Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
5 mars 2015
 
 
Socialförsäkringsutredningen
 
Nytt inkomtsbegrepp i socialförsäkringen
 
Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen vill slopa SGI - den sjukpenningsgrundande inkomsten. Det blir effektivare och mer rättvist om alla slags ersättningar från socialförsäkringarna utgår från de sökandes faktiska inkomster under en 12-månadersperiod, menar majoriteten. Vänsterpartiet protesterar.
 
Förslaget om ett nytt inkomstbegrepp som gälla inom hela socialförsäkringen - ersättningsgrundande inkomst eller kort EGI - är en grundbult i mastodontbetänkandet. Det handlar om teknikaliteter men påverkar ersättningsnivåerna.
    Diskussionen om huruvida faktiska, intjänade inkomster eller skattade, framtida inkomster ska utgöra grundvalen för ersättningar ur trygghetssystemen är inte ny. Möjligen sätts nu en slutpunkt. Alla utom Vänsterpartiet ställer sig nämligen bakom idén att alla slags ersättningar - såväl sjukpenning som föräldrapenning och a-kassa - borde baseras på den sökandes inkomster under de tolv månader som föregick "försäkringstillfället", det vill säga i de flesta fall tidpunkten när hen inte inte längre kunde jobba.
    Till idén om ett nytt, enhetligt inkomtsbegrepp hör också att arbetsgivarna ska rapportera in uppgifter om inkomst på elektronisk väg varje månad. Denna "e-inkomst" ersätter dagens arbetsgivardeklarationer och årsvisa kontrolluppgifter. Både Försäkringsgkassan och de olika a-kassorna ska ha direkt tillgång till de digitaliserade uppgifterna från Skatteverket.
    Idag beräknas inkomst annorlunda inom sjukförsäkringen jämfört med arbetslöshetsförsäkringen. Sjukpenning (och en rad andra förmåner) grundas på sjukpenningsgrundande inkomst, kort SGI. Försäkringskassan räknar ut SGI baserat på den årsinkomst som de sökande skattar att de skulle ha haft. Det är alltså ett framåtsyftande inkomstbegrepp. Taket - för närvarande 7,5 prisbasbelopp - avgör hur stor del av inkomsten som verkligen beaktas när ersättningen slås fast. Omräkningsformeln 0,97xSGI sänker också den faktiska ersättningen.
    Arbetslöshetsförsäkringen är i jämförelse en tudelad försäkring, med en allmän del (grundbeloppet på för närvarande maximalt 320 kronor om dagen) och en inkomstrelaterad del som förutsätter att den sökande är medlem i en a-kassa. Den delen av ersättningen beräknar a-kassorna med hjälp av den sökandes dagsförtjänst, kort DF.
    DF ska motsvara ett genomsnitt av alla inkomster den sökande haft under de föregående tolv månaderna och är alltså ett bakåtsyftande begrepp. Även arbetslöshetsersättningen är försedd med ett tak, som inte har höjts sedan år 2002. Det mesta en arbetslös kan få ut är för närvarande 680 kronor om dagen. Eftersom majoriteten av de svenska arbetstagarna tjänar mer än så, erbjuder försäkringen inte längre ett fullgott skydd (se "Gör a-kassan obligatorisk!" för en längre diskussion).
    Något förenklat kan man säga att införandet av EGI gör premisserna i resten av socialförsäkringen mer lika de som råder i arbetslöshetsförsäkringen. Poängen är att utbetalningarna relateras till de sökandes dokumenterade inkomster och att handläggarna på Försäkringskassan likaväl som hos a-kassorna ges enkel tillgång till dessa.
    Det nya inkomstbegreppet är tänkt att införas i två steg med en kontrollstation däremellan. Det ska finnas övergångsregler, som ger enskilda sjukskrivna och arbetslösa personer rätt att få sin ersättning beräknad med de regler som gäller idag, ifall det är mer förmånligt. Under den andra etappen ska EGI bli normen. Då införs även ett kvalifikationsvillkor i arbetslöshetsförsäkringen. För att ha rätt till ersättning måste de arbetslösa haft inkomster på en viss nivå under minst sex månader under det gångna året.
    Majoriteten av riksdagspartierna förväntar sig stora fördelar av förslagen. Man hoppas att utredningstiderna ska kortas rejält, och att besluten om utbetalningar ska bli mer rättvisa (i bemärkelsen likvärdiga). Man räknar också med att personer har som haft tidsbegränsade anställningar, liksom personer som kombinerat tidsbegränsade anställningar och företagande, kommer att tjäna på omläggningen. De missgynnas ofta när SGI ska räknas ut.
    Men Vänsterpartiet protesterar. Med ett enhetligt inkomtsbegrepp skulle merparten av de sjukskrivna, men även föräldrar med rätt till föräldrapenning, få ut mindre pengar än idag. Det finns en legitim poäng med att SGI baserar på skattade inkomster framåt i tiden, skriver Vänsterpartiet i sin reservation. Inte heller tror man på effektivitetsvinster - arbetslöshetsförsäkringen blir tvärtom krångligare än vad som redan är fallet.
    Digitaliserade uppgifter om de försäkrades tidigare inkomster - "e-inkomster" - kan gärna användas som ett komplement till SGI om det gynnar individerna, tycker Vänsterpartiet. Eller som ett komplement till dagstförtjänstbegreppet som a-kassorna arbetar med. Kort sagt tycker man att det vore bra att genomföra den första, men inte den slutgiltiga etappen, av förslaget.
 
 
Källa:  SOU 2015:21, Mer trygghet och bättre försäkring
 Fulltext  Info
 
 
 
Se också:
 
Gör a-kassan obligatorisk!
1,5 miljoner svenskar saknar fullgod sjukförsäkring
Under höga tak ryms alla - En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se