Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
23 maj 2019
 
 
politiken.se - erbjudande!
 
Redaktionen har återupptagi utgivningen av politiken.se (och forskningen.se) med samma inriktning som tidigare - dvs med en oberoende och reklamfri nyhetsjournalistik på nätet. Men vi vet inte om vi kan få ihop tillräckligt många betalande prenumranter för finansiera verksamheten. En prenumeration koster 530 kr/år.
 
Det här numret av politiken.se publiceras i samband med EU-valet. Om skolor, bibliotek och andra institutioner tecknar prenumerationer så kan en regelbunden utgivning vara i gång till hösten.

BAKGRUND:
    2006 startades politiken.se, forskningen.se och litteraturen.se som allmän nyhetstidningen på nätet dvs som e-tidning och databas. Tidningen utkom varje vecka under nio års tid. Men hösten 2015 var vi av ekonomiska skäl tvungna att sätta stopp - utgivningen pausades under 2016, 2017 och 2018. Men nu, 2019, har vi återupptagit utgivningen.

ERBJUDANDE:
    Vårt prenumerationserbjudande ser ut så här: Privatpersoner erbjuds att prenumerera för 530 kr/år exkl moms. Bibliotek, skolor och andra institutioner erbjuds abonnemang till specialpriser som inkluderar IP-inloggning och lånekortsinloggning, sk Remote Access. Det som erbjuds är: politiken.se och forskningen.se.

FÖRBEHÅLL:
    Utgivningen startar under förutsättning att tillräckligt många (cirka 1000 prenumeranter) gör en bindande intresseanmälan. Betalning sker mot faktura när utgivningen startar (men om prenumerationsintresset är lågt och finansieringen bedöms som otillräcklig så skickas naturligtvis inte någon faktura).
 
 
Här nedan finns prislistor och en sida där man kan teckna prenumeration.

http://politiken.se/pris-bibl-pol2018.pdf
http://politiken.se/pris-skola-pol2018.pdf.
http://politiken.se/pren
 
Källor:
Prislista för bibliotek
 Fulltext  Info
Prislista för skolor
 Fulltext  Info
Teckna prenumeration här!
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se