Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
14 augusti 2014
 
 
Varför byggs det så få bostäder?
 
Ekonomin förklarar bostadsbristen
 
Det är en vanlig föreställning att sakägare, medborgare eller miljö- och kulturknuttar fördröjer och stoppar ett angeläget bostadsbyggande. Men så är det inte alls. Det är bara en myt. I själva verket är det krassa ekonomiska överväganden som gör att det byggs så få bostäder, konstaterar statens bostadsutredare.
 
Alla är ense om att bostadsbristen, som är särskilt akut i de svenska storstäderna och i andra tillväxtregioner, är ett stort samhällsproblem. Riksintresseutrednigen slår fast vad det beror på - och inte beror på.
    I de flesta kommuner där man skulle behöva bygga fler bostäder finns det redan en reserv med byggklara detaljplaner. Det saknas alltså inte beredskap, enligt utredningen.
    Inte heller utgör det svenska systemet med så kallade riksintressen ett praktiskt hinder för bostadsförsörjningen. Det innebär att länsstyrelserna kan gå in och upphäva kommunernas beslut om bostadsbygge redan på planeringsstadiet, för att skydda värden som anses vara av nationellt intresse: till exempel att marken utgör en orörd naturtillgång eller besitter kulturhistoriskt värde. Men också att verksamheter som flygplatser eller viktiga trafikleder finns i närheten respektive ska upprättas kan definieras som riksintressen.
    År 2012 antogs enligt utredningen 1753 detaljplaner. Av dem upphävdes enbart 4 med hänvisning till riksintressen. Det är isåfall vanligare att länsstyrelserna åberopar "hälsa, säkerhet och risk" när de går in och sätter stopp för planeringen. Sammantaget handlar det ändå bara om en handfull fall där så sker.
    Systemet med riksintressen är oöverskådligt, men det producerar väldigt sällan grus i maskineriet när det gäller just bostadsförsörjningen, konstaterar utredningen.
    Det övergripande skälet till att det inte byggs fler bostäder, trots att det finns byggklara planer, stavas i stället ekonomi respektive profit.
    Så här låter det i utredningsbetänkandet: "Ofta handlar det om att det inte finns tillräcklig efterfrågan på bostäder till det pris som marknaden kan tillhandahålla och resultatet blir att utbud och efterfrågan inte balanserar på bostadsmarknaden".
    Utredningen väntar med alla konkreta förslag tills slutbetänkandet. Man har inga mandat att föreslå några ändringar som kan påverka den ovan citerade obalansen.
    
 
 
Källa:  SOU 2014:59, Bostadsförsörjning och riksintressen
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se