politiken.se
06 dec 2013

 

Gap mellan inrikes och utrikes födda

Det är fortsatt stora skillnader mellan inrikes födda och utrikes födda inom en rad områden. Andelen behöriga till gymnasiet, andelen som arbetar och andelen som röstar är fortfarande lägre bland utrikes födda, enligt en rapport från Statistiska Centralbyrån.
Behörigheten till gymnasiet bland utrikes födda elever minskade från 73 procent under perioden 2002-2006, till 65 procent 2007-2011, bland annat till följd av de senaste årens fortsatt höga invandring, vilket gör att andelen elever med kort tid i Sverige har ökat.
Antalet utrikes födda som arbetar har ökat, jämfört med för fem år sedan, men däremot har inte andelen som arbetar förändrats nämnvärt. Skillnaden i valdeltagande har minskat under de senaste fem åren, men det finns en fortsatt betydande skillnad mellan grupperna, enligt SCB.

TT