politiken.se
30 juli 2013

 

Femteklassare i Strängnäs får gå om

Samtliga 22 elever i femman på Gripsholmsskolan i Strängnäs får gå om, sedan skolan missat att söka tillstånd för årskurs sex i tid.
På grund av den sena ansökan kan eleverna inte börja sexan i Gripsholmsskolan till hösten. De skulle då få byta skola, men föräldrarna ville inte rycka upp barnen från Gripsholmsskolan. Därför får nu barnen gå om femman, har rektor beslutat.
Rektorn Nina Lidfors skriver att det i lagstiftningen finns andra skäl än kunskapsbrister som motiv för att barn ska få gå om en klass.
En rektor kan bland annat besluta att en elev ska gå om "om detta med hänsyn till elevens utveckling och personliga förhållanden i övrigt är lämpligast för eleven" skriver hon.
"Mot bakgrund av denna skrivning - som saknar förbehåll eller inskränkningar i förarbetena i Skolförordningen - beviljar jag samtliga 22 elever att få gå om årskurs 5 från och med höstterminens början den 21 augusti 2013."
Nina Lidfors tycker att den regeln stämmer väl överens med den situation som barnen befinner sig i:
"Jag kan med glädje konstatera att lagen i detta fall är på barnens sida och att lagstiftaren troligtvis insett att det kan finnas andra skäl än kunskapsbrister som motiv för att gå om."
Nina Lidfors säger till TT att hon nu ska utreda hur elevernas fortsatta skolgång ska se ut.
Gripsholmsskolan har tillstånd att bedriva undervisning i årskurs sex från årsskiftet. Men om eleverna ska gå i femman under fyra månader på hösten och resten av läsåret i sexan, eller om de får gå om ett helt läsår, det vet hon ännu inte.
Nu är nu, och jag ska utreda detta vidare. Det enda vi vet är att vi har tillstånd från januari. Jag kan inte uttala mig om hur det blir ännu.
Om eleverna halkar efter ett helt år finns ändå en möjlighet att komma i kapp sina jämnåriga senare, förklarar hon.
Det finns en paragraf i skollagen som säger att elever kan hoppa över en årskurs, säger Nina Lidfors.
Skolinspektionen kommer att granska beslutet som rektorn tagit.
Rektorn ska fatta beslutet utifrån lämpligheten för eleven, det handlar om individuella bedömningar för varje elev. Här har beslutet fattats för en hel klass, det gör detta speciellt. Vi behöver se hur skolan har hanterat situationen, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolinspektionen.
Om det visar sig att skolan har gjort fel så kan Skolinspektionen förelägga skolan att rätta till bristerna. Vad det skulle kunna innebära om det visar sig att beslutet i detta fall är felaktigt kan Andreas Spång inte säga.

TT