv av u-ländernas skulder
Alla partier utom moderaterna vill ha en snabbare ökning av biståndet jämfört med regeringens budgetförslag.
6 nov 98 – Bistånd

Bättre villkor om framtiden ska bli jordbrukets
Regeringen har beskrivit jordbruket som en framtidsnäring. Men det är långt mellan ord och praktisk handling.
6 nov 98 – Miljö, jordbruk

Satsa på tillväxt
Kristdemokraterna vill se en rad skattesänkningar för att stärka tillväxten.
6 nov 98 – Kristdemokraternas budgetmotion

Dialog hjälper avhoppare
Samhället behöver bygga upp kunskaper för att kunna hjälpa människor som hamnar i kris i samband med att de lämnar auktoritära religiösa rörelser. Någon krisjour liknande de som finns för brottsoffer och misshandlade kvinnor behövs dock inte, anser utredaren Margó Ingvardsson.
6 nov 98 – SOU 1998:113

Personuppgiftslagen utreds
Datainspektionen ska undersöka om det behövs nya regleringar för att kommuner och medborgare ska kunna lägga ut information med personuppgifter på Internet.
30 okt 98

Lägre förväntningar om tillväxt 1999
EG-kommissionen skriver ned sin prognos för tillväxten i EU-länderna 1999. Men av stormen på världens finansmarknader märks ändå bara en mild fläkt i EU-området, spår kommissionen.
30 okt 98 – EU-kommissionen

Räntan ämne på toppmöte
Förutsättningarna för lägre räntor är goda i hela EU, uttalade EU-ländernas stats- och regeringschefer vid toppmötet i österrikiska Pörtschach.
30 okt 98 – EU, EU-rådet 24-25 oktober 1998

1999 års budget
Europaparlamentet skjuter upp en reform av det kritiserade systemet för parlamentarikernas reseersättningar.
30 okt 98 – EU-parlamentet

Sverige sluter avtal med Albanien
Regeringen vill att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Albanien som ska förhindra dubbelbeskattning och skatteflykt. Regeringen föreslår också att uppräkningen av stater som Sverige ingått liknande avtal med ändras. Uppräkningen har betydelse för om delägare i utländska företag skall kunna beskattas löpande för företagens inkomster.
30 okt 98 – Prop 1998/1999:12

Stiftelser slipper skatt på aktieutdelning
Regeringen vill att stiftelser och ideella föreningar ska slippa att betala skatt för utdelning på näringsbetingade aktier. Till näringsbetingade aktier räknas bland annat aktieinnehav som motsvarar minst en fjärdedel av röstetalet i det utdelande bolaget.
30 okt 98 – Prop 1998/1999:7

Allt dyrare administration på försäkringskassan
Det kostar nästan dubbelt så mycket att administrera ett beslut om sjukpenning i dag jämfört med början av 1990-talet. Samtidigt är handläggningstiderna långa, och felaktiga beslut förekommer ofta.
30 okt 98 – Socialförsäkringens administration – kostnader och produktivitet: Rapport från riksdagens revisorers 1998/99:RR1

"Stötande att subventionera Viagra"
Stötande, kallade Barbro Westerholm (fp) det faktum att staten nu ska subventionera potensmedlet Viagra samtidigt som många människor med dålig ekonomi inte har råd att hämta ut sina läkemedel. Hon poängterade också att frågan har en jämställdhetsaspekt. Många kvinnor behöver läkemedel mot svampinfektioner, men de får betala själva. Barbro Westerholm undrade vad regeringen tänker göra åt saken, men statsrådet Maj-Inger Klingvall, som svarade i socialminister Anders Sundströms ställe, hade inga förslag utan hänvisade till läkemedelskommittéerna, "som framöver kommer att få ta ställning till hur man i fortsättningen ska se på det här läkemedlet".
30 okt 98 – Riksdagsdebatt

Jämställda jordbruk?
Vad ger det för signaler till samhället att handlägga jämställdhetsfrågorna i jordbruksdepartementet? undrade Birgitta Wistrand (m), som ansåg att det hade varit mer naturligt att lägga dem i det nya superdepartementet. Göran Persson svarade att det inte är ovanligt med statsråd som är departementschefer och samtidigt har ansvar för andra frågor, samt att han valt Margareta Winberg som jämställdhetsansvarig i regeringen eftersom hon har "utomordentliga förutsättningar att hävda dessa frågor i en allmän debatt".
30 okt 98 – Riksdagsdebatt

Jordbruksstödet hot mot biologisk mångfald
EU:s gemensamma jordbrukspolitik har ofta en direkt negativ effekt på den biologiska mångfalden i EU-länderna, enligt Europaparlamentet.
23 okt 98 – EU-parlamentet

Mer pengar till skola, vård och omsorg
De allmänna statsbidragen till kommuner och landsting höjs med fyra miljarder kronor nästa år. Kommunerna får också 3,9 miljarder i andra ersättningar.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Försörjningsbalansen
Försörjningsbalansen visar bruttonationalproduktens storlek och sammansättning 1997. Av försörjningsbalansentabellen framgår också hur regeringen ser på framtiden.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Mer pengar till skola, vård och omsorg
De allmänna statsbidragen till kommuner och landsting höjs med fyra miljarder kronor nästa år. Kommunerna får också 3,9 miljarder i andra ersättningar.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Positiva utsikter trots krisen
Trots den ekonomiska krisen i Asien räknar regeringen med en fortsatt hög ekonomisk tillväxt i Sverige, stora industriinvesteringar, ökad köplust i hushållen och en öppen arbetslöshet på fyra procent i slutet av år 2000. Men prognosen är osäker, medger regeringen, och det stora orosmolnet gäller utvecklingen i Japan.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Faktaruta/Grundstenarna i regeringens arbetslöshetsbekämpning
1. De offentliga finanserna ska vara sunda och priserna stabila.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Högskolor ska växa och spara
Studenterna blir fler och högskoleutbyggnaden går snabbast på de nya skolorna. Malmö, Södertörn och Mitthögskolan får flest nya studieplatser under de närmaste åren.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Pensionerna höjs
Bostadstilläggen höjs och pensionärerna får full kompensation för prisökningarna.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Skolans problem sätts ej i centrum
I budgetpropositionen beskrivs det svenska skolväsendet i rosenröda färger. Allt är bra eller håller på att bli bättre.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Ny myndighet för statlig kompetens
Vid årsskiftet bildas en statlig myndighet som ska ansvara för kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning i staten.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Stora budgetöverskott
De närmaste åren räknar regeringen med att statens inkomster ska öka och att utgifterna minskar. Hur stort budgetöverskottet blir och hur det ska användas kan bli en intressant politisk fråga.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Rödgröna alliansens första uppgörelse
Alla partierna i den rödgröna alliansen är halvnöjda med budgeten och betonar att uppgörelsen bara är en början på ett fortsatt samarbete.
16 okt 98

Försäkringsbolag får dela ut vinst
Finansdepartementet vill slopa den så kallade skälighetsregeln som anger att försäkringsbolag ska ha skäliga premier och försäkringsvillkor. Ett annat förslag är att livförsäkringsbolag, som bland annat har hand om det privata pensionssparandet, ska kunna dela ut vinst till ägarna.
16 okt 98 – Ds 1998:45

EU-avgiften kan sänkas
Den brittiska rabatten på medlemsavgiften till EU bör avvecklas, anser EG-kommissionen. Kommissionen har också räknat på en omläggning av jordbruksstödet som skulle ge flera länder sänkt avgift. För Sveriges del handlar det om en sänkning på runt 500 miljoner kronor per år, enligt kommissionens beräkningar.
16 okt 98 – EU-kommissionen

Ensamdomare får avgöra EG-mål
Med viss tvekan godkände parlamentet EG-domstolens förslag att vissa mål i domstolens förstainstansrätt kan få avgöras av en enda domare.
16 okt 98 – EU-parlamentet

Baltic 21 får ett eget kansli
Regeringen vill inrätta ett kansli åt deltagarna i Baltic 21, ett internationellt miljösamarbete runt Östersjön. Sekretariatet ska inleda sitt arbete den 1 oktober 1998 och arbeta fram till den 30 september år 2000, skriver regeringen i ett tilläggsdirektiv till utredningen En Agenda 21 för Östersjöområdet.
16 okt 98 – Dir 1998:83

Lång väntan på förslag om tillväxt
Det räcker inte med att önska sig tillväxt eller att tillsätta en tillväxtminister. Någon gång måste regeringen också komma med förslag som hjälper tillväxten på traven.
16 okt 98 – Riksdagsdebatt

Staten ska inte styra IT-utvecklingen
Målen för den nationella IT-politiken ligger fast heter det i regeringens IT-skrivelse. Och det viktigaste målet är definierat som att alla ska ha lika möjligheter att använda den nya informationstekniken som ett medel för ökad kunskap, demokrati och rättvisa. Dessutom bör informationstekniken användas för att skapa tillväxt och sysselsättning.
16 okt 98 – Skriv 1998/1999:2

Bibliotek ska spara vebb-sidor
Databaser, webbsidor och dataspel ska sparas av bibliotek och arkiv föreslår E-pliktutredningen.
16 okt 98 – SOU 1998:111

Riktlinjer för regeringen
Regeringskansliet har publicerat ett fyrtiotal promemorior som behandlar riktlinjer för den egna verksamheten. Promemoriorna är kronologiskt ordnade (1977 – 1998) och tar upp vitt skilda ämnen. Här är några exempel:
9 okt 98 – Ds 1998:52

Användaren betalar– ny princip för EU:s trafikpolitik
Om varje trafikslag betalar sina kostnader fullt ut förbättras såväl samhällsekonomin och välfärden som EU:s inre marknad, tror EG-kommissionen. En rättvis prissättning anses medföra välfärdsvinster i storleksordningen 300–700 miljarder kronor per år.
9 okt 98 – EU-kommissionen

Ojämlik trafikpolitik granskas av nytt råd
Män är mindre intresserade av trafikens miljöfrågor och mindre positiva till restriktioner i biltrafiken än kvinnor. Samtidigt dominerar männen i de församlingar som beslutar om svensk transportpolitik.
9 okt 98 – Dir 1998:68

EU:s nya strukturstöd utreds
Regeringen ska utreda hur delar av EU:s reformerade strukturstöd ska hanteras i Sverige.
9 okt 98 – Dir 1998:76

Invandrarverket får ansvar för avvisningar
Invandrarverket ska ha huvudansvaret för att verkställa beslut om avvisning eller utvisning, föreslår regeringen. Tanken är att verket ska kunna förmå fler att återvända frivilligt till sina hemländer.
9 okt 98 – Prop 1997/1998:173

Svårt hantera EU:s strukturstöd rätt
Dubbla administrativa system för svenskt regionalstöd och EU-stöd, otydliga ansvarsförhållanden och misstankar om jäv vid beslut om EU:s strukturfondspengar – det är bara några av problemen som Sverige har haft när EU:s strukturstöd ska fördelas, enligt riksrevisionsverket, RRV.
9 okt 98 – Sveriges administration av EGs strukturfonder – behov av förändringar inför åren 2000–2006: Rapport från RRV1998:54

Riskfritt med nya bankägare
Sedan den 1 juli 1996 är det fritt fram för industriföretag, handelsbolag och andra icke-finansiella företag att äga banker. Det har fungerat bra, tycker regeringen.
9 okt 98 – Skriv 1997/1998:161

Invandrares valdeltagande utreds
Det nya integrationsverket har fått i uppdrag att utreda hur valdeltagandet bland invandrare utvecklats.
25 sep 98

Framtidsdebatt väntar för socialdemokraterna
Politik har blivit en i det närmaste illusionsfri zon, varnade den brittiske parlamentsledamoten Giles Radice när hans parti, Labour, skulle försöka återta regeringsmakten efter 18 års högerstyre.
25 sep 98

Mp slog kd i skolvalet
Alf Svensson-effekten har stannat utanför skolans väggar. Kristdemokraterna fick bara 5,5 procent av rösterna i årets skolval, medan hela 12,2 procent valde miljöpartiet.
25 sep 98

Krismedvetandet hotar demokratin
För människor i Sverige har det blivit självklart att vi kan välja partner, bostad, utbildning och mycket annat. Men i våra politiska val har det blivit tvärtom, handlingsutrymmet och valmöjligheterna minskar, anser sociologen Anders Persson från Lund.
25 sep 98

Misstroende och valskolk ökar
Valdeltagandet i årets val är det lägsta sedan valet 1958. Blankrösterna och rösterna på småpartier utanför riksdagen blev fler. Samtidigt ökar misstroendet mot politikerna, enligt Sveriges televisions vallokalundersökning, Valu 98.
25 sep 98

Två vinnare och tre förlorare
Socialdemokraterna, centern och folkpartiet har gjort sitt sämsta val sedan den allmänna och lika rösträtten infördes 1921.
25 sep 98

Fler kvinnor jämfört med 1994
200 av riksdagens 349 nyvalda ledamöter är män. Det innebär att Sverige är världens mest jämställda parlament.
25 sep 98

Sämsta valet någonsin för s, c och fp
Ett historiskt lågt valdeltagande och stora förskjutningar i styrkeförhållandena mellan partierna. Det blev resultatet av 1998 års val. De gamla "fyrklöver-partierna" fick fler röster än i förra valet, men Göran Persson sitter kvar med stöd av både vänstern och miljöpartiet.
25 sep 98

Ny författningshandbok
Stadsrådsberedningen har publicerat en ny och uppdaterad handbok för författningsskrivning. Den nya handboken tar bland annat upp de krav som följer av EU-medlemskapet.
25 sep 98 – Ds 1998:43

Studenter känner sig maktlösa
Studenterna vid universitet och högskolor anser inte att de har något inflytande på vare sig kursutbudet, undervisningen, examinationen eller kurslitteraturen.
25 sep 98 – Ds 1998:51

Olaglig rederikartell bötfälld
EG-kommissionen har dömt sexton rederier, däribland svenska ACL, att betala sammanlagt 2,5 miljarder kronor i böter för att de bildat en kartell som kommit överens om priser och fraktvillkor.
25 sep 98 – EU-kommissionen

Visioner – himmel eller helvete
Efterfrågan på visioner har varit märkbar i årets valrörelse. Ledande partiföreträdare, inte minst inom socialdemokratin, klagar öppet över sitt eget partis brist på långsiktiga riktlinjer för det framtida samhället.
25 sep 98

Vänster–högerskalan gäller än
Vänster–högerskalan är fortfarande väljarnas viktigaste verktyg för att bedöma skillnaderna mellan partierna. Men ytterlighetsåsikter åt vänster eller höger har blivit ovanligare. Det har blivit trångt i politikens mittfält.
11 sep 98

Klassröstningens återkomst?
1994 ökade klassröstningen. Betyder det att klassröstningen är på väg tillbaka och att andra faktorer spelar mindre roll?
11 sep 98

Dialog i Alexandria
Förra hösten framförde regeringen idén att Sverige skulle upprätta ett svenskt institut i Alexandria i Egypten. Institutet skulle tjäna som en mötesplats mellan Europa och regionen.
11 sep 98 – Ds 1998:28

Nya regler för plikttjänstgöring
Den utredning som har till uppgift att analysera totalförsvarsplikten har fått ytterligare några frågor att fundera på. Regeringen vill nämligen veta hur pliktsystemet kan göras mer flexibelt. Med flexibiliteten menas till exempel att utbildningstiderna varierar mer, att utbildningstiden delas upp i etapper där korta grundutbildningar kombineras med påbyggnadsutbildningar, som genomförs om hotbilden mot Sverige skulle öka.
11 sep 98 – Dir 1998:49

Dubbelt medborgarskap kan bli vanligare
Frågan om dubbelt medborgarskap ska utredas förutsättningslöst. Den nuvarande strikta och negativa svenska hållningen i fråga om dubbla medborgarskap kan därmed komma att ändras.
11 sep 98 – Dir 1998:50

EU-kritik mot svensk alkoholpolitik
EG-kommissionen anser att svenskarna ska få ta emot gåvopaket med vin eller sprit som sänts från andra EU-länder och att kraven på restauranger som själva importerar alkohol ska luckras upp.
11 sep 98 – Dir 1998:52

Upphandlingsnämnden är för liten
Regeringen anser att Nämnden för offentlig upphandling är för liten och alltför upptagen med att informera. En utredare har därför fått i uppdrag att undersöka om nämndens uppgifter kan överföras till någon annan och större myndighet, till exempel kammarkollegiet, statskontoret eller konkurrensverket.
11 sep 98 – Dir 1998:58

Flera projekt för kommunal förnyelse
Kortare handläggningstider och minskat revirtänkande är några effekter av kompetenshöjande insatser i kommuner och landsting.
11 sep 98 – SOU 1998:91

Är demokratin i fara?
Varför växer politikermisstron? Är den ett hot mot demokratin?
28 aug 98

Man är väl halvsäker... typ
Förstagångsväljarna är ovanligt många i år och ett eftertraktat byte för partierna som lockar med hemsidor på Internet och ”chatt” med partiledarna. Men hur tänker ungdomarna själva inför valet i höst? Frågan ställdes på ett kafé en regnig eftermiddag i Stockholm.
28 aug 98 – Intervju med förstagångsväljare

Offentligheten bör vidgas
Regeringen vill vidga offentlighetsprincipen så att den även omfattar allmänna handlingar som är lagrade med hjälp av datateknik. I dag får myndigheterna visserligen lämna ut sådana uppgifter, men det finns inte någon skyldighet att göra det. Myndigheterna kan till exempel vägra att lämna ut uppgifter som är lagrade i datamaskiner med hänvisning till de kostnader och det merarbete det skulle medföra.
28 aug 98 – Dir 1998:32

Biogas som fordonsbränsle
En utredare ska granska villkoren för, och lämna förslag på, ett projekt som ska främja en kostnadseffektiv utveckling av produktion, distribution och användning av biogas för fordonsdrift.
28 aug 98 – Dir 1998:33

Ny utbildning för rektorer
Kommittédirektiv 1998:47
28 aug 98 – Dir 1998:47

IMF behöver mer pengar
Internationella valutafonden (IMF) som ger krediter till stater med betalningsbalansproblem behöver utöka sitt kapital med 45 procent.
28 aug 98 – Prop 1997/1998:162

Skärpt kontroll av syntetiska droger
Lagstiftningen ska göras om så att den täcker alla varor som anses vara narkotika, föreslår regeringen. En ny lag ska ge möjlighet att ingripa mot fler hälsofarliga preparat.
28 aug 98 – Prop 1997/1998:183

Patientens ställning måste stärkas, anser regeringen
I en proposition föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagstiftningen för att öka patienternas inflytande.
28 aug 98 – Prop 1997/1998:189

Hur stor ska demokratin vara?
Demokratiutredningen, vars huvuduppgift är att skapa en bättre bas för den demokratiska teoribildningen, arrangerade ett seminarium den 18 mars i år. Seminariet finns dokumenterat i en skrift som i sommar har publicerats i SOU-serien.
28 aug 98 – SOU 1998:55

Räddningsverket ska effektiviseras
Staten måste formulera övergripande mål för hur samhället ska skydda sig mot olyckor. Det föreslår Räddningsverksutredningen i sin slutrapport.
28 aug 98 – SOU 1998:59

Färre djurförsök ska skona djuren
Användandet av djurförsök ska begränsas. Det anser en utredning, som dock nöjer sig med motåtgärder av administrativ karaktär.
28 aug 98 – SOU 1998:75

Rutinerna för statsrådens flygresor måste samordnas
Den nuvarande ordningen för användningen av statens flygplan och upphandlingen av charterflyg inom regeringskansliet har flera brister, enligt Statsflygutredningen.
28 aug 98 – SOU 1998:81

Schweiz läroexempel på direktdemokrati
Att delta i den demokratiska processen genom att gå till valurnorna vart fjärde år, som vi gör i Sverige, är en futtighet med schweiziska mått mätt. I Schweiz förväntas medborgarna rösta i 20–30 folkomröstningar per år och dessutom gå på stormöten för att besluta om kommunens angelägenheter.
28 aug 98 – SOU 1998:85

Intensifierat samarbete i Östeuropa
En kommitté vill påskynda de svenska insatserna på rättsområdet i Central- och Östeuropa.
28 aug 98 – SOU 1998:86

Många projekt för att förebygga brott
Kommittén för brottsförebyggande arbete har lagt fram en rapport som egentligen är en samling berättelser som handlar om vad som görs i olika svenska städer för att förebygga brott. I rapporten redogörs för ett flertal projekt och lokala samverkansformer som bedrivs runt om i landet.
28 aug 98 – SOU 1998:90

Kommission har lämnat en första rapport om Sverige och naziguldet
Det guld som betalades ut när Kreugerlånet löstes in 1940 innehöll sannolikt inte något konfiskerat eller plundrat personguld. Det kan däremot guld som senare togs emot av den svenska Riksbanken ha gjort, enligt en rapport.
28 aug 98 – SOU 1998:96

Barn och demokrati
Demokratiutredningen har presenterat en skrift (nr 4) som ger en översikt om hur barns villkor i Sverige har sett ut och förändrats under 1900-talet.
28 aug 98 – SOU 1998:97

Politikerförakt eller demokratiförakt?
Det talas mycket om politikerförakt. Tidningarna skriver om politikens och demokratins kris. Opinionsforskarna gör tabeller och diagram, och skriver artiklar och avhandlingar om hur misstron ökar. Politikerna som naturligtvis känner sig träffade av talet om politikerförakt skyller ofta på massmedierna när de ska förklara allmänhetens tilltagande misstro.
28 aug 98

Bråka mer i politiken
Under de närmaste veckorna kommer striden om väljarnas röster att intensifieras. Mest bråk och käbbel, tycker en del. Statsvetaren Leif Lewin tycker tvärtom: det behövs tydligare skiljelinjer i politiken. De senaste årens samarbetstänkande har fört in politiken i slutna rum och försvårat väljarnas ansvarsutkrävande.
14 aug 98

Otillräcklig statistik över rasistiska brott
Statistiken över rasistisk och främlingsfientlig brottslighet är för dålig. Dokumentation av eventuella rasistiska motiv bakom brott saknas ofta inom rättsväsendet, enligt en rapport.
14 aug 98 – Ds 1998:35

Har du märkt av politikerföraktet?
Tidningen ställde frågan till några av våra folkvalda.
14 aug 98 – Intervjuer med några folkvalda

En ny IT-kommission
Regeringen har tillsatt en ny och tredje IT-kommission. Den nya kommissionen ska fortsätta den tidigare IT-kommissionens arbete men inriktningen ska ändras en aning. Den nya kommissionen ska lägga större vikt vid grundliga analyser, heter det i kommittédirektivet.
14 aug 98 – Dir 1998:38

Lagstiftning ses över
En särskild utredare ska se över lagstiftningen som reglerar handel, transporter och distribution av naturgas och annan rörbunden energi.
14 aug 98 – Dir 1998:41

Ny myndighet för distansutbildning
Regeringen har tillkallat en organisationskommitté vars uppgift är att, under förutsättning av beslut av regeringen och riksdagen, planera och förbereda en distansutbildningsmyndighet i Härnösand.
14 aug 98 – Dir 1998:44

Lagstiftningen om sexualbrott ses över
En kommitté ska göra en total översyn av bestämmelserna om sexualbrott.
14 aug 98 – Dir 1998:48

Delegation för godstransporter
En godstransportdelegation inrättas och får i uppgift att öka samverkan mellan godstransportsystemets aktörer och staten.
14 aug 98 – Dir 1998:51

Skoldatanätet får ett svenskt sekretariat
EU-kommissionen har på svenskt initiativ föreslagit att ett europeiskt skoldatanät skapas. Den svenska regeringen har tillsatt en kommitté som ska arbeta med projektet.
14 aug 98 – Dir 1998:53

Bildandet av ny myndighet utreds
Regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska förbereda och genomföra bildandet av en myndighet för kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning.
14 aug 98 – Dir 1998:54

Bidrag till handikapporganisationer granskas
En särskild utredare ska se över statsbidragen till handikapporganisationernas verksamhet.
14 aug 98 – Dir 1998:57

Skolhälsovården granskas
En särskild utredare ska granska elevvårdens och skolhälsovårdens verksamhet och föreslå åtgärder för att höja dess kvalitet.
14 aug 98 – Dir 1998:59

Jämställdhetslagen ses över
En särskild utredare ska göra en översyn av vissa delar av jämställdhetslagen och lämna förslag till lagändringar. Bland annat ska jämställdhetslagens regler i förhållande till EG-rätten analyseras.
14 aug 98 – Dir 1998:60

Nya behov av utbyggd infrastruktur
En särskild utredare ska utreda tillgången på avancerad informationsteknisk infrastruktur ur ett regionalt och socialt perspektiv. Utredaren ska kartlägga den nuvarande infrastrukturen och lägga särskild vikt vid kommunernas pågående infrastrukturutbyggnad.
14 aug 98 – Dir 1998:61

Arbetslivsfrågor i fokus
En delegation har fått i uppgift att hämta in och sprida kunskap om arbetslivsområdet i syfte att främja en positiv utveckling av det moderna arbetslivet. Delegationen ska också beskriva och analysera de problem som finns inom detta område och lämna förslag på ågärder.
14 aug 98 – Dir 1998:62

Konsumentens rättigheter i IT-samhället utreds
En särskild utredare ska kartlägga vilka särskilda problem av främst marknadsrättslig natur som konsumenten kan ställas inför i samband med IT-användning. Resultatet av denna kartläggning ska följas av en analys om konsumentens skydd behöver stärkas på detta område och, i så fall, hur detta kan göras. I första hand ska behovet av att stärka konsumenternas ställning när det gäller marknadsföring och reklam övervägas.
14 aug 98 – Dir 1998:64

Vilande grundlagsförslag
Efter valet samlas en ny riksdag. Då kan den gångna mandatperiodens vilande beslut om ändringar i grundlagen antas eller förkastas.
14 aug 98 – KU 1997/1998:15, KU 1997/1998:18, KU 1997/1998:19, KU 1997/1998:20

Finansinspektionen föreslås pröva förvaltningsärenden
I dag är det regeringen som prövar förvaltningsärenden på bank- och försäkringsområdet. Men i en proposition föreslås att beslutskompetensen ska föras över till Finansinspektionen. Inspektionen ska dock hänskjuta ärenden som är av principiell betydelse till regeringen.
14 aug 98 – Prop 1997/1998:186

Så kan småföretagen öka sin kompetens
Möjligheten att skaffa sig utbildning och kompetens är mindre på småföretagen än på stora företag. Det anser Småföretagsdelegationen och presenterar ett flertal förslag för att ändra på detta.
14 aug 98 – SOU 1998:77

Lågprisimport kan stoppas
Parallellimport av Dieseljeans, Ray Ban-glasögon och andra märkesvaror är inte tillåten utan varumärkesinnehavarens tillstånd.
31 jul 98 – EG-domstolen

Budgetmakten på glid
Budgetreformen skulle stärka regeringen och ge den bättre kontroll över statsfinanserna. Så var det tänkt. Hur blev det?
31 jul 98 – Intervju med Karin Brunsson och Ingvar Mattson

Program ska begränsa växthuseffekten
Regeringen vill att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska lägga fram förslag till en samlad svensk strategi för att begränsa och reducera utsläppen av koldioxid och övriga växthusgaser som täcks av det så kallade Kyotoavtalet. Avtalet omfattar bland annat växthusgaserna koldioxid, metan och dikväve (lustgas).
31 jul 98 – Dir 1998:40

Staten satsar på det industrihistoriska kulturarvet
Regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska utreda och lämna förslag om formerna för, och inriktningen på, regeringens satsning på det industrihistoriska kulturarvet. Utredaren ska, tillsammans med myndigheter och institutioner som arbetar med kulturarvsfrågor, lämna förslag på hur en sådan satsning skulle kunna se ut, bland annat hur den ska organiseras, följas upp och utvärderas. Satsningen ska främst inriktas på tiden från industrialismens genombrott i Sverige. Syftet är att ”främja medborgarförankringen och uppslutningen kring det industrihistoriska arvet samt att bevara och utveckla viktiga kulturhistoriska värden”.
31 jul 98 – Dir 1998:43

Regeringens miljömål utvärderas
Regeringen har tillkallat en parlamentarisk beredning som ska utvärdera de miljökvalitetsmål som regeringen satt upp.. Beredningen ska också kunna föreslå nya delmål vid behov.
31 jul 98 – Dir 1998:45

24-timmarsregeln slopas inte
24-timmarsregeln får vara kvar. Det står klart sedan riksdagen röstade emot lagutskottets förslag om att avskaffa regeln.
31 jul 98 – LU 1997/1998:27

Lagar och förordningar inför halvårsskiftet 1998
40 nya lagar och 60 nya förordningar har riksdagen och regeringen fattat beslut om under årets första sex månader.
31 jul 98

Lag mot diskriminering av handikappade i arbetslivet
Diskriminering av funktionshindrade ska vara straffbart. Dessutom ska arbetsgivare bli skyldiga att utreda och vidta åtgärder om en funktionshindrad person blir trakasserad på jobbet. Det föreslår regeringen i en proposition.
31 jul 98 – Prop 1997/1998:179

Ny lag mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning ska förbjudas, föreslår regeringen. Dessutom ska en ombudsman tillsättas för att se till att lagen följs.
31 jul 98 – Prop 1997/1998:180

Barns intressen ska tillgodoses bättre
Beslutsfattarna måste ta större hänsyn till barnen. Därför ska statligt anställda få lära sig mer om FN:s barnkonvention. Det är ett av förslagen i regeringens strategi för att förverkliga och genomföra barnkonventionen i Sverige.
31 jul 98 – Prop 1997/1998:182

Kunskapslyftet behöver fler platser på grundnivå
Staten bör skjuta till mer pengar så att antalet platser på den grundläggande nivån inom kunskapslyftet blir fler. Det anser Kunskapslyftskommittén i ett delbetänkande.
31 jul 98 – SOU 1998:51

Bred satsning på specialpedagogik ska hjälpa elever med funktionshinder
Lärare, skolledare och annan personal i skolan behöver betydligt mer kunskaper och kompetens om barn med funktionshinder, särskilt vanliga handikapp som dyslexi och DAMP/ADHD. Varje kommun ska också ha en samordnare för frågor som rör elever med behov av särskilt stöd.
31 jul 98 – SOU 1998:66

Barns skydd mot sexuella övergrepp måste stärkas anser utredare
Registerkontroller bör göras på personal som anställs inom skola och barnomsorg för att minska risken för sexualbrott mot barn, föreslår Lämplighetsprövningsutredningen.
31 jul 98 – SOU 1998:69

Nya regler för bidrag till invandrarorganisationer
Ett mer sammanhållet bidragssystem, som kan resultatstyras. Det föreslår den utredning som haft i uppdrag att se över statsbidragen till olika invandrarorganisationer. Utredningens förslag har tagits fram i samarbete med flera representanter från några av dessa organisationer.
31 jul 98 – SOU 1998:73

Nya mål för statens stöd till idrotten
Ett ökat stöd till elitidrotten och mer idrott för högstadielever, det är några av idrottsutredningens förslag.
31 jul 98 – SOU 1998:76

Talmän vill minska ”demokratiskt underskott”
– Det behövs en ny institutionell balans i EU. De nationella parlamenten och Europaparlamentet har utökat sin kontroll, men det räcker inte, sa den spanske talmannen Federico Trillo-Figueroa när riksdagen bjöd in till konferens för 60 europeiska talmän.
26 jun 98 – EU, EU hösten 1998

EU-nämnden räcker inte för parlamentarisk kontroll
Det finns risker med att ha en särskild riksdagsnämnd för EU-frågor, och det finns också risker med nämndens fokusering på besluten i ministerrådet.
26 jun 98 – EU, EU hösten 1998

Svag kontroll över EU-politiken
De flesta EU-länders parlament har ett svagt inflytande över sina regeringars agerande i ministerrådet. Det som kallas samråd är i själva verket ofta en ensidig information från regeringen.
26 jun 98 – EU, EU hösten 1998

Cardiffmötet
Cardiffmötet. EU:s stats- och regeringschefer beslutade vid sitt möte i Cardiff 15–16 juni att en paketöverenskommelse om Agenda 2000 med unionens kommande långtidsbudget ska vara klar senast i mars nästa år. I de officiella slutsatserna från mötet ”noteras” att några länder vill höja utgiftstaket medan andra anser att bördorna ska fördelas rättvisare. Vidare ”noteras” att rådet och kommissionen ska behandla det omdiskuterade förslaget om ekonomiska villkor för ledamöterna i Europaparlamentet.
26 jun 98 – EU,

Regeringen vill avskaffa bankaktiebolagslagen
Aktiebolagslagen ska utgöra den associationsrättsliga grunden för bankaktiebolag, anser regeringen och föreslår att bankaktiebolagslagen avskaffas.
26 jun 98 – Prop 1997/1998:166

Ingen förhandling vid upphandling
Kommunala och statliga organ får inte föra regelrätta förhandlingar med anbudssökande eller anbudsgivare vid en upphandling, enligt regeringens förslag till ändring i lagen om offentlig upphandling.
26 jun 98 – Prop 1997/1998:170

Småföretagare kräver bättre information
Myndigheterna måste öka servicen gentemot företagarna genom att förlänga sitt öppethållande och förenkla sina blanketter. Det är några av förslagen som småföretagsdelegationen lägger fram i en rapport.
26 jun 98 – SOU 1998:64

Bostadspolitiken
När riksdagen godkände regeringens förslag till bostadspolitik var det i första hand moderaterna som stod för oppositionen. Detta efter uppgörelsen om sänkt fastighetskatt.
12 jun 98 – BoU 1997/1998:10

Forskningspengar till bioteknologi
EG-kommissionen har valt ut 154 nya forskningsprojekt inom området bioteknologi som får dela på ett forskningsanslag på cirka 1,2 miljarder kronor. Projekten har värderats av 22 paneler med sammanlagt 326 experter.
12 jun 98 – EU-kommissionen

Tjänstepension följer med vid flytt
Den som flyttar från ett EU-land till ett annat ska inte riskera att förlora sin intjänade rätt till tjänstepension, enligt ett beslut i EU:s ministerråd.
12 jun 98 – EU:s ministerråd

Anställningsskydd vid överlåtelser gäller även offentliganställda
Direktivet som ger anställda rätt till fortsatt anställning vid ägarskiften ska gälla också i den offentliga sektorn.
12 jun 98 – EU:s ministerråd

Europass för yrkesutbildning
EU:s arbetsmarknadsråd har beslutat att införa ett nytt intyg för internationella yrkesutbildningar, Europass.
12 jun 98 – EU:s ministerråd

Kritik mot skrivelse om kommunerna
Trots att antalet anställda fortsatt att minska var många kommuners och landstings ekonomiska situation dyster under 1997. Det var en av flera saker som regeringens skrivelse om utvecklingen i den kommunala sektorn visade i våras. Nu har riksdagen godkänt skrivelsen.
12 jun 98 – FiU 1997/1998:26

Kommuner får göra avdrag för ingående moms
Nu får kommunerna göra avdrag för ingående moms för driften av servicehus, ålderdomshem och sjukhem. Tidigare har skattemyndigheterna tolkat momsreglerna så att det handlar om ett fast boende, medan kommunerna hävdat sin rätt till ersättning för vård och omsorg. Men, eftersom det är svårt att dra gränser mellan vad som är stadigvarande bostäder och omsorgslokaler, så har riksdagen beslutat att kommunerna har rätt till ersättning från det så kallade kommunkontosystemet för ingående moms, oavsett bostadskategori. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 1999.
12 jun 98 – FiU 1997/1998:28

Fler känsliga uppgifter i polisens register
Tre nya lagar ska reglera polisens register. Riksdagen ställer sig bakom lagförslagen, men ger regeringen i uppdrag att utreda ett enhetligt begrepp för vad som betecknas som sexuell läggning.
12 jun 98 – JuU 1997/1998:20

Staten behåller inflytande över Svenska kyrkan
Svenska kyrkans verksamhet kommer att regleras i en särskild lag och i regeringsformen trots att staten och Svenska kyrkans gemensamma historia slutar år 2000.
12 jun 98 – KU 1997/1998:20

Riksdagen vill ha mer makt över budgeten
När statsbudgeten för 1999 har klubbats i december ska riksdagen göra en bred utvärdering av det nya budgetsystemet. Alla partier från vänster till höger är överens om inriktningen: riksdagens makt ska stärkas.
12 jun 98 – KU 1997/1998:27

Riksdagens revisorer får förstärkning
Det är dags för en rejäl utbyggnad av riksdagens revisorers granskningsverksamhet. Det handlar om ett tiotal nya tjänster inom tre år.
12 jun 98 – KU 1997/1998:27

Kommittéväsende i förfall
Kommittéväsendet har förfallit och kvaliteten på utredningarna har blivit sämre. Det ansåg riksdagens revisorer i vintras och nu instämmer riksdagen i kritiken.
12 jun 98 – KU 1997/1998:31

Europarådet
Europarådet. Riksdagen har ändrat mandatperioden för Europarådets svenska delegation. Ledamöterna ska i framtiden sitta från 1 januari året efter ett riksdagsval till motsvarande tid efter nästa val, detta för att anpassa mandatperioden till arbetsåret i den parlamentariska församlingen. Delegationsledamöter som lämnar riksdagen får sitta kvar i delegationen under resten av mandatperioden.
12 jun 98 – KU 1997/1998:35

Förändrade villkor för konstnärer
Nu ska villkoren för professionella konstnärer förbättras, hoppas riksdagen efter att ha godkänt regeringens förslag om konstnärernas villkor.
12 jun 98 – KrU 1997/1998:13

Lättare få skadestånd efter felaktiga tvångsåtgärder
Det ska bli lättare att få skadestånd för den som på ett felaktigt sätt gripits av polis eller omhändertagits för vård.
12 jun 98 – LU 1997/1998:27

Ingen privatisering av Telia
Det blir ingen privatisering av Telia under den här mandatperioden heller. Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna ville privatisera Telia men riksdagen sa nej.
12 jun 98 – NU 1997/1998:14

Ändring i konkurrenslagen
Instansordningen ändras när det gäller Konkurrensverkets beslut om undantag, icke-ingripandebesked och åläggande enligt konkurrenslagen. Riksdagens beslut innebär att besluten ska överklagas till Marknadsdomstolen. Den nuvarande ordningen med två domstolsinstanser, Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen, behålls för frågor om bland annat konkurrensskadeavgift och kvarstad. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 1998.
12 jun 98 – NU 1997/1998:9

Avtal underlättar kampen mot ekonomisk brottslighet
Riksdagen har godkänt ett avtal mellan Ryssland och Sverige som ska underlätta bekämpningen av organiserad ekonomisk brottslighet.
12 jun 98 – SkU 1997/1998:22

Tullen får öppna misstänkta paket
Från och med 1 juli har tullen rätt att öppna paket som misstänks innehålla smugglad alkohol eller tobak.
12 jun 98 – SkU 1997/1998:28

Vänsterpartiet och miljöpartiet: Pensionsreformen är orättvis
När fem av riksdagens partier klubbade igenom det nya pensionssystemet kom protesterna från vänsterpartiet och miljöpartiet.
12 jun 98 – SfU 1997/1998:13

Författningstekniska ändringar inför pensionsreformen
Riksdagen har beslutat att göra några författningstekniska ändringar i sju lagar, som har betydelse för det nya pensionsystemet.
12 jun 98 – SfU 1997/1998:14

Nya lagar ska reglera sjukvårdsregister
Riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om två nya lagar som ska reglera IT-användningen inom hälso- och sjukvården.
12 jun 98 – SoU 1997/1998:23

Riksdagen antog handlingsplan för äldreomsorgen
Moderaterna kritiserar regeringens nationella mål för äldreomsorgen för att vara allt för abstrakta, men de uppskattar socialministerns besked om att det kan bli aktuellt med billigare hushållstjänster för äldre.
12 jun 98 – SoU 1997/1998:24

Billigare att laga hål
Riksdagsmajoriteten vill liksom regeringen att det ska vara billigare att laga vanliga hål utan att det för den skull blir dyrare med stora ingrepp.
12 jun 98 – SoU 1997/1998:25

Portohöjning blir regeringens sak
Från och med den 1 juli 1998 bestämmer regeringen hur mycket konsumenterna ska betala för brevportot.
12 jun 98 – TU 1997/1998:13

Samma telefonnummer
Riksdagen har beslutat att det ska vara möjligt att behålla sitt telefonnummer om man byter telebolag.
12 jun 98 – TU 1997/1998:14

Ökat samarbete för demokrati
Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse 1997/98:76 ”Demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges utvecklingssamarbete”, samt de motioner som väckts med anledning av skrivelsen.
12 jun 98 – UU 1997/1998:15

Mänskliga rättigheter
Riksdagen har godkänt regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Skrivelsen, som anger att regeringen ska ägna större uppmärksamhet åt genomförande av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, läggs till handlingarna.
12 jun 98 – UU 1997/1998:17

Fastighetsregister slås ihop
Tingsrätternas inskrivningsregister och lantmäteriverkets fastighetsregister läggs ihop till ett gemensamt fastighetsregister.
5 jun 98 – Ds 1998:25

Rapport hemligstämplad
Europaparlamentets presidium har hemligstämplat en rapport från EU:s revisionsrätt om parlamentsledamöternas eventuella missbruk av traktamenten och andra kostnadsersättningar. Den tyska ledamoten Claudia Roth (de gröna) krävde vid parlamentssessionen i Strasbourg i förra veckan att rapporten omedelbart skulle släppas, eftersom uppgifter ändå läckt ut till massmedierna. Men parlamentets ordförande José María Gil-Robles sa att rapporten ännu är preliminär och därför konfidentiell, och att den offentliggörs först när parlamentet lämnat ett yttrande över den.
5 jun 98 – EU-parlamentet

Registreringsbevis likriktas
Europaparlamentet har, med några ändringsförslag, godkänt ett direktivförslag om gemensamma minimikrav på registreringsbevis för motorfordon och släpfordon. Med mer likartade registreringsbevis inom EU blir det lättare för trafikpolisen och andra myndigheter att förstå vad som står i dem, något som i sin tur ska underlätta vägkontroller, omregistrering i andra länder och även kampen mot bedrägerier.
5 jun 98 – EU-parlamentet

EMU-länder förlorar bidrag
Irland, Spanien och Portugal bör inte få del av bidragen från den så kallade sammanhållningsfonden efter 1999, då den nuvarande programperioden löper ut, anser Europaparlamentet. Stödet från fonden går för närvarande till de länder vars BNP är under 90 procent av EU:s genomsnitt: Irland, Spanien, Portugal och Grekland. Men enligt parlamentet bör fonden i framtiden inte vara tillgänglig för de länder som deltar i valutaunionen, EMU.
5 jun 98 – EU-parlamentet

Gränsarbetare diskrimineras
EU:s cirka 380 000 gränsarbetare, som bor i ett EU-land men arbetar i ett annat land, tvingas ofta betala dubbla sociala avgifter utan att få samma sociala rättigheter som andra.
5 jun 98 – EU-parlamentet

Hyresportfölj ska ge ökad statlig flexibilitet
Dagens bestämmelser, som bara tillåter myndigheter att teckna hyresavtal som är längre än 6 respektive 10 år, ska ersättas med en ny modell, anser riksdagen.
5 jun 98 – FiU 1997/1998:25

Ny beslutsordning för statsskuldspolitiken
Riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om hur statsskulden ska förvaltas (1997/98:154).
5 jun 98 – FiU 1997/1998:29

Det tar 15 sekunder...
”Mania Altman, Lelka Birnbaum, Alexander Hornemann, Jacqueline Morgenstern, Lea Klygermann(---)Fem barn, var och en en påminnelse om Förintelsens ondskefulla effektivitet. Det tar 15 sekunder att läsa deras namn. Att läsa namnen på alla offren – i åtta timmar om dagen, sju dagar i veckan – skulle ta tre år och sju månader.”
5 jun 98 – Intervjuer om nazism i maj 1998

Utvalda kämpar sjunger och slåss för den vita rasen
Nordland, Nationalsocialistisk Front (NSF), Ariska Brödraskapet och Combat 18. De organisationerna bör övervakas särskilt noga, visar en Säporapport om brottslighet, kopplad till rikets inre säkerhet under 1995 och 1996.
5 jun 98 – Intervjuer om nazism i maj 1998

Inga belägg för att brott med ideologiska inslag ökar
Antalet anmälningar av brott med främlingsfientliga, rasistiska eller högerextrema inslag ökade från 1 200 till 1 870 mellan 1995 och 1996. Men våldsbrotten med ideologiska motiv minskade under samma period.
5 jun 98 – Intervjuer om nazism i maj 1998

Nazibrott ökar inte
Under 1996 rapporterades 690 misstänkta för brott med främlingsfientliga, rasistiska och högerextrema inslag. 1995 var motsvarande antal 580 misstänkta. För brott med ideologiska inslag i motivbilden hade däremot antalet misstänkta sjunkit från cirka 300 1995 till 240 under 1996. Av dem som kunnat kopplas till ideologiska motiv under 1996 var 80 procent under 25 år och 92 procent under 30 år. De flesta är mellan 15 och 24 år gamla. 87 procent av samtliga misstänkta är män. För brott med ideologiska inslag är andelen män bland de misstänkta 94 procent. Motiven till varför man begår främlingsfientliga, rasistiska eller högerextrema brott är flera. 1. Dels kan det finnas ett ”action”-motiv, behov av spänning, omväxling och konfrontation. 2. Dels kan det handla om grupptillhörighet, bevis på mod, att bli accepterad. 3. Det kan även handla om allmän frustration, individuell aggression, problem inom familjen, skolan, arbetet som får utlopp på minoriteter. 4. Utlännings- och främlingsfientlighet, motvilja mot utlänningar, fruktan för det främmande. Det är dock inte frågan om om något ideologiskt förankrat politiskt motiv, skriver Säpo. 5. En politiskt högerextrem motivation, politiskt engagemang, ideal.
5 jun 98 – Intervjuer om nazism i maj 1998

Nationalismen är vår tids ”ideologi”
Nationalsocialismens tid får nog betraktas som ute. Det anser Reidar Larsson, docent och universitetslektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, som bland annat har skrivit standardverket Politiska ideologier i vår tid, som kom ut i en första upplaga redan 1976.
5 jun 98 – Intervjuer om nazism i maj 1998

Fiskerätten för EU-medborgare vidgas
En EU-medborgare får fiska i Sverige om han eller hon beviljas yrkesfiskarlicens, enligt ett riksdagsbeslut.
5 jun 98 – JoU 1997/1998:24

Det blir förbjudet att köpa sex
Köp av sexuella tjänster blir straffbart. Alla förslag i regeringens proposition om kvinnofrid godkändes av riksdagen.
5 jun 98 – JuU 1997/1998:13

Myndighetsbeslut får överklagas i domstol
Från och med den första oktober i år införs en allmän regel som innebär att beslut av förvaltningsmyndigheter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om det inte finns någon annan särskild bestämmelse. I och med detta försvinner den tidigare regeln om att statliga myndigheters beslut i avsaknad av bestämmelser om överklagande får överklagas hos närmast högre myndighet, och i sista hand hos regeringen.
5 jun 98 – JuU 1997/1998:17

Ny Europadomstol
Ny Europadomstol. Riksdagen har infört ett protokoll om domstolen för de mänskliga rättigheterna i svensk lag. Genom detta tilläggsprotokoll till konventionen om de mänskliga rättigheterna ersätts den nuvarande Europadomstolen av en ny domstol med heltidsanställda ledamöter.
5 jun 98 – KU 1997/1998:24

Ägarnas ställning i bolag stärks
Aktiebolagslagen har ändrats på flera punkter för att förstärka ägarnas makt över bolagen.
5 jun 98 – LU 1997/1998:26

Revisorer måste anmäla brott
Bolagsrevisorer får inte bara rätt, utan även skyldighet, att polisanmäla misstänkta brott i bolaget, enligt ett riksdagsbeslut. I dag finns varken det ena eller det andra. Revisorer har tystnadsplikt och får inte avslöja något som kan skada bolaget. Men regeringen och riksdagen anser att revisorerna ska bevaka fler gruppers intressen än aktieägarnas och bolagsledningens, till exempel kreditgivares och det allmännas intressen.
5 jun 98 – LU 1997/1998:26

VPC:s monopol upphävs
Värdepapperscentralen, VPC, som i dag har monopol på att registrera aktier, bör få konkurrens, föreslår regeringen.
5 jun 98 – Prop 1997/1998:160

Fler förändringar i gymnasieskolan
En gymnasieexamen, obligatoriska nationella prov och lärlingsutbildning. Och inga fler lärarlösa lektioner. Det ska förbättra gymnasieskolan, enligt skolminister Ylva Johansson.
5 jun 98 – Prop 1997/1998:169

Kärnvapensprängningar inget för Sverige
Under den senaste veckorna har vi blivit påminda om att kapprustningen inte är utdöd: Indien och Pakistan har utfört provsprängningar av kärnvapen. Men i Sverige ska provsprängningar av kärnvapen totalförbjudas.
5 jun 98 – Prop 1997/1998:174

Dags för Sverige att förbjuda trampminor
Regeringen vill att Sverige ska totalförbjuda antipersonella minor, det vill säga trampminor och splitterminor.
5 jun 98 – Prop 1997/1998:175

Ny lag mot diskriminering
Regeringens förslag om en ny lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet har nu överlämnats till riksdagen. En lagrådsremiss med samma innehåll offentliggjordes för en månad sedan. Den nya lagen är tänkt att träda i kraft den 1 januari 1997.
5 jun 98 – Prop 1997/1998:177

ID krav för medborgarskap
Den som vill bli svensk medborgare måste kunna styrka sin identitet. Nu föreslår regeringen att denna praxis skrivs in i medborgarskapslagen men att en möjlighet att få dispens från denna regel samtidigt skrivs in i lagen.
5 jun 98 – Prop 1997/1998:178

Senarelagd skatt på personaloptioner
Personaloptioner kommer, från och med 1 juli, att beskattas som förmån först när de utnyttjas. Enligt dagens regler ska en sådan förmån beskattas direkt när optionsavtalet ingås, något som har kritiserats av bland annat flera multinationella företag.
5 jun 98 – SkU 1997/1998:26

Lättare för företag att göra skatteavdrag för tjänstepensioner
Skatteutskottet godkänner regeringens förslag som presenterats i proposition 1997/98:146 om förenklad avdragsrätt för pensionskostnader.
5 jun 98 – SkU 1997/1998:27

Nya regler kring mervärdesskatt
Skatteutskottet godkänner regeringens förslag om nya regler om gruppregistrering i mervärdesskattesystemet. Reglerna är särskilt utformade för den finansiella sektorn och för företag i inkomstskatterättsliga kommissionärsförhållanden.
5 jun 98 – SkU 1997/1998:29

Ny körkortslag i höst
Trafikutskottet godkände regeringens förslag om ny körkortslag. Det vänder sig dock emot kravet på 16-års åldersgräns och körkort för att få köra ”EU-mopeden”.
5 jun 98 – TU 1997/1998:11

Sjömäns vilotid lagregleras
En ny lag om vilotid för sjömän ersätter, från och med den 1 oktober 1998, den gamla sjöarbetstidslagen, enligt ett riksdagsbeslut.
5 jun 98 – TU 1997/1998:12

Förskolan får en egen läroplan
Förskolan får en egen läroplan. Det står klart sedan riksdagen ställt sig bakom samtliga av regeringens förslag.
5 jun 98 – UbU 1997/1998:16

Tre skolformer delar på läroplan
En gemensam läroplan, Lpo 94, för grundskolan, förskoleklassen och viss mån även för fritidshemmen införs från och med läsåret 1998/1999, enligt ett riksdagsbeslut.
5 jun 98 – UbU 1997/1998:18

Riksbankens jubileumsfond
Riksbankens Jubileumsfond. Riksbankens Jubileumsfonds verksamhetsberättelse har godkänts av riksdagens revisorer utan anmärkningar. Nu har riksdagen lagt både fondens och revisorernas berättelser till handlingarna.
5 jun 98 – UbU 1997/1998:19

Tillståndskrav ska stoppa misstänkta vapenaffärer
Riksdagen har infört krav på särskilt tillstånd för export av vapendelar eller komponenter till vapen som tidigare exporterats illegalt.
5 jun 98 – UU 1997/1998:19

EU dyrare än beräknat
När riksdagen i förra veckan diskuterade regeringens skrivelse om verksamheten inom Europeiska unionen kom de stora EU-frågorna inte upp till debatt. Detta trots att behandlingen av EU-skrivelsen är ett paradtillfälle för de riksdagsledamöter som vill debattera den förda EU-politiken.
5 jun 98 – UU 1997/1998:20

Svar på sju pensionsremisser
Sju pensionsutredningar har varit på remiss de senaste åren. Remissinstansernas synpunkter på dess utredningar finns nu sammanställda.
29 maj 98 – Ds 1998:31

Självsanering på Internet
Användare av Internet ska inte behöva stöta på barnporr, bombrecept, rashets eller annat olagligt material på nätet. Var och en ska också kunna sätta in filter mot information som man själv finner anstötlig.
29 maj 98 – EU:s ministerråd

Samarbete mot smuggling av alkohol och tobak
Alla transporter mellan EU-länderna av alkohol, tobak och andra punktskattepliktiga varor ska anmälas i förväg till myndigheterna.
29 maj 98 – EU:s ministerråd

Kampanj mot våld
1999 ska bli ett kampanjår mot kvinnovåld, föreslår EG-kommissionen. Kommissionen vill också starta ett femårigt program för att uppmärksamma våld mot barn, ungdomar och kvinnor.
29 maj 98 – EU-kommissionen

Elektronisk underskrift gäller som handskriven
Elektroniska signaturer ska erkännas inom hela EU, både i handel och som bevis i domstol, föreslår kommissionen.
29 maj 98 – EU-kommissionen

Nya fakta-PM från regeringen om EU-förslag
- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ansluten teleutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse. Kommissionens dokument KOM (98) 176 slutlig.
29 maj 98 – EU, Fakta-PM om EU-förslag

Åtgärder mot narkotikamissbruk granskas
Nu ska samhällets politiska insatser för att bekämpa narkotika granskas. Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild narkotikakommission.
29 maj 98 – Dir 1998:18

Konvention om tvistlösning godkänd
Riksdagen har godkänt Brysselkonventionen, som innehåller regler om domstolars behörighet vid vissa internationella tvister.Konventionen gäller privaträttsliga tvister, med undantag för familjerättsliga frågor.
29 maj 98 – LU 1997/1998:24

En delegation ska inrättas
Regeringen beskriver storstadsproblemen som stora och växande, men vill varken anslå nya pengar eller föreslå nya lagar för att lösa storstädernas social problem.
29 maj 98 – Prop 1997/1998:165

Öppen inbjudan till ledigt frekvensutrymme
Först till kvarn får inte nödvändigtvis mala först när det gäller tillstånd att använda lediga radiofrekvenser. I stället ska den ansvariga myndigheten bjuda in till allmän ansökan när det finns ledigt utrymme i etern, föreslår regeringen.
29 maj 98 – Prop 1997/1998:167

Nya positioner i kärnkraftsfrågan
Riksdagsdebatten om kärnkraften handlade till stor del om vilka partier som har bytt ståndpunkt i avvecklingsfrågan.
29 maj 98 – Riksdagsdebatt

Alla partiledare utom Persson i vårddebatt
Vårdköerna blev en het fråga i debatten om sjukvården. Men socialminister Margot Wallström efterlyste en politisk samsyn för att ”återställa förtroendet” hos sjukvårdspersonalen.
29 maj 98 – Riksdagsdebatt

Arvspengar
Allmänna arvsfondens redovisning för 1997 har lämnats till riksdagen för godkännande. Av verksamhetsberättelsen framgår bland annat att drygt 200 miljoner kronor delades ut till barn och ungdom med funktionshinder. Fondens tillgångar upgick till 940 miljoner kronor vid årsskiftet.
29 maj 98 – Skriv 1997/1998:125

Svensk vapenexport
Förra året uppgick den svenska vapenexporten till 3 101 miljoner kronor, uppger regeringen.
29 maj 98 – Skriv 1997/1998:147

Hallandsåsen - ett hotat ekologiskt system
En betydande sänkning av grundvattennivån, vattendrag som torkar ut och brunnar som sinar oftare. Det kan bli konsekvenserna av en färdigbyggd tunnel genom Hallandsåsen, konstaterar SGU, Sveriges Geologiska undersökningar, i sin rapport till Tunnelkommissionen.
29 maj 98 – SOU 1998:60

Livsmedelskontrollen får godkänt
Den svenska livmedelskontrollen fungerar ganska bra och det finns därför inte någon anledning att göra några större ändringar i livsmedelslagen eller att ändra inriktningen på tillsynen.
29 maj 98 – SOU 1998:61

FN-skatt bör undersökas
Frågan om en internationell skatt på till exempel flygbiljetter eller valutatransaktioner skulle kunna bidra till FN:s verksamhet är värd en förutsättningslös studie, enligt riksdagen.
29 maj 98 – UU 1997/1998:11

Partnerskap för ett starkare Afrika
Det långsiktiga utbytet mellan Sverige och Afrika ska stärkas. Riksdagen ställer sig bakom regeringens vilja att utveckla ett mer jämbördigt samarbete mellan Sverige och Afrika.
29 maj 98 – UU 1997/1998:14

Nordiskt samarbete
Riksdagen har godkänt en skrivelse och en redogörelse (1997/98:NR1) som handlar om nordiskt samarbete under 1997. Bland annat framgår det att Nordiska rådets budget expanderade och att säkerhetspolitiska frågor diskuterades för första gången.
29 maj 98 – UU 1997/1998:18

Sverige deltar i EU-sanktioner
Såväl FN:s säkerhetsråd som Europeiska unionens råd har beslutat om sanktioner mot Förbundsrepubliken Jugoslavien, inklusive Kosovo.
29 maj 98 – UU 1997/1998:24

Ungdomar smakade på makten under en dag
En doft av nytvättat hår och parfym spred sig i andrakammarsalen när över 200 tonåringar höll Ungdomens riksdag. Och efteråt var tjejerna och killarna väldigt nöjda, även om några tyckte att det var för lite munhuggning i debatten.
22 maj 98

Grönt ljus för Europabolag
Efter två decenniers fruktlösa förhandlingar ser det nu ut som en ny företagsform, Europabolag, kan införas inom EU. Detta sedan frågan om arbetstagarinflytande lösts genom ett brittiskt kompromissförslag. Ett rådsbeslut om Europabolag, som är en övernationell företagsform och styrs av reglerna i EU:s förordning snarare än av nationella bestämmelser, kan fattas i början av juni.
22 maj 98 – EU:s ministerråd

Kompromiss om blockader
Om en strejk eller en blockad i ett EU-land påverkar varutransporter över gränserna måste regeringen i landet informera kommissionen. Regeringen måste också vidta alla ”nödvändiga och proportionerliga” åtgärder för att garantera den fria varurörligheten, vilket dock inte får påverka medborgarnas strejkrätt eller andra grundläggande rättigheter.
22 maj 98 – EU:s ministerråd

EU Sverigeanpassas
Sverige kan behålla sina regler om klassificering och märkning av bekämpningsmedel. Det svenska undantaget på området gäller till slutet av 1998, men nu har rådet beslutat om ett direktiv om farliga ämnen, som även innefattar bekämpningsmedel. Direktivet innebär även hårdare krav på innehållsdeklaration av allergiframkallande ämnen i beredningar samt krav på klassificering av miljöfarlighet.
22 maj 98 – EU:s ministerråd

Lika god som en annan
Ska svensk choklad få kallas choklad, eller ska svenska tillverkare i fortsättningen tvingas sälja sina varor under beteckningar som ”chokladliknande” eller ”med chokladsmak”?
22 maj 98 – EU:s ministerråd

EU hoppas på småföretagarna
Förenklingar för småföretagen står högt i kurs i EU-ländernas nationella handlingsprogram för att öka sysselsättningen. Skattesänkningar sägs det mindre om.
22 maj 98 – EU-kommissionen

Filial tillåts
Försäkringsbolag från länder utanför EES-området ska kunna etablera sig i Sverige som filial, anser riksdagen. Tidigare kunde försäkringsgivarna bara etablera sig i Sverige genom en generalagent.
22 maj 98 – FiU 1997/1998:22

"Starka moderater försvårar borgerlig regering"
Skillnaderna i de borgerliga partiernas budgetförslag är inget hot mot en eventuell regeringsbildning i höst. Men om dagens opinionssiffror slår i genom i valet kan moderaterna få en mycket dominant roll. Det skulle försätta en borgerlig koalition i en helt ny och svårhanterlig situation, enligt statsvetaren Mikael Gilljam.
22 maj 98 – Intervju med Miakel Gilliam om borgerligt regeringsalternativ

Rätt att ta utlänningars bilar
Utlänningar som begår trafikbrott i Sverige riskerar inte att få sin bil beslagtagen och förverkad om de struntar i att betala böter. Riksdagen anser att denna särbehandling är omotiverad och menar att trafiksäkerhetskäl talar för att även utländska fordonsförare ska kunna träffas av ett effektivt påföljdssystem. Regeringen uppmanas att utreda frågan.
22 maj 98 – JuU 1997/1998:24

Vem blir hög domare
Det är omöjligt att få insyn i hur det går till när landets högsta domartjänster tillsätts. När regeringen tillsätter justitieråd och regeringsråd behöver den inte redovisa varför den utnämner den ena eller den andra personen. Riksdagen tycker inte om detta hemlighetsmakeri och föreslår därför att en parlamentarisk kommittè får i uppdrag att utreda hur höga domartjänster ska tillsättas.
22 maj 98 – JuU 1997/1998:24

Det hjälper inte med vackra ord
När riksdagen i förra veckan godkände regeringens handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design hade såväl höger- som vänsteroppositionen invändningar.
22 maj 98 – KrU 1997/1998:14

Nytt bidrag ska öka barns läslust
Stödet till böcker och tidskrifter ökar med 30 miljoner kronor nästa år.
22 maj 98 – KrU 1997/1998:15

Sverige ska utvisa med värdighet
Regeringen föreslår att invandrarverket (SIV) i stället för polisen ska ha huvudansvaret för avvisning och utvisning av dem som inte beviljas asyl.
22 maj 98 – Lagrådsremiss: Verkställighet och återvändande – en del av asylprocessen

Ny lag ökar kraven på föräldrar att komma överens om vårdnad och umgänge
I höst träder nya regler om vårdnad och umgänge i kraft. En domstol ska kunna döma till gemensam vårdnad även mot en förälders vilja. Men kritikerna hävdar att sådana beslut i vissa fall kan skada barnen.
22 maj 98 – LU 1997/1998:12

Konsumenterna och miljön
Konsumenterna och miljön är ämnet för en regeringsskrivelse som riksdagen nu har lagt till handlingarna. Skrivelsen innehåller en handlingsplan och regeringen betonar bland annat att konsumenternas val av transportmedel är mycket viktigt för miljön.
22 maj 98 – LU 1997/1998:21

Pensionssparande delas vid skilsmässa
Riksdagen har i full enighet godkänt en lagändring som innebär att pensionssparande som regel ska ingå i bodelningen vid skilsmässa. Makarna får alltså dela på pensionssparandet. Förslaget lämnades till riksdagen i våras.
22 maj 98 – LU 1997/1998:25

Moderater ogillar skattekontroll
När riksdagen beslutade att skattemyndigheterna ska få information om gjorda options- och terminsaffärer protesterade moderaterna. Regeringen har tidigare föreslagit att värdepappersinstituten ska lämna kontrolluppgifter på denna typ av affärer.
22 maj 98 – SkU 1997/1998:24

Moderater vill ej ha skatt på röd olja
Riksdagen har godkänt regeringens förslag om höjd skatt på den el som används i fjärrvärmeverkens elpannor under vintern. Förbudsreglerna när det gäller den finska rödmärkta oljan ändras också.
22 maj 98 – SkU 1997/1998:25

Förtidspension
Hur förtidspensionerna ska vara utformade när ålderspensionsreformen träder i kraft är oklart, men vissa riktlinjer presenterades av regeringen i våras. Dessa riktlinjer har riksdagen nu ställt sig bakom.
22 maj 98 – SfU 1997/1998:11

Söderhamnsflytt kräver lagändring
Den 1 oktober i år tar försäkringskassan i Söderhamn över alla ärenden från riksförsäkringsverkets yrkesskadeenhet.
22 maj 98 – SfU 1997/1998:12

Konstbefruktning underlättas
Endast kristdemokraterna röstade nej till regeringens förslag om att tillåta att förvaringstiden för befruktade ägg från människor förlängs från ett till fem år. Kristdemokraterna ansåg att de etiska och medicinska konsekvenserna av förslaget måste diskuteras ingående innan ett beslut kan fattas. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 1998.
22 maj 98 – SoU 1997/1998:21

Europarådet 1997
Riksdagen har godkänt två verksamhetsberättelser: Regeringens skrivelse om verksamheten i Europarådet 1997 och Europarådets ministerkommittés redogörelse till riksdagen.
22 maj 98 – UU 1997/1998:22

Varvsstöd avskaffas
Senast i december 2000 ska EU-länderna ha slopat allt driftstöd till varvsindustrin.
15 maj 98 – EU:s ministerråd

Ingen patenträtt på mänskliga könsceller
Kloning av människor och ingrepp i könsceller strider mot allmän ordning och sedlighet och ska inte vara möjliga att ta patent på.
15 maj 98 – EU-parlamentet

Parlamentet godkände bankledning
Med bred majoritet godkände Europaparlamentet de sex personer som nominerats till ledningen för den europeiska centralbanken, ECB.
15 maj 98 – EU,

Bättre villkor för fångar
Nu blir det möjligt att göra mer individuella bedömningar vid placering av långtidsdömda och villkoren för deras permissioner. Dessutom ska kvinnliga fångar inte längre behöva avtjäna sina straff tillsammans med män.
15 maj 98 – JuU 1997/1998:19

Kassor orsakar kris, anser Posten
Postens kontorsnät går med förlust, men kontoren kan inte bara läggas ner. Staten ansvarar för att det finns en rikstäckande kassaservice. Nu vill regeringen att lagregleringen ses över.
15 maj 98 – Dir 1998:15

Fungerar den officiella statistiken?
Det har hänt mycket inom statistikområdet på senare år. Därför måste statistikreformen från 1994 utvärderas, anser regeringen.
15 maj 98 – Dir 1998:17

Alkohollagen måste granskas
Det behövs en ordentlig genomgång av alkohollagen. Lagen tillkom under tidspress och var till stora delar en anpassning till EU, anser regeringen.
15 maj 98 – Dir 1998:19

Ny pensionsmyndighet
En premiepensionsmyndighet. Det vill regeringen att en utredare ska förbereda och bilda. Den nya myndigheten ska fungera som försäkringsgivare för premiepensionen i det reformerade ålderspensionssystemet.
15 maj 98 – Dir 1998:24

Samordning av Agenda 21
Det lokala Agenda 21-arbetet ska samordnas, anser regeringen.
15 maj 98 – Dir 1998:25

Mer nyanserade regler för skattetillägg
Nu ska reglerna om skattetillägg granskas. En särskild utredare ska kartlägga och utvärdera regelverket. Syftet är att utforma ett likformigt och mer effektivt sanktionssystem.
15 maj 98 – Dir 1998:34

Svensk film
Regeringen har tillsatt en filmutredare (Per Olof Engquist) som ska kartlägga och analysera den svenska filmens villkor och lägga fram förslag om hur filmstödet ska utformas i framtiden.
15 maj 98 – Dir 1998:36

Etniska klassklyftor växer: Ny lag mot diskriminering
En ny lag mot etnisk diskriminering ska införas. Den ska förbjuda alla typer av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden.
15 maj 98 – Lagrådsremiss: Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

Två öre per minut till upphovsmännen
Det är visserligen tillåtet att kopiera musik och videofilmer för eget bruk, men regeringen vill att upphovsmännen ska kompenseras med en kassettersättning.
15 maj 98 – Prop 1997/1998:156

Officerare ska bli mer akademiska
Officersutbildningarna bör moderniseras och ges en mer akademisk prägel anser utredaren Gunnar Björk.
15 maj 98 – SOU 1998:42

De 39 stegen
Uppsatser om läkemedel. Underlagsrapporter till Lars Jedings utredning om distribution av läkemedel har publicerats i SOU-serien. Utredningen har redan lämnat sina förslag i två betänkanden.
15 maj 98 – SOU 1998:50

Majoritet för Södra länken i Stockholm
Södra länken mellan Essingeleden och Värmdöleden ska byggas och till största delen betalas av staten, beslutade riksdagen. Lånen kostar statskassan en miljon kronor om dagen i 25 år.
15 maj 98 – TU 1997/1998:5

Arbetsgivare måste anmäla sextrakasserier
Nu kan sextrakasserier på jobbet stå arbetsgivaren dyrt. Bara moderaterna röstade nej till en skärpning av jämställdhetslagen.
8 maj 98 – AU 1997/1998:10

Starkare skydd mot olovlig kopiering
En undersökning ska få göras hos den som misstänks för olovlig kopiering av exempelvis datorprogram och skivor, föreslår justitiedepartementet i en promemoria.
8 maj 98 – Ds 1998:24

Eurofori i Europaparlamentet
Vi accepterar inga nya åtgärder som skulle sätta tvångströja på de europeiska ekonomierna, sa den brittiske socialisten Donnelly i Europaparlamentets debatt inför beslut om valutaunionen.
8 maj 98 – EU-parlamentet

Från dollardominans till Europavaluta
Den har varit påtänkt sedan EU bildades, men nu blir den verklighet: EU:s ekonomiska och monetära union.
8 maj 98 – EU,

Svag demokratisk förankring risk för stabiliteten i EMU
– Den demokratiska kontrollen av den europeiska centralbanken är extremt svag. I detta ligger en oerhörd sprängkraft, som hittills underskattats.
8 maj 98 – EU, Intervju med Lars Calmfors

Riksbanken får godkänt
Finansutskottet har inget att invända mot riksbanksfullmäktiges förslag till disposition av fjolårets resultat. Vid sin granskning av Riksbankens förvaltning under 1997 har finsansutskottet inte hittat något anmärkningsvärt. Därför tillstyrker utskottet att fullmäktige beviljas ansvarsfrihet för sin förvalting under 1997, och föreslår att riksdagen fastställer Riksbankens balans- och resultaträkning.
8 maj 98 – FiU 1997/1998:19

Börs får disciplinnämnd
Börsen ska ha en disciplinnämnd som tar itu med brott mot börsreglerna, anser riksdagen som godkände samtliga av regeringens förslag om förstärkt tillsyn av börsen.
8 maj 98 – FiU 1997/1998:21

Handläggning av indragna körkort utreds
Regeringen vill att en utredare ska se över reglerna om körkortsingripanden.
8 maj 98 – Dir 1998:16

Domstolskommitténs uppdrag begränsas
Landets små tingsrätter räddas från nedläggning när domstolskommittén befrias från sitt ursprungliga uppdrag.
8 maj 98 – Dir 1998:22

Aktiviteter inför tusenårsskiftet
År 2000, ett magiskt årtal? Det tycker i alla fall regeringen som har tillsatt en kommitté med uppgift att planera och genomföra aktiviteter inför det kommande tusenårsskiftet.
8 maj 98 – Dir 1998:26

Tillfälligt anställda ska få starkare ställning
Nu ska utvecklingen och förekomsten av deltidsarbeten och tillfälliga anställningar granskas. Syftet är att stärka de båda gruppernas ställning på arbetsmarknaden.
8 maj 98 – Dir 1998:27

Insikt ska förebygga brott
En ung brottsling ser sitt offer i ögonen. Han ångrar sig.
8 maj 98 – Dir 1998:30

Använd inte ordet ”ras”
Ordet ”ras” bör inte användas i svensk lagstiftning anser miljöpartisten Elisa Abascal Reyes. Konstitutionsutskottet delar den uppfattningen men drar ändå slutsatsen att ordet inte kan tas bort ur den svenska lagstiftningen, eftersom ordet ras används i internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Konstitutionsutskottet anser dock att regeringen i internationella sammanhang bör verka för att internationella konventioner inte använder sig av rasbegreppet.
8 maj 98 – KU 1997/1998:29

Ska homosexuella få adoptera barn?
Det är dags att undersöka den rättsliga situationen för de cirka 40 000 barn som växer upp i homosexuella familjer, anser riksdagen.
8 maj 98 – LU 1997/1998:28

Vänsterpartiet: Värnskatten kvar – men sänkta egenavgifter
Regeringens vårbudget är orättvis. Behåll värnskatten för höginkomsttagare och fördela pengarna så att vanligt folk får mer i plånböckerna. Det är en del av budskapet i vänsterpartiets skuggbudget.
8 maj 98 – Vänsterparitets ekonomiska motion

Moderaterna: Krymp staten
Moderaterna vill krympa statens budget. Partiet vill ha både lägre inkomster och utgifter jämfört med regeringens förslag. Inkomst- och utgiftsgapet gentemot vårpropositionen är dock betydligt mindre än tidigare.
8 maj 98 – Moderaternas ekonomiska vårmotion

Kristdemokraterna: Blå skatter är små skatter
Regeringen har skapat en hög arbetslöshet, en försämrad välfärd och samtidigt placerat Sverige som etta i OECD:s skatteliga.
8 maj 98 – Kristdemokraternas ekonomiska motion

Miljöpartiet: Dags för grön skattereform
Nu är det dags för en grön skattereform. Vi är i full färd med att såga av den gren vi sitter på. Det anser miljöpartiet som föreslår att arbetstiderna kortas, arbetsgivaravgifterna sänks, miljöanslagen fördubblas och att fastighetsskatten slopas på sikt.
8 maj 98 – Miljöpartiets ekonomiska motion

Nya pensionen 15 procent lägre
I det nya pensionssystemet blir pensionsnivån i genomsnitt minst 15 procent lägre än i ATP-systemet.
8 maj 98 – Prop 1997/1998:152

Vinnare och förlorare: Femtiotalisterna får låg pension
Den som är född på fyrtiotalet får bara marginellt försämrade pensionsvillkor. Den som är född på femtiotalet får däremot räkna med en låg pension.
8 maj 98 – Prop 1997/1998:152

Regeringens bild av pensionsystemet: Pensionen blir både billig och bra
Trots att det nya pensionssystemet ska vara billigare än det gamla framhäver regeringen att den nya pensionen inte blir så mycket lägre än den gamla ATP-pensionen.
8 maj 98 – Prop 1997/1998:152

Pensionsreformen en sammanfattning: Livsinkomsprincipen bestämmer pensionen
Hela livsinkomsten ska ligga till grund för pensionen (inte de 15 bästa åren såsom idag). Alla ska ha rätt till en grundtrygghet i form av garantipension (6 400 kr/mån). Pensionsnivåerna ska knytas till den allmänna inkomstutvecklingen. Pensionssystemet ska vara så stabilt att det tål demografiska förändringar. Pension ska kunna tas ut från 61 år och uppåt. Tid med små barn, värnplikt, sjukdom och studier ska ge pensionsrätt. Den nya ålderspensionen införs successivt från 1999 och de första utbetalningarna sker 2001. De som är födda före 1938 berörs bara delvis av de nya reglerna. De som är födda 1938–53 får pension enligt både det nya och det gamla systemet. De som är födda 1954 och senare får pension enbart enligt det nya systemet. Pensionssystemet ska till lika delar finansieras med egenavgifter och arbetsgivaravgifter. 18,5 procent av lönesumman ska avsättas till pensionssystemet. 16 procentenheter ska användas för utbetalning av årets pensioner i ett fördelningssystem. 2,5 procentenheter ska placeras i en premiereserv, som är ett obligatoriskt och privat sparande.
8 maj 98 – Prop 1997/1998:152

Ändrade regler ska täppa till kryphål undan skatt
Regeringen vill införa nya regler vid byte av företagsform. Orsaken är att de nuvarande reglerna kan ge upphov till betydande skattefördelar.
8 maj 98 – Prop 1997/1998:157

Nej till legalisering av cannabis
Riksdagen uppmanar regeringen att i internationella sammanhang motverka de grupper som försöker legalisera användningen av narkotika, i första hand cannabis.
8 maj 98 – SoU 1997/1998:18

Engelsk version av jämställdhetsrapport
Den engelska versionen av Anita Nybergs rapport Kvinnor, män och inkomster finns nu att tillgå för den intresserade. Rapporten ingick i Kvinnomaktsutredningen som kom med sitt slutbetänkande i januari.
8 maj 98 – SOU 1997:87

Register avslöjar bulvanen
Ekonomiska brottslingar som försöker dölja sig bakom bulvaner, målvakter eller fiktiva styrelser får det svårare i framtiden. Ett register ska avslöja vem som äger vad. Det blir olagligt att anlita målvakter.
8 maj 98 – SOU 1998:47

Ont om goda möten för handikappade
”Vårdbidragen är de svåraste ärendena vi har. Bäst hade ju varit om vi inte hade haft några handikappade barn. Eller hur?” Så säger en ordförande i socialförsäkringsnämnden till en mamma med ett handikappat barn, under ett kort möte på 1990-talet.
8 maj 98 – SOU 1998:48

Inga åtgärder om mellanstatliga organisationer
Riksdagen har beslutat att inte vidta några åtgärder med anledning av Riksdagens revisorers förslag om Sveriges deltagande i internationella mellanstatliga organisationer. Bakgrunden till beslutet är bland annat att flera av frågorna genomförs just nu eller är föremål för studier.
8 maj 98 – UU 1997/1998:7

Lättare få tillstånd till razzia mot mc-klubbar
Mindre stränga regler ska göra det lättare för polisen att slå till mot mc-klubbar.
24 apr 98

Tusen företag ska blomma – men systematiskt
Svenska företag slickar sig om munnen över de orörda marknader som väntar på andra sidan Östersjön. En riskkapitalfond och bidrag till marknadsundersökningar ska hjälpa företagen att erövra nya andelar.
24 apr 98 – Ds 1998:12

Arbetsförmedling
Arbetsförmedlarna ägnar för mycket kraft åt att hålla de arbetslösa sysselsatta, i stället för att ordna fram riktiga jobb.
24 apr 98 – Ds 1998:16

Industrin växer
EU-ländernas industriproduktion ökade med i snitt 0,8 procent mellan november och januari, meddelar statistikbyrån Eurostat. Sammantaget har industrin i EU-länderna ökat sin tillverkning med 4,3 procent under hela 1997.uro
24 apr 98 – EU, EU-notiser

USA gillar inte
USA:s regering är, enligt en rapport från Washington, bekymrad över EU:s importpolitik. Oron gäller särskilt EU:s distributionssystem, vissa tullavgifter och godtyckliga krav vad gäller standarder, märkningsregler och licenser. I rapporten konstateras att det främst är amerikanska exportörer av jordbruksprodukter och livsmedel som stöter på hinder när de exporterar till den europeiska marknaden, särskilt om varorna innehåller en genetiskt modifierad ingrediens.
24 apr 98 – EU, EU-notiser

Gratis att växla euro
Bankerna i EU-länderna bör inte ta betalt för att växla till den gemensamma valutan euro. Kommissionen rekommenderar också att det inte ska kosta något att få sparade pengar på det privata kontot växlade till euro. Bankerna uppmanas även att inte ta ut högre avgifter för bankärenden som utförs i euro än för de som utförs i den nationella valutan.
24 apr 98 – EU, EU-notiser

Anders Sahlen om företagsläget i Baltikum: Lavinen är i rullning
– Det är som en lavin. Det går så fort. Anders Sahlén häpnar över Baltikums snabba förvandling, och som ansvarig för regeringens Östersjömiljard, tycker han att han har ett tacksamt jobb.
24 apr 98 – Intervju med Anders Sahlén

Moderater vill satsa på lagstiftning
– Det är oacceptabelt att riksdagen inte får möjlighet att påverka vad Östersjömiljarderna ska användas till, säger moderaten Chris Heister, som vill att regeringen satsar mer resurser på att påverka lagstiftningen i östländerna.
24 apr 98 – Intervju med Chris Heister (m)

Företagare tackar nej till Östersjömiljard
Vd:n för Företagarnas Riksorganisation, Åke Fagelberg, välkomnar en ny Östersjömiljard som inriktas på näringslivet. Men han hade hellre sett att pengarna gått till de institutioner som redan har ett organisatoriskt ansvar för små och medelstora företag.
24 apr 98 – Intervju med Åke Fagelberg, vd för Företagarna

Fastighetskatten
Fastighetsskatten ska analyseras av en parlamentariskt sammansatt kommitté. Kommitténs huvuduppgift blir att analysera och komma med förslag som skapar skatteneutralitet mellan hyresrätter, bostadsrätter och egnahem. En annan uppgift blir att undersöka om ändrade skatteregler kan främja miljöinvesteringar. De höga taxeringsvärdena i fjäll- och skärgårdsområdena ska också analyseras.
24 apr 98 – Dir 1998:20

Sprit och tobak
Tullen ska få större möjligheter att ingripa mot den alltmer omfattande sprit- och tobakssmugglingen, bland annat genom att stoppa transporter på de svenska vägarna. Förslaget har tidigare presenteras i en lagrådsremiss.
24 apr 98 – Prop 1997/1998:100

Tillsyn, forskning och rådgivning ska förbättra äldrevården
År 2010 är kanske över en halv miljon människor 80 år eller äldre i Sverige. Regeringen vill satsa sammanlagt 700 miljoner kronor under 1998 och 1999 på äldrevården för att möta dagens och framtidens problem inom vården. Pengarna ska bland annat gå till fler vårdplatser, fortbildning av arbetsledare, stöd till anhöriga och en ökad forskning om äldre. Dessutom vill regeringen skärpa reglerna i socialtjänstlagen genom att införa ”Lex Sarah”.
24 apr 98 – Prop 1997/1998:113

Senarelagd skatt på personaoptioner
Personaloptioner ska beskattas som förmån först när de verkligen utnyttjas, föreslår regeringen.
24 apr 98 – Prop 1997/1998:133

Enkla pensionsavdrag
Regeringen föreslår att det ska bli enklare för företagen att göra skatteavdrag för utgifter för personalens tjänstepensioner. Enligt huvudregeln får avdraget uppgå till högst 35 procent av den anställdes lön. Avdraget får inte vara större än 10 basbelopp (364 000 kronor). Enskilda näringsidkare får också göra avdrag.
24 apr 98 – Prop 1997/1998:146

Avtal för immunitet
Personer som arbetar för Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö, Helsingforskommissionen, har fått immunitet och andra privilegier fastställda i ett avtal.
24 apr 98 – Prop 1997/1998:149

Regeringen bestämmer om skuldportfölj
Den största posten i statsbudgeten är räntorna på statsskulden: 98 miljarder kronor 1997. Regeringen föreslår nu en ny beslutsordning för statsskuldspolitiken.
24 apr 98 – Prop 1997/1998:154

Arbetslösheten hotar välfärden
Det är bristen på jobb, inte brister hos de arbetslösa, som förklarar den höga arbetslösheten, hävdar tolv sociologer, som vill avslöja några vanliga myter om arbetslösheten.
24 apr 98 – Arbetslöshet och välfärd: Rapport från socialdepartementet, april 1998

Identitet på nätet
IT-kommissionen stod som medarrangör till en hearing om identifiering och signaturer i datormiljö den 12 november 1997. Vad som avhandlades vid hearingen finns nu dokumenterat i en skrift som har publicerats i SOU-serien.
24 apr 98 – SOU 1998:36

Staten vill styra frivilliga organisationer
Förra året betalade staten ut 58 miljoner kronor i bidrag till kvinnojourer, nykterhetsorganisationer och andra sociala hjälporganisationer.
24 apr 98 – SOU 1998:38

Utredning vill avskaffa sotningsmonopol
Avskaffa sotningsmonopolet. Låt fastighetsägaren ansvara för att sotningen utförs. Det är huvudförslagen i sotningsutredningen.
24 apr 98 – SOU 1998:45

Svenska företag har en negativ bild av öst
Nu ska regeringen få de svenska företagen att satsa på marknaderna i öst.
24 apr 98 – SOU 1998:53

Regler kring periodiseringsfond skärps
Snart skärps reglerna vid överföring av periodiseringsfond i samband med att en enskild firma byter företagsform till aktiebolag.
17 apr 98 – Ds 1998:23

Mindre pengar i EU:s regionalpolitik
EU:s strukturfondsstöd ska bli enklare och mer decentraliserat. Det blir färre mål, men också mindre pengar.
17 apr 98 – EU-kommissionen

Tre mål för EU:s regionala stöd
De nuvarande sju målen för strukturfonderna minskas enligt kommissionens förslag till tre:
17 apr 98 – EU-kommissionen

Ingen ansvarsfrihet för kommissionen
EG-kommissionen får inte godkänt av parlamentet för hanteringen av EU:s budget för 1996. Frågan om ansvarsfrihet har skjutits upp till i höst.
17 apr 98 – EU-parlamentet

Mänskliga rättigheter i centrum i ny biståndskonvention
Skyddet för mänskliga rättigheter, i synnerhet kvinnornas rättigheter, ska ligga till grund för EU:s biståndspolitik, anser Europaparlamentet. I september börjar förhandlingarna om ett nytt långsiktigt biståndsavtal.
17 apr 98 – EU-parlamentet

Digitala färdskrivare ett måste i nya fordon
Från och med år 2000 ska alla nya fordon för yrkestrafik ha digitala färdskrivare installerade.
17 apr 98 – EU-parlamentet

Nya stöd till småföretag
På Europaparlamentets initiativ har kommissionen föreslagit tre nya stöd till små och medelstora företag: En riskkapitalfond, bidrag till gränsöverskridande samriskföretag och lånegarantier.
17 apr 98 – EU-parlamentet

Beslut om slopad taxfree står fast
EG-kommissionen kommer inte att göra någon undersökning om effekterna av att den skattefria försäljningen avskaffas vid resor inom EU nästa sommar.
17 apr 98 – EU-parlamentet

Digitala färdskrivare ett måste i nya fordon
Från och med år 2000 ska alla nya fordon för yrkestrafik ha digitala färdskrivare installerade.
17 apr 98 – EU-parlamentet

Värderingsorgan ska ge fler jobb
Det ska bli smidigare för invandrare att söka jobb. Regeringen vill inrätta ett organ som värderar utländska arbetslivserfarenheter, betyg och andra bevis på utländska yrkesutbildningar på gymnasienivå.
17 apr 98 – Dir 1998:23

Plikt att anmäla vanvård inom äldreomsorgen
Personal inom äldreomsorgen ska bli skyldiga att anmäla allvarliga brister i omsorgen, föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
17 apr 98 – Lagrådsremiss: Vissa ändringar i socialtjänstlagen m.m.

För stora överskott
Ett nytt budgetproblem är på väg att uppstå. Budgetöverskottet håller på att bli för stort.
17 apr 98 – Prop 1997/1998:150

Vård, omsorg och skola går före skattesänkningar
De svåra tiderna är förbi. I vårpropositionen målar regeringen upp en ljus bild av kommande års ekonomiska expansion. Staten amorterar på statsskulden och satsar pengar på skola, vård och omsorg.
17 apr 98 – Prop 1997/1998:150

Ökad användning av biomassa för elproduktion
Nära hälften av Sveriges energibehov skulle kunna täckas genom att använda biomassa.
17 apr 98 – Biomassa – en nyckelresurs: Rapport från Kretsloppsdelegationens 1998:20

”Orealistiskt positivt om vårbudgeten”
En aningslös liten ängel, eller en sol och vårare, med en orealistisk syn på Sveriges ekonomi. Så beskrevs finansminister Erik Åsbrink av kritikerna vid debatten i riksdagen.
17 apr 98 – Riksdagsdebatt

Omodern gränsöverenskommelse
Gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland är orationell och omodern, skriver gränsälvsutredningen.
17 apr 98 – SOU 1998:39

Patienter får inte bli sjuka av läkemedel
Alldeles för många patienter tas in på sjukhus på grund av felaktig läkemedelsinformation, konstaterar en utredare.
17 apr 98 – SOU 1998:41

Dags för Sverige att förbjuda trampminor
Omkring 24 000 människor lemlästas eller dödas varje år av de 100 miljoner minor som lurar i marken i mer än 70 länder världen över. Nu vill en utredare att Sverige ska totalförbjuda antipersonella minor, det vill säga trampminor och splitterminor.
3 apr 98 – Ds 1998:19

Miljarder till miljö och transportsystem
Åren 2000–2006 satsar EU närmare 200 miljarder kronor i stöd till ansökarländerna i Öst- och Centraleuropa. När de första länderna blir medlemmar i unionen ökar utgifterna betydligt.
3 apr 98 – EU,

Riksdagen väntar på miljöpropp
Riksdagen anser, liksom riksdagens revisorer, att Sveriges trovärdighet i internationella sammanhang lider skada om inte landet bedriver ett seriöst miljöarbete.
3 apr 98 – JoU 1997/1998:18

AP-fonden töms på 90 miljarder
Av en lagrådsremiss från regeringen framgår att AP-fondens första-tredje fondstyrelse ska föra över 45 miljarder kronor från fonderna till statsbudgeten för 1999 och lika mycket år 2000. Ett slutligt beslut om överföring bör fattas av riksdagen hösten 1999. Även om regeringen nu föreslår att två temporära överföringar av pengar ska göras, är en engångsvis överföring av AP-fondens tillgångar till staten att föredra, anser regeringen.
3 apr 98 – Lagrådsremiss: Reformering av ålderspensionssystemet – finansiella frågor

Häktade får rätt till prövning av restriktioner
Häktade ska få rätt till domstolsprövning om deras rätt till besök och telefonsamtal inskränks.
3 apr 98 – Prop 1997/1998:104

Rätten till skadestånd från staten förbättras
Den som grips av polis eller omhändertas för vård på ett felaktigt sätt ska få större möjlighet att få ersättning från staten, föreslår regeringen.
3 apr 98 – Prop 1997/1998:105

Apotekare får legitimation
Regeringen föreslår delvis nya regler för legitimation och skydd av titlar inom hälso- och sjukvården.
3 apr 98 – Prop 1997/1998:109

Telia ska expandera – i öst
Telia måste få vidga sitt arbetsfält. Sverige räcker inte till. Norden och Östersjöområdet föreslås bli en ny och större hemmamarknad.
3 apr 98 – Prop 1997/1998:121

Alla optionsaffärer ska deklareras
Regeringen vill att alla options- och terminsaffärer ska vara synliga för skattemyndigheterna. Idag är värdepappersinstituten bara skyldiga att lämna kontrolluppgift för affärer med avräkningsnota. Att kontrolluppgift ska lämnas betyder inte att beskattningen förändras. Men regeringen ska senare överväga om reavinstbeskattningen på optioner och terminer ska förändras, i enlighet med skatttekontrollutredningens förslag.
3 apr 98 – Prop 1997/1998:134

Dyrare el på vintern
Regeringen vill minska elkonsumtionen vintertid och föreslår därför att skatten höjs på den el som används i fjärrvärmeverkens elpannor. Regeringen föreslår också att förbudet mot att använda finsk röd dieselolja i lastbilar och bussar slopas. Innehållet i regeringens proposition är detsamma som i lagrådsremissen.
3 apr 98 – Prop 1997/1998:140

Årsredovisning
Riksdagens revisorers årsredovisning för 1997 har kommit. Redovisningen visar bland annat att revisorerna har beslutat om 8 förslag till riksdagen, 1 skrivelse till utskott i riksdagen, 2 skrivelser till regeringen, 11 granskningsrapporter och 13 förstudier under 1997.
3 apr 98 – Redogörelse :

Garanterad riksdagspension
De riksdagsledamöter som avgår med pension efter detta riksdagsår ska inte få sämre pension än de som pensionerades efter riksmötet 1993/94.
3 apr 98 – Förslag 1997/1998:RFK2

Revisorer vill ha gemensamma riktlinjer för statliga bolag
Riksdagens revisorer har tidigare granskat hur staten utövar sin roll som ägare av majoritetsägda bolag (rapport 1997/98:2), och kommer nu med flera förslag till förändringar.
3 apr 98 – Förslag 1997/1998:RR9

Omtvistat avtal om investerarskydd skjuts på framtiden
Vi vill inte skriva under detta avtal, eftersom det inte är bra nog för oss. Det sa handelsminister Leif Pagrotsky i riksdagens första stora debatt om det OECD-avtal som ska skydda internationella investeringar, MAI-avtalet.
3 apr 98 – Riksdagsdebatt

Stiftelser bör utredas
Systemet med vinstandelsstiftelser måste kartläggas, föreslår riksdagen. Regeringen får i uppdrag att utröna vilken betydelse vinstandelsstiftelserna har för de anställdas inflytande i företaget. Enligt riksdagen bör kartläggningen omfatta förekomsten av vinstandelsstiftelser, sammansättningen av deras styrelser samt hur ekonomin ser ut i stiftelserna.
3 apr 98 – SfU 1997/1998:10

Hårdare kontroll av utlänningar vid gränsen
Kontrollen av utländska personer som reser till Sverige måste bli hårdare enligt riksdagen, som vill att regeringen ger invandrarverket större befogenheter att utöva gränskontroll.
3 apr 98 – SfU 1997/1998:9

Löneförmåner bristvara för kvinnor
Medan kvinnor kan vara säkra på att de åtminstone får subventionerad lunch som löneförmån, kan männen räkna med tjänstebil, aktier och andel i företagets vinst.
3 apr 98 – SOU 1997:136

Fler kvinnor tar sig över glastaket
Kvinnors ansvar för familj och barn och deras val av utbildning hindrar dem från att nå de högsta chefsjobben. Men det finns tecken på att andelen kvinnliga chefer ökar.
3 apr 98 – SOU 1997:137

Gott bemötande en medborgarrättsfråga
Personer med funktionshinder möts ofta av negativa attityder. De framställs ofta som underlägsna och inkompetenta.
3 apr 98 – SOU 1998:16

Välfärdsstatens betydelse för jämställdheten
Vad betyder välfärdsstatens trygghetssystem för jämställdheten mellan kvinnor och män? Den frågan belyser nio författare i en antologi som kvinnomaktutredningen publicerar.
3 apr 98 – SOU 1998:3

Män passar nästan alltid bättre
Tio år efter avslutad traineeutbildning i ett stort företag jämför Adam och Eva sina karriärer. Adam har en hög chefspost i företagets kärnverksamhet. Eva leder sitt tredje delprojekt. Adam tjänar 8 000 kronor mer i månaden än Eva.
3 apr 98 – SOU 1998:4

Information och stödperson till brottsoffer
Brottsoffer känner sig extra kränkta när de blir dåligt behandlade av myndigheter. Det vill utredaren Karin Bishop råda bot på med information och stödpersoner.Brottsoffer klagar mest på att de inte får veta tillräckligt mycket när deras ärenden går igenom rättsmaskineriet.
3 apr 98 – SOU 1998:40

Sverige: ett hälsans klassamhälle
Hjälp människor att skapa sociala nätverk, inför en nollvision när det gäller rökning och motarbeta ohälsosam stress. Det är några exempel på hur sjukdomar och psykiska besvär kan förebyggas i Sverige, enligt ett delbetänkande från Folkhälsokommittén.
3 apr 98 – SOU 1998:43

Få ändringar i riksdagens organisation
Jordbruksutskottet ändrar namn till miljö- och jordbruksutskottet (MJU), och näringsutskottet tar över de regionalpolitiska frågorna från arbetsmarknadsutskottet.
3 apr 98 – Förslag 1997/1998:TK1

Riksdagen enig om fattigdomen
Bekämpningen av fattigdomen är det övergripande målet i svensk biståndspolitik. Det är samtliga riksdagspartier överens om.
3 apr 98 – UU 1997/1998:9

Kommunala självmål
Kommunsektorns ekonomiska kris är överdriven. Egna misstag, hög skatt och felkonstruerade statliga bidrag kan förklara nedskärningar och hög arbetslöshet i kommunerna.
27 mar 98 – Ds 1998:15

Framtida fotbollsfeber tryggas -
Sommaren 1994, när landslaget i fotboll grävde brons i USA, fick tusentals svenskar fotbollsfeber framför TV-apparaterna. Just sådana evenemang, som inträffar högst en gång om året och intresserar en bred allmänhet, ska alla kunna följa framför TV-n utan att betala något extra.
27 mar 98 – Ds 1998:21

Miljardsatsning på information om euron
EU kommer att satsa nära en miljard kronor ur den gemensamma budgeten på information om euron och valutaunionen.
27 mar 98 – EU-kommissionen

Försäkringsregler EU-anpassas
Försäkringsregler EU-anpassas. Riksdagen har beslutat om några justeringar i reglerna för försäkringsbolag, delvis som en anpassning till EG:s direktiv på området.
27 mar 98 – FiU 1997/1998:12

Kommittédirektiv 1997
Kommittédirektiv 1997, som är en sammanställning av alla kommittedirektiv från förra året har kommit från trycket.
27 mar 98

Museiledning flyttar till Karlskrona
Statens sjöhistoriska museer med ledning och kansli ska flyttas från Stockholm till Karlskrona, slår riksdagen fast.
27 mar 98 – KrU 1997/1998:7

Höjd energisskatt på stora elpannor
Energiskatten på elen i elpannor inom fjärrvärmesektorn ska höjas under perioden 1 oktober till den 31 mars, föreslår regeringen.
27 mar 98 – Lagrådsremiss: Beskattning av elpannor och vissa andra punktskattefrågor

Kommuner betalar företags miljöförstöring
Kommuner kan i dag tvingas sanera industritomter efter företag som gått i konkurs. Nu måste regeringen undersöka om lagstiftningen bör skärpas, enligt ett riksdagsbeslut.
27 mar 98 – LU 1997/1998:14

Dålig tillsyn av fastighetsmäklare
Arbetet i den nämnd som ska övervaka fastighetsmäklare har stora brister som drabbar både mäklarna och deras kunder.
27 mar 98 – LU 1997/1998:15

Mineralletare får leta längre
Prospekteringsföretag ska kunna få ensamrätt i upp till 15 år att undersöka ett område, mot nuvarande 10 år.
27 mar 98 – NU 1997/1998:7

Myndighetsbeslut överklagas till domstol
Regeringen vill införa en allmän regel som innebär att beslut av förvaltningsmyndigheter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om något annat inte är bestämt. Den nya regeln är författningstekniskt motiverad. Den ska bland annat tillfredsställa EG-rättens och Europakonventionens krav. I sak betyder förslaget inte så mycket, eftersom den nya regeln ansluter till en den huvudregel som redan gäller, skriver regeringen. Den nya regeln och ett stort antal följdändringar i andra lagar föreslås träda i kraft den 1 oktober i år.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:101

EG-domstolen får tolka lag i internationella tvister
Sverige bör godkänna en konvention om domstolars behörighet att döma i internationella, privaträttsliga tvister, föreslår regeringen.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:102

Nya lagar ska hålla reda på kyrkan när den skiljs från staten
Kyrkans och statens nära relation upphör år 2000 och prästernas tjänster ska inte längre vara statligt reglerade. Men regeringen vill ändå införa en särskild lag för Svenska kyrkans organisation.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:116

Allmännyttan får en egen akut
Regeringen vill inrätta en bostadsakut. Därutöver innehåller regeringens bostadspolitiska proposition inte några förslag till grundläggande förändringar av bostadspolitiken.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:119

Ett sakta adjö till subventionspolitiken
Allt fler kommunala bostadsföretag är i ekonomisk kris. Regeringen öppnar nu en akutmottagning för kommuner med krisföretag. Två miljarder placeras i en grundpott.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:119

Regeringen städar upp i snårig körkortslagstiftning
Texterna i de olika körkortslagarna har blivit alltmer ogenomträngliga. Regeringen vill instifta en ny lag som ska bringa klarhet i körkortsfrågorna.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:124

Skärpta regler för yrkesförare
Buss- och lastbilsförare måste underkasta sig en läkarundersökning vid 45 års ålder för att få behålla tillståndet.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:124

EU-moppe med krav på körkort
EU-moppen gör entré i Sverige. Den går i 45 knyck men fordrar körkort.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:124

Alkolås på den rattfulles bil
Rattfulla behöver i framtiden inte förlora körkortet. Regeringen vill dra i gång en försöksverksamhet med alkolås på de rattfullas bilar.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:124

Skärpt kontroll av vapenexport
Det ska krävas särskilt tillstånd för att få exportera produkter som kan tänkas användas till reparation av vapen som tidigare har exporterats illegalt, föreslår regeringen.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:68

Lättare få insyn i SÄPO-register
Den absoluta sekretessen i SÄPO-registret ska lättas upp. Om det inte skadar polisens arbete ska den enskilde få ta del av uppgifter om sig själv.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:97

EKO-brott i stiftelser förhindras
Det är alltför lätt att använda sig av stiftelser som redskap i ekonomisk brottslighet, anser regeringen.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:98

Sveriges anpassning till EG-rätten bör förbättras
Svenska tjänstemän måste lära sig mer om EG-rätt. Det är en av flera åtgärder som krävs för att effektivisera införlivandet av EG-rätten i svensk lagstiftning, enligt Riksdagens revisorer.
27 mar 98 – Sveriges införlivande av EG-rätten: Rapport från riksdagens revisorer 1997/98:RR4

Primärvården klarade besparingar bra
Primärvården har klarat sig relativt väl trots nedskärningarna i landstingen. Resurserna har i stort sett varit oförändrade sedan 1992.
27 mar 98 – Primärvårdens resurser: Rapport från riksdagens revisorer 1997/98:RR5

Europarådet skärper kraven på medlemsländerna
Om drygt ett år firar Europarådet sitt 50-årsjubileum. Något som har fått de 40 medlemsstaternas regeringar och parlament att engagera sig särskilt mycket i vilka frågor rådet bör prioritera inför framtiden.
27 mar 98 – Redogörelse :

Regler kring periodiseringsfond skärps
Senare i vår kommer regeringen att lägga fram ett förslag till riksdagen om hur periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv ska beskattas vid byte av företagsform, till exempel från enskild firma till aktiebolag. Problemet med dagens regler är att det andra ledet av dubbelbeskattningen faller bort, skriver regeringen.
27 mar 98 – Skriv 1997/1998:138

Polisen kan få kontrollera säkring av laster
Regeringen bör utreda polisens befogenheter att kontrollera om lastbilar på vägar och färjor är säkert lastade, anser riksdagen.
27 mar 98 – TU 1997/1998:8

Förlängd mandatperiod i Riksbankens jubileumsfond
Riksbankens jubileumsfond har ändrat en stadgebestämmelse om styrelseledamöternas mandattid.
27 mar 98 – UbU 1997/1998:8

Andrahandsuthyrningar underlättas
Riksdagen har godkänt några ändringar i hyreslagen. Den viktigaste förändringen är att det ska bli lättare att hyra ut sin lägenhet i andra hand när man inleder ett samboförhållande. Människor som är sjuka och långvarigt inlagda på sjukhus ska också få utökad rätt att hyra ut sin bostad i andra hand. Regeringens proposition är därmed godkänd och lagändringarna träder i kraft den 1 juni.
20 mar 98 – BoU 1997/1998:7

Framtidens gröna jobb
Det bör bli lättare att söka bidrag för att skapa ”gröna jobb”, konstaterar miljödepartementet i en rapport. Tidsramarna för bidragssökning och projektgenomförande bör bli generösare och bidragen större.
20 mar 98 – Ds 1998:13

Turisterna ska bidra till tillväxten
EG-kommissionen har inrättat en arbetsgrupp som ska undersöka hur turismsektorn ska kunna bidra till tillväxt och sysselsättning i EU-länderna. Gruppen ska lämna sina förslag till kommissionen i oktober i år.
20 mar 98 – EU-kommissionen

Rädslan för varg måste tas på allvar
Rädslan för varg i många glesbygder måste tas på allvar. Men man måste också sträva efter lösningar som innebär någon typ av samexistens mellan vargar och människor.
20 mar 98 – EU-kommissionen

Brittiskt undantag undanröjs
kommissionen har lagt förslag om att två gällande direktiv om könsdiskriminering respektive deltidsarbete även ska omfatta Storbritannien. Förslagen är en följd av att den nya brittiska regeringen deklarerat att den vill slopa det nuvarande brittiska undantaget från EU:s sociala protokoll och att protokollet därmed kunnat läggas in i Amsterdamfördraget.
20 mar 98 – EU-kommissionen

Marknadsföring över gränserna
Olika former av marknadsföring sysselsätter cirka en miljon människor i EU-länderna, men potentialen för fler jobb i branschen är mycket stor, anser kommissionen. I ett policydokument (COM(98)121) redogör kommissionen för insatser som planeras. Bland annat ska kommissionen införa en tydlig metod för att bedöma om medlemsländernas restriktioner mot gränsöverskridande tjänstehandel på detta område kan anses ”proportionerliga”. En expertgrupp ska tillsättas för att etablera ett samarbete mellan inblandade parter och en web-plats för information ska öppnas.
20 mar 98 – EU-kommissionen

Ovanliga sjukdomar på Internet
EU ska inrätta en databas med information om ovanliga sjukdomar. Informationen bör så långt som möjligt vara gratis, anser Europaparlamentet.
20 mar 98 – EU-parlamentet

Långbänk om nyktra bilförare
Antalet dödade i trafikolyckor på vägarna i EU bör kunna minskas från 45 000 per år till högst 25 000 år 2010, anser Europaparlamentet. Men enligt den ansvarige kommissionären Niel Kinnock är ett sådant konkret, gemensamt mål för trafiksäkerheten orealistiskt.
20 mar 98 – EU-parlamentet

Nyskilda får dela på privata pensionsförsäkringar vid
Privata pensionsförsäkringar och pensionssparande ska räknas med i bodelningen vid skilsmässa, enligt ett regeringsförslag.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:106

Europadomstolen reformeras
En ny europeisk domstol för mänskliga rättigheter ska inrättas.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:107

Nya lagar ska skydda känsliga register
Två nya lagar ska reglera IT-användningen inom hälso- och sjukvården och bland annat skydda de känsliga uppgifterna i patientjournalerna.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:108

Längre frystid för befruktade ägg
Förvaringstiden av frysta, befruktade ägg från en människa ska förlängas från ett år till fem år, föreslår regeringen.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:110

Sänkt krav på arbetsförmåga för förtidspension
Även den som har kvar en del av sin arbetsförmåga ska ha rätt till hel förtidspension, föreslår regeringen.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:111

Tandvården får extrapengar
Regeringen vill reformera tandvårdsersättningen så att det blir billigare att laga vanliga hål, utan att det blir dyrare med stora ingrepp.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:112

Svensk-dansk kommitté ska utveckla Öresundsregionen
Regeringarna i Sverige och Danmark vill inrätta en kommitté för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:114

Mer kultur och IT i folkbildningen
Studieförbund och folkhögskolor ska inriktas mer på kultur och IT, föreslår regeringen.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:115

Sverige ska byggas med skönhetsparagrafer
Estetiska värden ska alltid kunna hävdas när hus, vägar och järnvägar byggs i fortsättningen.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:117

Snart införs flyttbara telefonnummer
Det ska bli möjligt att behålla samma telefonnummer även om man byter telebolag.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:126

Chockhöjningar av brevportot stoppas
Regeringen vill sätta ett tydligt tak för hur högt portot får vara.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:127

Lättare för rederier att låna pengar
Det ska bli lättare för rederier att låna i Svenska skeppshypotekskassan, föreslår regeringen.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:129

Flytt kräver lagändring
När delar av Riksförsäkringsverket flyttar till Söderhamn skrivs lagen om.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:131

Hårdare tag mot ekonomisk brottslighet
Ett avtal mellan Ryssland och Sverige ska underlätta bekämpning av organiserad ekonomisk brottslighet.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:132

Nytt dubbelbeskattningsavtal
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett dubbelbeskattningavtal mellan Sverige och den tidigare Jugoslaviska delrepubliken Makedonien.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:135

Myndigheter ska ut på internet
Regeringen vill ha mer makt över myndigheterna. Samtidigt bör myndigheterna bli effektivare och mer serviceinriktade. Bland annat bör de ge information till medborgarna på internet.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:136

Hyresportfölj ska ge ökad statlig flexibilitet
Statliga myndigheter måste effektivisera sin lokalförsörjning, anser regeringen.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:137

Fiskerätten vidgas
En EU-medborgare ska få rätt att fiska i Sverige om han eller hon beviljas yrkesfiskarlicens, föreslår regeringen.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:139

Sex länder i öst får ökad uppmärksamhet
Estland, Lettland och Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina. De länderna vill regeringen att Sverige ska fördjupa sitt samarbete med under de kommande tre åren.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:70

Ny lag om ledighet vid trängande familjeskäl
Regeringen föreslår att det införs en lag som reglerar rätten till ledighet på grund av trängande familjeskäl.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:81

Fler böcker åt folket
Det statliga stödet till utgivning av böcker utökas. Regeringen satsar 30 miljoner för att tillgången på, och intresset för, litteratur ska bli större.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:86

Mer pengar till konstnärer
Regeringen ska skapa fler jobb åt skådespelare, musiker och bildkonstnärer. Men arbetsmarknadsåtgärder för oetablerade konstnärer ska begränsas.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:87

Skärpt foderlag av rädsla för sjukdomar
Efter larm om risk för spridning av olika sjukdomar skärps foderlagen. Dessutom utökas straffskalan; de som bryter mot lagen ska kunna dömas till fängelse i högst ett år.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:92

Tre skolformer delar på läroplan
Läroplanen, Lpo 94, ska gälla för grundskolan och förskoleklassen och i viss mån även för fritidshemmen.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:94

Sluten ungdomsvård ny straffpåföljd
Regeringen vill införa en ny påföljd för ungdomar som har begått allvarligare brott innan de fyllt 18 år.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:96

Svenskt stöd för mänskliga rättigheter
Sverige ska ge mer stöd till arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i andra länder.
20 mar 98 – Skriv 1997/1998:76

Sociala och ekonomiska rättigheter prioriteras i utrikespolitiken
Arbetet med att främja de mänskliga rättigheterna ska stärkas i svensk utrikespolitik. Rätten till bland annat arbete, utbildning och hälsovård ska särskilt uppmärksammas.
20 mar 98 – Skriv 1997/1998:89

Försäkringskassorna blir mer statliga
Riksdagen har godkänt regeringens förslag om att göra ansvarsfördelningen inom socialförsäkringsadministrationen tydligare.
20 mar 98 – SfU 1997/1998:8

Stoppa diskrimineringen av handikappade
I dag är det inte förbjudet att till exempel neka en funktionshindrad att besöka en resturang eller ett hotell. Riksdagen anser därför att formerna för en reglering av ett diskrimineringsförbud i näringsverksamhet bör klarläggas.
20 mar 98 – SoU 1997/1998:16

Förenklad självdeklaration ännu enklare
Varken kryss eller underskrift blir nödvändigt i framtidens självdeklaration. Om kontrolluppgifterna är riktiga behöver deklarationen inte ens skickas in.
20 mar 98 – SOU 1998:12

Snart förmånligare med personaloptioner
Reglerna för beskattning av personaloptioner kan komma att ändras vid halvårsskiftet.
13 mar 98 – Ds 1997:83

Viktigare EU-lagar antagna under 1997
Viktigare förordningar, direktiv och beslut antagna under 1997
13 mar 98 – EU:s ministerråd

Säkrare inre marknad för konsumenter
Europaparlamentet är positivt till att oberoende offentliga organ eller konsumentorganisationer ska kunna agera gränsöverskridande mot dem som bryter mot EU:s konsumentdirektiv.
13 mar 98 – EU-parlamentet

Inför konkreta mål för sysselsättningen
Sänk arbetstiden till 37,5 timmar per vecka, bygg ut högskolan och stimulera tillväxten med exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter.
13 mar 98 – EU, Sveriges uppföljning av EU:s riktlinjer för sysselsättningen – TCO:s förslag

Telefonavlyssningen var motiverad
Riksdagen har godkänt två regeringsskrivelser om hemlig teleavlyssning (skrivelse 1996/97:57 och 1997/98:26) utan att ha något att anmärka.
13 mar 98 – JuU 1997/1998:10

Brottsliga meddelanden ska tas bort
Riksdagen anser liksom regeringen att den som driver en elektronisk anslagstavla ska vara skyldig att ta bort meddelanden som står i strid med brottsbalken och upphovsrättslagen.
13 mar 98 – JuU 1997/1998:11

Borgerliga vill börja bugga vid grova brott
Samtliga borgerliga partier vill redan nu tillåta buggning vid misstanke om grovt narkotikabrott eller brott mot rikets säkerhet.
13 mar 98 – JuU 1997/1998:12

Nytt miljöprogram för jordbruket
Ett nytt miljöprogram för det svenska jordbruket. Det vill regeringen att en utredare ska arbeta fram.
13 mar 98 – Dir 1998:11

Privat sjukvård kanske måste upphandlas
Landstingen måste gå ut med anbudsförfaranden innan de tecknar vårdavtal med privatpraktiserande sjukgymnaster och läkare, anser nämnden för offentlig upphandling.
13 mar 98 – Dir 1998:12

Enklare redovisning för mindre företag
Enskilda firmor som inte har en så stor omsättning bör kunna använda sig av en enklare redovisning, anser regeringen.
13 mar 98 – Dir 1998:4

Skatteregler för veteranbilar granskas
En utredare ska undersöka om EG-reglerna tillåter att skattebefriade veteranbilar rullar på svenska vägar.
13 mar 98 – Dir 1998:7

Försenad granskning av sekretesslagen
Regeringen har varit senfärdig med att sätta i gång den utlovade översynen av sekretesslagen, konstaterar konstitutionsutskottet, KU.
13 mar 98 – KU 1997/1998:22

Tullen ska ta sprit och tobak
Regeringen vill att tullen ska få göra kontroller på vägarna för att stoppa obeskattad sprit och tobak. Försäljningen av ”smuggel” har nämligen ökat de senaste åren.
13 mar 98 – Lagrådsremiss: Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m.

Nollvision för all trafik
Det övergripande målet för transportpolitiken ska vara ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”, föreslår regeringen.
13 mar 98 – Prop 1997/1998:56

Färdigbyggd infrastruktur ska bli effektivare
Under 1990-talet har det skett stora utbyggnader av vägar, järnvägar och annan infrastruktur, konstaterar regeringen. Framöver kommer det mer att handla om att organisera trafiken så effektivt som möjligt.
13 mar 98 – Prop 1997/1998:56

Regionalpolitik: Höjda avgifter inom stödområdet
Regeringen vill inte satsa på den traditionella regionalpolitiken. Flera riktade stöd ska minskas. Istället förlitar sig regeringen på sin vanliga politik.
13 mar 98 – Prop 1997/1998:62

Fler får tid i etern
Regeringen lägger i en proposition fram förslag som ska mildra regelverket kring närradion. Förutom ändrade regler om vilka som får rätt att sända innehåller propositionen förslag om avgifter, fördelning av sändningstider och innehåll i närradion. Även föreningar som enbart bildats med syfte att sända närradio ska få rätt att göra det. Propositionens förslag överensstämmer helt med innehållet i den remiss som regeringen skickade till lagrådet i februari.
13 mar 98 – Prop 1997/1998:77

Förskolan får egen läroplan
Förskolan ska få en läroplan med mål och riktlinjer där det pedagogiska innehållet i verksamheten betonas.
13 mar 98 – Prop 1997/1998:93

Var god dröj ... vi har nu många samtal ...
Studiestödsnämnden hinner inte med att behandla alla ansökningar. Nämnden måste därför få kraftiga resursförstärkningar.
13 mar 98 – Översyn av CSN: Rapport 2 mars 1998

Ett smörgåsbord av EU-frågor
Sysselsättningen, konsumentpolitiken, miljön, öppenheten, jämställdheten och utrikes- och säkerhetspolitiken är frågor som Sverige prioriterat inom EU-samarbetet.
13 mar 98 – Skriv 1997/1998:60

Fler förebyggande åtgärder i FN
Konfliktförebyggande åtgärder måste ges ökad uppmärksamhet i FN:s säkerhetsråd, anser regeringen.
13 mar 98 – Skriv 1997/1998:69

Många frågetecken kring digitala signaturer
I framtiden kan du kanske skriva under och skicka in deklarationen till skattemyndigheten – via Internet.
6 mar 98 – Ds 1998:14

Dålig kontroll av EU-bidrag
EG-kommissionen får skarp kritik för bristande kontroll av unionens budget för 1996. Detta enligt ett förslag till rekommendation som EU:s finansministrar ska ta ställning till på måndag.
6 mar 98 – EU:s ministerråd

Elva länder på väg mot EMU
Alla EU-länder utom Grekland klarar valutaunionens krav på låg statsskuld och lågt underskott i de offentliga finanserna.
6 mar 98 – EU, Alla länder klarar EMU krav

Regeringens ”glädjekalkyler” får hård kritik
Regeringens beskrivning av det svenska näringslivet är en skönmålning som framhäver det som fungerar bra men undviker problemen. Det anser moderaternas arbetsmarknadspolitiske talesman Per Unckel.
6 mar 98 – Intervju med Per Unckel

Staten stöder världskulturen
Teater, musik, dans och konst från länder vars kulturutbud vi vanligtvis inte ser mycket av i Sverige ska ges större utrymme på kulturinstitutionerna.
6 mar 98 – Dir 1998:14

Staten ska betala pensionsavgifter
När det nya pensionssystemet införs ska staten börja betala pensionsavgifter för värnpliktiga, sjuka, arbetslösa och andra som inte arbetar.
6 mar 98 – Lagrådsremiss: Statlig ålderspensionsavgift m.m.

Staten riskerar förlora 1,3 miljarder
Regeringen rensar upp i Dennispaketets skulder. I en proposition presenterar regeringen slutnotan för det havererade Dennispaketet.
6 mar 98 – Prop 1997/1998:123

Grönt ljus för Södra Länken och Årstabron
Det är nu klart med finansieringen av Södra Länken och den järnvägsbro som ska byggas över Årstaviken i Stockholm. Staten skjuter till 5,68 miljarder kronor till Södra länken och 100 miljoner till Årstabron.
6 mar 98 – Prop 1997/1998:123, Skriv 1997/1998:143

Optimistisk syn på näringslivet
Antalet företagskonkurser har halverats i Sverige sedan 1992, då över 20 000 företag gick i konkurs. Samtidigt ligger nyföretagandet på en fortsatt hög nivå. Det är en mycket positv bild av landets näringsliv som beskrivs i en ny rapport.
6 mar 98 – Ett starkare svenskt näringsliv: Rapport från näringsdepartementet, feb 1998

Handels- och samarbetsavtal mellan EU och PLO
Ökad stabilitet och en positiv ekonomisk och social utveckling på Västbanken och i Gaza. Det är syftet med ett avtal vars 75 artiklar redovisas i en ny skrivelse från regeringen.
6 mar 98 – Skriv 1997/1998:74

Hearing om 2000-problemet
IT-kommissionen har publicerat ett referat av en hearing om datorproblem inför år 2000. Hearingen hölls i november 1997 och behandlade bland annat microprocessorns roll i inbäddade system, realtidsklockans roll, programvarans roll samt säkerhetsanalys. Vid seminariet diskuterades också elförsörjningens, flygets, sjukvårdens och fastighetsdriftens problem inför år 2000.
6 mar 98 – SOU 1998:21

Ungdomar dricker hembränt
Ungdomars alkoholkonsumtion ökar. Och en stor del av konsumtionen är svartsprit, det vill säga hembränt, smuggelsprit eller teknisk sprit.
6 mar 98 – SOU 1998:26

Lättare inteckna fastighet
Banker och andra låneinstitut bör, som ombud för fastighetsägare och tomträttshavare, få skicka ansökningar om inteckning på elektronisk väg.
2 mar 98 – Ds 1997:84

Sammanställning av remissvar
Justitiedepartementet har sammanställt remissvaren i två olika betänkanden. Det gäller Mediekommitténs betänkande Grundlagsskydd för nya medier och Barnpornografiutredningens betänkande Barnpornografifrågan.
2 mar 98 – Ds 1997:85

Inga provsprängningar i Sverige
Provsprängningar av kärnvapen totalförbjuds i Sverige. I en promemoria föreslås att Sverige ratificerar FN:s konvention om ett fullständigt förbud mot kärnsprängningar. För att fördraget ska kunna träda i kraft krävs att 44 stater, som särskilt anges i fördraget, skriver under konventionen. Sveriges underskrift är en förutsättning för att fördraget ska gälla.
2 mar 98 – Ds 1997:87

Begränsning av stöd till bilindustrin
Efter en tvist med EG-kommissionen under hösten har Sverige godkänt nya EU-regler som ska begränsa statligt stöd till bilindustrin.
2 mar 98 – EU, Kommissionen

Våren i EU
Vårmånaderna i EU kommer i hög grad att gå i eurons tecken, med slutpunkt i maj då det avgörs vilka länder som får vara med i valutaunionen från 1999.
2 mar 98 – EU, Europeiska unionen

Bidrag kopplas till integrationsarbete
Nya statsbidragsregler ska stimulera invandrarorganisationernas integrationsarbete.
2 mar 98 – Dir 1997:142

Den långsamma döden
Äldre människor som är i livets slutskede ska alltid ha rätt till smärtlinding och livstestamenten kan vara ett stöd för vårdpersonal som överväger att avbryta behandling.
2 mar 98 – Dir 1997:147

Pensionen finansieras med avgifter
I det nya pensionssystemet ska pensionerna till hälften finansieras med egenavgifter och till hälften med arbetsgivaravgifter.
2 mar 98 – Lagrådsremiss: Reformerade regler om inkomstgrundad ålderspension

Livsinkomsten ska indexberäknas
Pensionen ska beräknas enligt livsinkomstprincipen. Inkomsterna ska räknas upp med ett nykonstruerat inkomstindex
2 mar 98 – Lagrådsremiss: Reformerade regler om inkomstgrundad ålderspension

Lägre pensioner
Framtidens pensionärer kommer att få lägre pension än vad ATP-pensionärerna hittills har fått.
2 mar 98 – Lagrådsremiss: Reformerade regler om inkomstgrundad ålderspension

Många får garantipension
Folkpensionen och pensionstillskottet ska ersättas med en garantipension
2 mar 98 – Lagrådsremiss: Reformerade regler om inkomstgrundad ålderspension

Kommunerna ska kompenseras
När löntagarnas egenavgift höjs och när grundavdraget höjs förlorar kommuner och landsting cirka 11 miljarder kronor i skatteintäkter. Eftersom reformen inte ska drabba kommuner och landsting ska någon form av kompensation utbetalas. Hur stor den statliga kompensationen ska vara och hur den ska vara konstruerad är inte klarlagt i lagrådsremissen, men regeringen lovar att inom kort komma med ett sådant förslag.
2 mar 98 – Lagrådsremiss: Reformerade regler om inkomstgrundad ålderspension

Alla år räknas i nya pensionssystemet
Folkpension, tilläggspension och ATP försvinner och ersätts med en pension som bygger på inkomsterna under hela vuxenlivet. Pensionären får i princip tillbaka de 18,5 procent av inkomsterna som betalats in i pensionsavgift under de aktiva åren.
2 mar 98 – Lagrådsremiss: Reformerade regler om inkomstgrundad ålderspension

Barnavård och lumpen ger pension
Lön, sjukersättning, studier och vård av små barn hör till det som ger rätt till pension i det nya pensionssystemet.
2 mar 98 – Lagrådsremiss: Reformerade regler om inkomstgrundad ålderspension

Privata fonder blir pensionsförvaltare
En dryg tiondel av pensionsavgifterna ska gå till ett individuellt pensionssparande i valfria privata fonder eller ett statligt fondbolag.
2 mar 98 – Lagrådsremiss: Reformerade regler om inkomstgrundad ålderspension

Allemansfonder slopas
Från och med 1 juli 1998 kommer allemansfonderna att omfattas av samma regler som vanliga värdepappersfonder, enligt ett förslag från regeringen.
2 mar 98 – Prop 1997/1998:50

Nya regler vid riskspridning
Regeringen vill justera 1995 års lagstiftning om genomförande av EG:s försäkringsdirektiv. Bland annat föreslår regeringen att ett svenskt försäkringsbolag, som tänker ägna sig åt gränsöverskridande samförsäkringar som avser stora risker i ett annat EES-land, inte behöver underrätta finansinspektionen i annat fall än när bolaget är den ledande försäkringsgivaren i avtalet.
2 mar 98 – Prop 1997/1998:54

Regeringen uppmanas redovisa resultat
Senast den 1 augusti varje år ska regeringen redovisa resultatet av förvaltningens verksamhet. Det föreslår riksdagens revisorer, som också vill få rätt att genomföra inspektioner på departementen.
2 mar 98 – Förslag 1997/1998:RR7

Lättare låna för småföretagen
Det ska bli lättare för små företag att få tillgång till riskvilligt kapital. Det sade näringsminister Anders Sundström när riksdagen debatterade jobb i förra veckan.
2 mar 98 – Riksdagsdebatt

Vårdgaranti införs 1999
Socialförsäkringsminister Maj-Inger Klingvall fick stå till svars för växande vårdköer när riksdagen debatterade sociala frågor i förra veckan.
2 mar 98 – Riksdagsdebatt

Statsbidrag till landstingen planeras på längre sikt
Statsbidragen till landstingen blir 1,2 miljarder kronor under 1998. I årets avtal mellan staten och landstingsförbundet vill parterna också satsa på längre överenskommelser.
2 mar 98 – Skriv 1997/1998:51

Ändring av koncernregeln förbereds
Regeringen aviserar en kommande proposition som täpper till ett kryphål i reglerna om företagsbeskattning.
2 mar 98 – Skriv 1997/1998:66

Ingen lag om förkortad arbetstid
Ulrica Messing (s) kommer inte att lägga fram något förslag till riksdagen om en ny arbetstidslagstiftning under våren. Det avslöjade statsrådet vid riksdagens frågestund i förra veckan.
2 mar 98 – Riksdagsdebatt

Ams-politiken knäcker konstnärerna
Antalet konstnärer måste begränsas. Arbetsmarknadspolitiken leder till att konstnärerna fastnar i en rundgång mellan arbete och arbetslöshet, anser Konstnärliga arbetsmarknadsutredningen.
2 mar 98 – SOU 1997:183

Konstnärer ska koncentrera sig på konsten
Konstnärers ekonomiska situation ska förbättras. Ett paket fyllt med åtgärder för att öka efterfrågan på konstnärers arbete är lösningen, enligt ett utredningsförslag.
2 mar 98 – SOU 1997:184

Konstnärer saknar kosing
Konstnärer har i genomsnitt klart lägre inkomster än befolkningen i övrigt. Det framgår av tre undersökningar som gjorts för att kartlägga konstnärernas verksamhet och ekonomiska villkor. Syftet har varit att få fram ett underlag som kan användas för att utforma ett eventuellt ekonomiskt stöd till konstnärer. Och ett sådant verkar behövas enligt undersökningarna.
2 mar 98 – SOU 1997:190

Officiell status åt tre minoritetsspråk
Finska, samiska och romani bör få officiell status som minoritetsspråk, anser minoritetsspråkskommittén.
2 mar 98 – SOU 1997:192

Lågfrekvent buller bör utredas
Det har blivit allt vanligare med lågfrekvent buller från biltrafiken men också från apparater som värmepumpar, fläkt- och ventilationsanläggningar och köksmaskiner som är vanliga i hemmen eller på arbetsplatserna. Den absoluta tystnaden får närmast betraktas som en bristvara i dagens moderna samhälle, konstaterar riksdagen. Det normala är istället att vi ständigt omges av en mer eller mindre störande ljudmatta.
27 feb 98 – BoU 1997/1998:4

Ge samerna ensamrätt till jakt och fiske i fjällen
Rennäringen är så olönsam att den inte ensam kan upprätthålla den samiska kulturen. Inkomster från kommersiell jakt och fiske, kanske till och med rovdjursjakt, skulle på sikt kunna ge samerna en ny ekonomisk bas.
27 feb 98 – Ds 1998:8

Avlägset angreppshot
Nedrustning pågår i hela Europa. Den ryska krigsmakten rostar sönder. Nato förändras och utvidgas utan att det ställer till några problem.
27 feb 98 – Ds 1998:9

Nya förbindelser med Iran
EU lättar på sanktionerna mot Iran och öppnar för möten på ministernivå mellan EU-länderna och Iran.
27 feb 98 – EU:s ministerråd

Parlamentet tar strid för miljön
Blyad bensin förbjuds i EU år 2000. Också i övrigt skärps miljökraven på bränslen och bilavgaser.
27 feb 98 – EU-parlamentet

Parlamentet vill ha makt över ECB
Det måste vara möjligt att utkräva ett ansvar från ledningen för den europeiska centralbanken, ECB, slår den tyska EP-ledamoten Christa Randzio-Plath fast i ett förslag till Europaparlamentet.
27 feb 98 – EU-parlamentet

Djurskydd även för vilda djur
Riksdagen har beslutat att djurskyddslagen ska gälla för vilda djur även när dessa inte hålls i fångenskap. Det blir alltså förbjudet att fånga in ett vilt djur, utsätta det för försök, och sedan släppa djuret fritt om det inte är vid god hälsa och har goda möjligheter att bete sig naturligt.
27 feb 98 – JoU 1997/1998:12

Rapport om ekobrott
Riksdagen har tagit del av och godkänt regeringens årliga skrivelse om den ekonomiska brottsligheten. Skrivelsen beskriver kampen mot ekobrotsligheten som prioriterad. I skrivelsen behandlas bland annat införandet av en ny myndighetsstruktur med Ekorådet, Ekobrottsmyndigheten samt de särskilda skattebrottsenheter inom skatteförvaltningen.
27 feb 98 – JuU 1997/1998:8

Svårt för invandrare att starta företag
Diskriminerar bankerna invandrare som vill låna pengar för att starta företag? Och vad ska man i så fall göra åt det?
27 feb 98 – Dir 1998:1

Datorproblem år 2000
Regeringen har tillsatt en delegation som ska följa och värdera arbetet med att anpassa olika datorsystem inför år 2000. Vid millenieskiftet förmodas nämligen vissa äldre atorer och datorsystem börja krångla, eftersom de ibland är "felprogrammerade". Om datorerna inte programmeras om eller vissa delar i datorerna inte byts ut kan detta få obehagliga konsekvenser inom vitala delar av samhället.
27 feb 98 – Dir 1998:10

Skatteförvaltningens register ses över
I höstas föreslog regeringen att den nuvarande datalagen ersätts med en EU-anpassad lag som innebär ett starkare skydd för privatlivet. Men förslaget innebär att det är nödvändigt att se över befintliga registerlagar.
27 feb 98 – Dir 1998:2

Jakt på björn, varg, järv och lo
Antalet rovdjur ökar numera. De stora rovdjuren, det vill säga björn, varg, järv och lo, sprider sig också över större ytor. Det finns nu lika många rovdjur i landet som det gjorde för 70 år sedan. Men antalet är ändå inte tillräckligt stort för myndigheterna ska tillåta rovdjursjakt. Rovdjurstammarna bör bli något större för att arternas långsiktiga överlevnad ska anses vara säkrad i Sverige. Att de fyra rovdjuren och örnarna ska skyddas är inte bara en svensk målsättning, det är också en svensk förpliktelse enligt Bernkonventionen att rovdjuren ska skyddas.
27 feb 98 – Dir 1998:6

Avtal ska skydda skogen
Regeringen har tillsatt en utredare som ska se till att målen för den svenska skogspolitiken kan förverkligas. Målen innebär bland annat att den biologiska mångfalden ska bevaras, vilket kräver att stora skogsarealer skyddas från avverkning. Enligt miljövårdsberedningen, som har utrett frågan, bör totalt 900 000 hektar skyddas.
27 feb 98 – Dir 1998:9

Fullmäktige ska besluta om risknivån
När kommuner och landsting sparar pengar för framtida pensioner ska förvaltningen av pensionspengarna styras politiskt. Fullmäktige ska fastställa hur pensionspengarna ska placeras och vilka risker som är acceptabla. Detta förslag, som regeringen presenterade i höstas, har nu godkänts av riksdagen. Ändringen i kommunallagen träder i kraft den 1 januari 1999.
27 feb 98 – KU 1997/1998:17

Garantipensionen blir fattigpensionärernas grundskydd
Folkpensionen och pensionstillskottet går i graven. I det reformerade pensionssystemet införs i stället en garantipension som grundskydd för fattigpensionärerna. I en lagrådsremiss föreslår regeringen nu hur detaljutformningen av garantipensionen ska se ut.
27 feb 98 – Lagrådsremiss: Garantipension m.m.

Utökat skadeståndsansvar för staten
Rätten till ersättning när någon felaktigt berövas sin frihet ska bli generösare. Men samtidigt kan ersättningen falla bort om det är det egna beteendet som orsakat ingripandet.
27 feb 98 – Lagrådsremiss: Det allmännas skadeståndsansvar

Promillegräns till sjöss
Sjöfylleri existerar som brott och kan resultera i böter eller fängelse. Men sjöfylleriet är inte knutet till några promillegränser så som vid rattonykterhet (rattonykterhetsgränsen går vid 0,2 procents alkohol i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, gränsen för rattfylleri går vid 1 promille eller 0,5 milligram). Istället anger sjölagen att onykterhet som är av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss är straffbar.
27 feb 98 – LU 1997/1998:13

”Självklart ska vi ha inflytande i skolan”
För att nå målet med elevinflytande krävs ett stegvis ökat elevinflytande och ansvar med ålder.
27 feb 98 – Rapport om motioner till Ungdomens riksdag: Rapport om motioner till Ungdomens riksdag

Ännu ingen förändring av beskattningen på hushållstjänster
Varför motsätter sig regeringen skattesänkningar inom den privata tjänstesektorn?
27 feb 98 – Riksdagsdebatt

Milleniumskiftet hotar inte nytt studiemedelssystem
Utbildningsminister Carl Tham kunde glädja åtminstone två av riksdagsledamöterna under förra veckans frågestund.
27 feb 98 – Riksdagsdebatt

Ökad kunskap om sexuella övergrepp mot barn
Socialminister Margot Wallström kan tänka sig att tillsätta en utredning med syfte att öka kunskapen varför sexuella övergrepp mot barn förekommer.
27 feb 98 – Riksdagsdebatt

Rädslan för varg måste tas på allvar
Rädslan för varg i många glesbygder måste tas på allvar. Men man måste också sträva efter lösningar som innebär någon typ av samexistens mellan vargar och människor.
27 feb 98 – Riksdagsdebatt

Vägen till anställning via vuxenutbildning
Om man är flexibel men ändå självständig, kan förstå andra människor, har ett gott självförtroende, kan arbeta i team och dessutom har rätt utbildning, vad blir man då? Jo, anställningsbar.
27 feb 98 – SOU 1997:158

Höjt rederistöd kan bromsa utflaggning
Att segla under svensk flagg kostar 1,8–2,7 miljoner kronor mer per fartyg och år jämfört med till exempel norsk eller holländsk flagg. Risken för nya utflaggningar från Sverige är överhängande, anser landshövding Birger Bäckström.
27 feb 98 – SOU 1997:171

Säkrare elektronisk handel
Cyber-cash, First Virtual, Millicent och Proton – det är några av de nya betalningssystemen där man använder elektroniska pengar, e-pengar. För att säkra allmänhetens förtroende för e-pengarna bör några minimikrav på systemen slås fast i lag, anser en utredare.
27 feb 98 – SOU 1998:14

Detta är e-pengar:
Ett exempel på e-pengar är Mondex, ett system för kort som utvecklats av Mondex International. Användaren ”laddar” ett kort, till exempel via en uttagsautomat, en specialutrustad telefon eller en dator med kortläsare. Sedan kan mondexenheterna användas för betalning i en affär eller, genom en kortläsare, på Internet. Men enheterna kan även vandra vidare från kort till kort – exempelvis kan en mottagande handlare betala någon annan med mondexenheterna i stället för att lösa in dem.
27 feb 98 – SOU 1998:14

Finansiella företag vill ha lägre skatt
Svenska Bankföreningen och Sveriges Försäkringsförbund och Dagab har skrivit till regeringen och begärt momsbefrielse för omsättning mellan företag som ingår i samma koncern.
20 feb 98 – Ds 1997:80

Remiss om unga och arbete
Det finns knappast några fördelar med fler regler på arbetsmarknaden, konstaterar arbetsgivarverket i sitt svar på Ungdomspolitiska kommitténs två betänkanden. I betänkandena, som kom våren och sommaren 1997, föreslog kommittén bland annat att ett annat sätt att öppna dörren till arbetsmarknaden för de unga är att knyta skola och arbetsliv närmare varandra. Ett annat förslag är att regeringen måste vara uppmärksam på ålderssammansättningen i bland annat centrala myndigheter.
20 feb 98 – Ds 1997:88

Alternativa metoder vållar problem
Människor i glesbygd, med låga inkomster och ett stort hus, kommer förmodligen inte att kunna bo kvar om underlaget för fastighetsskatten börjar beräknas efter boytan i stället för taxeringsvärdet. Det anser utredarna i en intern promemoria från finansdepartementet.
20 feb 98 – Ds 1998:3

Kommuner övervakar tillfälliga försäljare
Kommunerna ska få rätt att ta ut avgifter av torghandlare och marknadsförsäljare som struntar i att upplysa om namn och adress, föreslår inrikesdepartementet i en promemoria.
20 feb 98 – Ds 1998:6

Tekniska EU-normer kan bromsa telemarknaden
EU-direktivet om typgodkännande av växlar, modem, telefoner och andra terminalutrustningar bromsar spridningen av nya produkter i stället för att – som tänkt – främja konkurrensen, anser den svenska regeringen.
20 feb 98 – EU:s ministerråd

Bilpendlare ska inte betala dubbel skatt
Problemet med dubbla skatter på privatbilar som används i flera EU-länder måste lösas, anser kommissionen.
20 feb 98 – EU-kommissionen

Export av miljökunnande ger fler arbeten
Sverige måste bli bättre på att exportera sitt miljökunnande, anser regeringen.
20 feb 98 – Dir 1998:3

Ledighet när familjemedlem blir akut sjuk
Arbetstagare ska få ledigt från jobbet när en akut och oförutsedd sjukdom eller olycka inträffar i familjen, föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
20 feb 98 – Lagrådsremiss: Föräldraledighetsdirektivets genomförande i Sverige

Hårdare tag mot kvinnomisshandlare
Ett nytt brott införs i brottsbalken. Brottet kvinnofrid. Så ska de män som upprepade gånger misshandlar sina fruar kommas åt.
20 feb 98 – Prop 1997/1998:55

EU inför utvidgningen
Amsterdamfördraget innehåller inte den nya maktbalans som de stora länderna kräver inför unionens utvidgning österut. Däremot innebär fördraget flera mindre steg i överstatlig riktning, förändringar som den svenska regeringen endast motvilligt accepterade.
20 feb 98 – Prop 1997/1998:58

Taxikunders säkerhet tryggas
Åldersgränsen för att få köra taxi ska höjas till 21 år, föreslår regeringen. Dessutom ska den blivande taxiföraren ha haft körkort med B-behörighet i minst två år.
20 feb 98 – Prop 1997/1998:63

Militära beställningar stoppas
Försvarsmakten har dragit på sig för stora kostnader och måste därför spara 10,6 miljarder kronor de närmaste fyra åren.
20 feb 98 – Redovisning angående förvarsmaktens ekonomi: Rapport från ÖB 16 feb 1998

Debatt om svensk-norsk telefusion
En fusion mellan de nordiska telejättarna Telia och norska Telenor kan snart bli verklighet. Enligt näringsminster Anders Sundström pågår en diskussion med den norska regeringen om förutsättningarna för ett samgående mellan de båda statsägda telebolagen.
20 feb 98 – Riksdagsdebatt

Centeroffensiv gav inga besked om regionalpolitiken
Centerpartiet marknadsför sig inte bara i dagspressen för tillfället. Partiet ställde inte mindre än sex frågor som hade anknytning till regionalpolitik och glesbygd under förra veckans interpellationer i riksdagen.
20 feb 98 – Riksdagsdebatt

Skilda valdagar
Regeringen är fortfarande motståndare till skilda valdagar. Det framkom tydligt under riksdagens frågestund i förra veckan.
20 feb 98 – Riksdagsdebatt

Nytt vårdavtal ger fler privata läkare
Nya vårdavtal ska öka antalet privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster. Men även sjuksköterskor bör kunna driva verksamhet som egna företagare.
20 feb 98 – SOU 1997:179

Rapport om kärnavfall
En rapport från ett seminarium om beslutsprocessen i samband med lokaliseringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle finns nu tillgänglig för den som är intresserad. Bakom seminariet, som hölls i april 1997, låg KASAM, statens råd för kärnavfallsfrågor. KASAM består av vetenskapsmän från Sverige och Finland som tillför oberoende sakkunskap inom olika områden som har betydelse för slutförvaringen av radioaktivt avfall.
20 feb 98 – SOU 1997:180

Byggforskningen halveras
Byggforskningsrådet som fördelar anslag till byggforskningen får sina anslag halverade nästa år.
20 feb 98 – SOU 1997:182

Varje anhörigsituation är unik
Hur fungerar samspelet mellan anhöriga och äldre? Hur mår egentligen de anhöriga? De frågorna försöker utredningen om bemötande av äldre svara på i en rapport.
20 feb 98 – SOU 1997:187

Bättre stöd till barn med psykiska problem
Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin växer. Barn och ungdomar får inte det stöd de har rätt till i skola och barnomsorg.
20 feb 98 – SOU 1998:31

Ta bort anmälningsplikten
Riksdagen har ställt sig bakom en motion (m) som kräver att kommunernas byggnadsnämnder inte ska vara tvungna att anmäla brott mot byggnadslovsplikten till åklagare, vilket är obligatoriskt idag. Ibland är dessa brott inte särskilt allvarliga och ibland rättas de till omedelbart och då finns det enligt motionärerna inte någon anledning att dra igång en rättslig process.
13 feb 98 – BoU 1997/1998:5

Charta om elektronisk handel
Redan nästa år ska det finnas en frivilllig, internationell överenskommelse med regler för elektronisk handel och globala elektroniska nätverk, hoppas EG-kommissionärerna Martin Bangemann och sir Leon Brittan.
13 feb 98 – EU-kommissionen

Appell för Afghanistans kvinnor
Inför den internationella kvinnodagen den 8 mars har EU-kommissionärerna Emma Bonino och Anita Gradin, tillsammans med ett femtiotal andra kvinnor, uppmanat världen att stödja kampen för kvinnors mänskliga rättigheter i Afghanistan.
13 feb 98 – EU, Kommisionen stödjer kvinnor i Afghanistan

EU-förslag strider mot strejkrätten
EG-kommissionen vill få större befogenheter att ingripa mot blockader som hindrar den fria rörligheten för varor i EU. Men Sverige och flera andra medlemsländer säger nej till förslaget.
13 feb 98 – EU, Nej till kommissionsförslag om strejkrätt

Sverige ska bli ekologiskt föregångsland
Riksdagen godkänner regeringens arbete med att nå målet om ett ekologiskt hållbart samhälle. Alla partier är dock långt ifrån nöjda.
13 feb 98 – JoU 1997/1998:11

Skärpt kontroll av vapenexport
Det ska krävas särskilt tillstånd för att få exportera komponenter eller delar till vapen som tidigare exporterats illegalt, föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
13 feb 98 – Lagrådsremiss: Exportkontroll av vissa strategiska produkter

Fler får sända närradio
Regelverket kring närradion mildras så att fler får rätt att sända, föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
13 feb 98 – Lagrådsremiss: Närradio

Statligt verk får rätt att ansöka om förhandsbesked
Rikskatteverket måste få möjlighet att ansöka om förhandsbesked i skattefrågor, anser regeringen.
13 feb 98 – Prop 1997/1998:65

Nya ordningsregler för sammanslagen börs
I november förra året offentliggjorde derivathandelsföretaget OM Gruppen att man ville köpa upp aktierna i Stockholms fondbörs. Nu vill regeringen införa ägarprövning och andra regler för att stärka den nya börsens oberoende gentemot stora ägare.
13 feb 98 – Prop 1997/1998:71

Kasinon till Sverige
Rouletthjulen ska snurra och kulorna rulla in i statens kassakista. Så ser finansminister Erik Åsbrinks fantasi ut. En fantasi som väntas bli verklighet i form av en lagrådsremiss nästa vecka.
13 feb 98 – Förslag om införande av kasinospel av internationellt slag i Sverige: Rapport från finansdepartementet 19 dec 1997

Lägre överskott för staten
Statens överskott blev i januari 8,4 miljarder kronor lägre än vad riksgäldskontoret räknat med i sin prognos förra månaden. Överskottet blev 4 miljarder kronor istället för prognostiserade 12,4 miljarder kronor. Orsaken är att bankerna betalat in lägre skatt på räntor än väntat, vilket kan bero på att hushållen flyttat en del av sitt sparande från bankkonton till värdepappersfonder och aktier. Att utbetalningarna av kommunalskattemedel blev högre än beräknat liksom utbetalningen från ett antal myndigheter har också bidragit till det minskade överskottet.
13 feb 98 – Rapport från riksgäldskontoret feb 1998

Aktuella konflikter i fokus under utrikespolitisk debatt
Medlemskap i Nato, Irakkrisen, den ekonomiska utvecklingen i Asien, FN:s roll i världspolitiken och Sveriges arbete inom EU, särskilt vad gäller östutvidgningen och valutaunionen var frågor som kom i centrum under den utrikespolitiska debatten.
13 feb 98 – Riksdagsdebatt

Girigt näringsliv manas till besinning
– Delar av näringslivet har åter visat en girighet som är närmast obegriplig. Man har visat att man saknar markkontakt, sa Lennart Daléus (c) vid riksdagens frågestund.
13 feb 98 – Riksdagsdebatt

Asienkrisen påverkar inte vårbudgeten
Den finansiella krisen i Asien kommer inte att leda till skattehöjningar eller åtstramningar i regeringens vårbudget, sa finansminister Erik Åsbrink i en interpellationsdebatt i riksdagen.
13 feb 98 – Riksdagsdebatt

Storstadspolitik kan sätta punkt för utredningarna, och problemen
Regeringen måste utforma en nationell storstadspolitik, anser storstadskommittén. Situationen i storstädernas förorter är så allvarlig att problemen inte kan lösas på kanske 10 till 15 år.
13 feb 98 – SOU 1998:25

Utbildning livsavgörande för människorna i förorten
I storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö finns det förorter som blöder. Och trots att utredning efter utredning har deklarerat att staten måste göra en kraftinsats för att bekämpa segregationen, arbetslösheten, fattigdomen och maktlösheten i områdena har nästan ingenting hänt.
13 feb 98 – SOU 1998:25

Svårt val för riksdagen
I höst prövas det nya budgetsystemets svagaste länk för första gången: budgetbehandling under valår. Om regeringsbildningen drar ut på tiden kanske riksdagen inte hinner fatta beslut om den nya budgeten före årsskiftet.
6 feb 98

Högre estetiska värden
Arkitektur, formgivning och design måste ges en starkare ställning i samhället. Fulhet och slit-och-släng-kulturen måste motverkas.
6 feb 98 – Ds 1997:86

Sändningstillstånd kräver samverkan
Samverkan med andra programföretag kring tekniska frågor kan snart bli ett villkor för att få sändningstillstånd inom digital-TV-området, visar en promemoria från kulturdepartementet.
6 feb 98 – Ds 1998:57

Förlorade tulljobb inget för EU
Tullfirman Dubois och söner får ingen kompensation från EU för förlusterna i och med slopandet av de inre gränskontrollerna i unionen 1993.
6 feb 98 – EG-domstolen

EU-länder bryter mot EU-lag
Allt fler medborgare i EU-länderna klagar hos kommissionen om brott mot den fria rörligheten och diskriminering på grund av nationalitet.
6 feb 98 – EU-parlamentet

Magra kunskaper om euron bland småföretagare
De flesta småföretagare anser att deras företag kommer att beröras av EU:s valutaunion, men få känner till när den ska genomföras. Ännu färre har börjat förbereda sig.
6 feb 98 – EU, Enkät om småföretagares sub på euron

Studiestödsnämnden hinner inte med
Ansökningar om studiemedel ska behandlas inom tre veckor, och minst 80 procent av telefonsamtalen till myndigheten ska besvaras direkt. Dessa målsättningar som studiestödsnämnden själv har satt upp lyckas den inte leva upp till. I höstas var telefonköerna och handläggningstiderna alltför långa.
6 feb 98 – Dir 1997:143

Utredning om naziguld dröjer
Svaret på frågan om svenska myndigheter och banker visste att det guld de förvärvade från Nazityskland var stulen judisk egendom – och vad som hänt med guldet -– dröjer.
6 feb 98 – Dir 1997:148

Sjösala vals
Regeringen anser att miljön i de svenska skärgårdarna bör skyddas på olika sätt. Miljövårdsberedningen har tidigare lagt fram en rad förslag om sjöfart, fritidsbåtar, fiske, naturvård, etcetera.
6 feb 98 – Dir 1997:153

Små skolors forskningsprofil
Regering och riksdag beslutade i höstas att de mindre och medelstora högskolorna ska tilldelas ökade forskningsresurser. Under 1997 gick cirka 5 procent av forskningsanslagen till dessa skolor.
6 feb 98 – Dir 1997:154

Fritt fram för bredbilds-TV
Riksdagen har, utan debatt, godkänt en lag som reglerar standardiseringen för de avancerade TV-tjänsterna bredbilds-TV, högupplösnings-TV och digital-TV.
6 feb 98 – KU 1997/1998:12

Ägarmakten över bolag ska stärkas
Begränsningen av stora aktieägares rösträtt vid bolagsstämman slopas. Bolagen får även i framtiden ge ut aktier med olika röstvärden.
6 feb 98 – Lagrådsremiss: Aktiebolagets organisation

Revisorer ska anmäla brott
Från årsskiftet får endast auktoriserade eller godkända revisorer utses till revisor i aktiebolag. Samtidigt blir revisorerna skyldiga att anmäla misstänkta brott i bolaget.
6 feb 98 – Lagrådsremiss: Aktiebolagets organisation

Polisen får registrera laglydiga
Polisen ska få ökad rätt att dataregistrera personer, även om inte brott misstänks. Samtidigt stramas Säpos register upp; den eviga sekretessen upphör och den enskilde får ta del av Säpos uppgifter om sig själv.
6 feb 98 – Lagrådsremiss: polisregister

Leksaker ska säkerhetsmärkas
Regeringen föreslår att den svenska lagstiftningen anpassas till reglerna inom EU när det gäller CE-märkning av skyddsutrustning och leksakers säkerhet. Försäljning av varor som är felaktigt märkta ska kunna stoppas eller återkallas av myndigheterna.
6 feb 98 – Prop 1997/1998:61

Resurs-, disciplin- eller löneproblem i skolan
Beror skolans problem på resursbrist, dålig disciplin eller låga lärarlöner. Alla partier hade sina egna förklaringar i riksdagens skoldebatt, som hölls i onsdags i förra veckan.
6 feb 98 – Riksdagsdebatt

Domännamn på Internet
Adresser på internet (domäner) har sedan 1986 fördelats av en person på tekniska högskolan i Stockholm. Inledningsvis registrerades något tusental domännamn per år. I dag registreras cirka 20 000 namn per år. Uppgiften att fördela domännamn har nyligen lagts på en privat stiftelse och denna tar ut 250 kronor per år av domäninnehavarna för att täcka sina kostnader.
6 feb 98 – Riksdagsdebatt

Löst prat om diskriminering
Juan Fonseca (s) vill se snabba och konkreta åtgärder mot diskriminering i arbetslivet. Han har framfört tanken att någon statlig myndighet frivilligt och på prov skulle använda sig av kodade ansökningshandlingar. Detta för att undvika att personer med utländska namn blir bortsorterade i anställningsförfarandets första skede och aldrig kallas till intervju.
6 feb 98 – Riksdagsdebatt

En statlig groggbok
Moderata Annika Jonsell berättade att det helstatliga Vin & Spritbolaget försöker värva medlemmar till ett vin- och spritsällskap med hjälp av ett specialerbjudande – den som går med i sällskapet får en groggbok med 259 groggrecept. Hur rimmar detta med regeringens restriktiva alkoholpolitik? undrade Jonsell.
6 feb 98 – Riksdagsdebatt

”Alla elever ska ha egen e-post”
Ungdomens IT-råd hoppas och tror att den nya informationstekniken ska göra det svenska samhället mer demokratiskt, jämlikt, jämställt, ekologiskt, konkurrenskraftigt och dynamiskt.
6 feb 98 – SOU 1997:185

Vikten ökar trots motion
TV och IT till trots, svenska folket motionerar mer än någonsin. Både antalet motionärer och antalet motionstimmar har ökat. Men samtidigt ökar befolkningen i vikt.
6 feb 98 – SOU 1997:188

Lägg alla konsthögskolor på en plats
Lokalisera de sex konsthögskolorna till Konstfacksområdet på Valhallavägen i Stockholm.
6 feb 98 – SOU 1998:10

Oklarheter kring digital TV
Det är ännu oklart om Teracom eller någon annan nätoperatör ska samordna kanalerna, fläta samman program och fördela ledigt sändningsutrymme när Sverige tar klivet in i den digitala TV-åldern. Det framgår av Digital TV-utredningens slutbetänkande.
6 feb 98 – SOU 1998:17

Apoteksmonopolet upphör
Apoteksmonopolet bör slopas och fri prissättning på läkemedel införas, enligt en utredning. Men någon försäljning av magnecyl på Ica blir det inte -– åtminstone inte ännu.De två huvudförslagen i utredningen bör leda till pressade priser och förbättrad service för kunderna, anser den särskilde utredaren, generaldirektör Lars Jeding,
6 feb 98 – SOU 1998:28

Fiskefartyg satellitövervakas
EU-medlemmarnas havsfiske ska börja övervakas via satellit. Kontrollsystemet, som ska vara i gång senast den 1 juli 1998, ska säkerställa fiskefartygens senaste position.
23 jan 98 – Ds 1998:2

Britter leder EMU-beslut
Med Storbritannien som ordförandeland ska EU i maj besluta vilka länder som får delta i valutaunionen.
23 jan 98 – EU:s ministerråd

Östersjöländerna får EU-bidrag
Sverige får 60 miljoner kronor för att samarbeta med andra länder runt Östersjön och Nordsjön kring investeringar i bland annat transporter, energisystem och turism.
23 jan 98 – EU, Europeiska unionen

Tillväxten stannar av
EU-ländernas BNP ökade med bara 0,5 procent mellan andra och tredje kvartalet 1997.
23 jan 98 – EU, Europeiska unionen

Dumpad norsk lax straffas
Norska laxodlare har sålt 2 000 ton lax alltför billigt.
23 jan 98 – EU, Europeiska unionen

EU-patent i 10 år
EG-kommissionen vill införa ett gemensamt skydd för tekniska uppfinningar på hela den inre marknaden.
23 jan 98 – EU, Europeiska unionen

19 000 frågor om EU
Riksdagens EU-upplysning tog emot nära 19 000 frågor under 1997.
23 jan 98 – EU, Europeiska unionen

KPI moderniseras
Regeringen anser att det svenska konsumentprisindexet (KPI), som infördes på 1950-talet, har fungerat relativt bra, men att indexet kanske måste moderniseras. En utredare ska se över konsumentprisindex och bland annat ta hänsyn till att ett europeiskt harmoniserat index (HIKP) har skapats och att det svenska indexet inte ger någon god bild av den ”underliggande inflationen”. Utredaren ska också utarbeta preciserade riktlinjer för hur olika index ska tolkas. Det kan gälla index för: egnahemsägare och bostadsrättsinnehavares boendekostnader, nya varor, subventionerade eller inkomstrelaterade taxor samt säsongsvaror. Utredningen bör vara klar den 30 juni 1999.
23 jan 98 – Dir 1997:144

Övergångsregler ska inte försämra pensionen
I princip ska ingen som är född före 1938 förlora på omläggningen till det nya pensionssystemet, skriver regeringen i direktiven till en utredare.
23 jan 98 – Dir 1997:149

Märkning av varor vilseleder konsumenten
Djungeln av märkningssymboler på varor växer. Med den ökar också risken för att konsumenterna vilseleds, befarar regeringen.
23 jan 98 – Dir 1997:151

Staten behåller inflytande över Svenska kyrkan
Svenska kyrkan ska fortfarande kunna förvara allmänna handlingar trots att dess intima relation med staten upphör år 2000, föreslår regeringen.
23 jan 98 – Prop 1997/1998:49

Ingen religionsfrihet i kungahuset
Reglerna om kungens bekännelse bör för närvarande inte ändras, anser regeringen. I regeringsformens (RF) övergångsbestämmelse föreskrivs att kungens religionstillhörighet alltid ska vara ”av den rena evangeliska läran sådan som den uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen”.
23 jan 98 – Prop 1997/1998:49

Producentansvar för alla varor
Alla varor ska avgiftas och göras material- och energisnåla, långlivade och uppgraderbara, återanvändnings- och återvinningsbara. Det föreslår kretsloppsdelegationen i sin senaste rapport.
23 jan 98 – Producentansvar för varor: Rapport från kretsloppsdelegationen 1997:19

Kommittéer i tidsnöd publicerar dåliga utredningar
Kommittéväsendet har förfallit, anser riksdagens revisorer, och det går ut över kvaliteten på utredningarna.
23 jan 98 – Förslag 1997/1998:RR3

Nio månader till val
Carl Bildt inledde onsdagens partiledardebatt med att anklaga socialdemokraterna för svek i sysselsättningsfrågan. Göran Person avslutade den med att jämföra Bildt med Ynge Holmberg
23 jan 98 – Riksdagsdebatt

Terrorn fortsätter ute i världen
Sverige är förskonat från terrordåd. Mellan den 1 juli 1996 och den 30 juni 1997 behövde inte lagen om särskild utlänningskontroll tillämpas vid ett enda tillfälle, visar regeringens årliga skrivelse om den så kallade terroristlagen till riksdagen.
23 jan 98 – Skriv 1997/1998:53

Diskriminering av handikappade förbjuds
Personer med funktionshinder ska skyddas mot diskriminering i arbetslivet, föreslår en utredning.
23 jan 98 – SOU 1997:176

Hemska hus och hem
Trots att svenska hus är välbyggda, väl underhållna och har en god inomhusmiljö, finns stora brister när det gäller fukt, mögel och ventilation.
23 jan 98 – SOU 1997:177

Företag får redovisa i euro
Svenska företag får ha sin finansiella redovisning i euro, även om Sverige väljer att stå utanför EMU.
23 jan 98 – SOU 1997:181

Jämställdheten finns ännu bara i framtiden
Om 150 år, alltså en bra bit efter nästkommande sekelskifte, är Sverige möjligen ett jämställt land. I dag är jämställdheten en myt. För en kvinna skulle det vara bättre att satsa på ett könsbyte än att satsa på utbildning.
23 jan 98 – SOU 1998:6

Jämställdheten behöver ett nytt Sverige
Märk företag, organisationer och regioner som är jämställda. Det föreslår kvinnomaktutredningen som tror att konsumentens makt att välja det bästa alternativet kan förvandla myten om den svenska jämställdheten till verklighet
23 jan 98 – SOU 1998:6

Skärpta krav för alkoholreklam
I spåren av alkoläsken ”Hoochs” framfart förra sommaren vill en utredning förbjuda reklam som särskilt riktar sig till ungdomar. Den ska heller inte få skildra barn och ungdomar.
23 jan 98 – SOU 1998:8

Fem partier enades om pensionerna
Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna har nu gjort upp om det framtida pensionssystemet. Det innebär att principbeslutet från 1994 ligger fast men att några nog så viktiga detaljer ändras eller konkretiseras:
16 jan 98

Tveksam effekt av budgetreform
Det nya beslutssystemet för statens budget skulle leda till bättre statsfinanser och större långsiktighet i politiken. I praktiken har förändringarna inte blivit så stora, visar en utredning.
16 jan 98 – Ds 1997:79

Fiskerinäringen sågas av utredare
Skattefusk, resursslöseri och tjänstemannavälde. Ordet kris räcker inte till i beskrivningen av svensk fiskerinäring, visar en rapport till ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.
16 jan 98 – Ds 1997:81

Utredning om flygresor
Nu ska regeringens flygresor granskas av en kommitté. En fråga som kommittén ska fundera på är om det behövs riktlinjer och rutiner för upphandling av transporter med flyg.
16 jan 98 – Dir 1997:139

Fiskets konkurrenssituations utreds
Regeringen vill kartlägga yrkesfiskets långsiktiga förutsättningar att konkurrera efter Sveriges inträde i den Europeiska unionen.
16 jan 98 – Dir 1997:141

Slutkrånglat med bostadstilläggen för pensionärer
Beräkningen av bostadstillägg för pensionärer (BTP) måste moderniseras. I dag är systemet så krångligt att det är omöjligt för den enskilde medborgaren att beräkna storleken på sitt eget bostadstillägg, skriver regeringen.
16 jan 98 – Dir 1997:150

Försäkringskassorna måste garantera rättvisa
Administreringen av våra socialförsäkringar måste förbättras, anser regeringen. Den uppfyller inte kravet på rättssäkerhet och lika behandling.
16 jan 98 – Prop 1997/1998:41

Barnpornografi utan grundlagsskydd
Det nuvarande grundlagsskyddet för innehav av barnpornografi bör avskaffas. Därmed blir i princip all befattning med barnpornografiska bilder brottslig.
16 jan 98 – Prop 1997/1998:43

Lättare att hyra ut i andra hand
Det ska bli lättare att hyra ut sin lägenhet i andra hand, föreslår regeringen i en proposition till riksdagen. Förslaget som offentliggjordes i höstas har framför allt betydelse för personer som blir sambo och för personer som är intagna på vårdhem.
16 jan 98 – Prop 1997/1998:46

Lagändring ska ge mer malm
Malmreserven i Sverige ska utnyttjas bättre. Ändringar i minerallagen ska underlätta för gruvnäringen att göra markundersökningar.
16 jan 98 – Prop 1997/1998:47

Kommunanställdas pensioner ska säkras
Regeringen har därför satt upp några minimikrav från statens sida för kommunernas hantering av pensionsmedlen. Fullmäktige i kommuner och landsting ska besluta om särskilda föreskrifter för förvaltningen, föreslår regeringen. Föreskrifterna ska ange vilken risk som är acceptabel samt hur uppföljning och intern kontroll av förvaltningen ska ske. Kommunerna bör också sätta upp ett placeringsreglemente där förvaltningsstrategin läggs fast.
16 jan 98 – Prop 1997/1998:52

Tänder hela livet
När tandvårdsförsäkringen skärs ned blir det billigare med bastandvård, men kostsamma renoveringar blir ännu dyrare.
16 jan 98 – SOU 1998:2

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se