Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
41 artiklar om Jord- och skogsbruk
 
Färre svenska mjölkbönder
Regeringen överväger ytterligare åtgärder för att mildra det svåra läget för mjölkbönderna, enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Han avvisar inte helt ett Centerförslag om stödköp via EU.
13 aug 15

Mjölkbransch vill ha snabba åtgärder
Mjölkbönderna efterlyser snabba åtgärder för att rädda den svenska mjölkproduktionen. Men inga löften gavs av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) under torsdagens möte med representanter för branschen.
19 feb 15 – Kraftsamling för svenska mjölkbönder

En lucka stängs
Reglerna för i vilka situationer enskilda bönder och markägare kan få ersättning enligt växtskyddslagen preciseras och stramas åt.
3 okt 13 – Prop 2013/2014:18

Matlandets huvudstad utses snart
Den 6 september avgörs vem som blir Matlandethuvudstad 2014. Det avgörs mellan sju finalister: Borgholm, Halmstad, Jokkmokk, Jönköping, Kristianstad, Malmö och Vara. Vinnaren utses av Matlandets Expertråd.
29 aug 13 – Pressmeddelande: Här är finalisterna till Matlandethuvudstad 2014

Jordbruksverket bemöter kritiken
Kritiken som landsbygdsprogrammet fått är felaktig och överdriven. Det menar Jordbruksverket som nu vill se mer resurser till utvärderingar.
8 aug 13

Jordbruksreform i hamn — i princip
Efter år och månader av långa förhandlingar är EU:s medlemsländer och EU-parlamentet överens om en ny jordbrukspolitik.
25 jun 13

Nej till köttskatt
Att Jordbruksverket diskuterar en extra skatt på kött av klimatskäl har väckt starka reaktioner. Men något skarpt förslag är det inte fråga om, trots att mycket talar för en sådan.
23 jan 13 – Jorbruksverket "Hållbar köttkonsumtion. Vad är det? Hur når vi dit?"

Expropriering ska ge skälig ersättning
En särskild utredning har haft i uppdrag att föreslå en ordning för för vinstfördelning när företag nyttjar mark som tillhör en annan ägare. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är kritiska till att endast master och inte järnvägar samt el- och teleledningar ska omfattas av det nyformulerade kravet.
11 okt 12 – SOU 2012:61

Dödfött förslag om gårdsförsäljning
Svenska gårdsbutiker föreslås få sälja inte bara egenproducerad alkohol, utan även alkohol av samma slag från utländska tillverkare. Men bara i begränsade mängder. Regeringspartierna är djupt oeniga i denna fråga och utredningen hamnar troligen direkt i papperskorgen.
16 dec 10 – SOU 2010:98

Matpriserna ska utredas
Matpriserna stiger, men bönderna får mindre betalt. Det är något som förbryllar jordbruksminister Eskil Erlandsson. Därför har nu regeringen beslutat att utreda prisutvecklingen i livsmedelssektorn.
20 maj 10 – Pressmeddelande om matpriser

Enklare regler för avverkning
Det ska bli enklare att avverka sin skog, föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Det ska inte längre krävas tillstånd för avverkning av skog. Tillståndskravet ersätts med en anmälningsskyldighet. En stor del av det som kallas skyddsskog idag ska avverkas för att öka den bilogiska mångfalden föreslås i lagrådsremissen.
11 mar 10 – Pressmeddelande: Lagrådsremiss om olovlig tobaksförsäljning

Sverige lanseras som det nya matlandet
Regeringen har gett Visit Sweden, Exportrådet och Jordbruksverket i uppdrag att lansera Sverige som Det nya matlandet. Svensk mat och svenska måltidsupplevelser ska marknadsföras internationellt.
29 okt 09 – Pressmeddelande: Marknadsföring av Sverige - det nya matlandet ska locka fler turister och skapa fler jobb

Höjda energiskatter för jordbruket
Regeringen föreslår flera energiskattehöjningar som drabbar jord- och skogsbruket. Till exempel höjs dieselskatten i två steg med 40 öre till år 2013. För den energislukande industrin tas dock koldioxidskatten bort.
28 okt 09 – Prop 2009/2010:41

Etiska krav på kött underkänns
Flera kommuner kräver att kött som köps in till skolor och äldreboenden ska ha producerats enligt svensk djurskyddslagstiftning. Men kravet underkänns av Konkurrensverket, som anser att agerandet bryter mot EU:s regler.
3 okt 09

Ökad konkurrens bland veterinärer
Privatpraktiserande veterinärer ska kunna delta i upphandling av jour- och smittskyddsberedskap. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
23 apr 09 – Lagrådsremiss: En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar

Så stals samernas land
Striden för samernas rättigheter i norra Sverige har under de senaste decennierna förts både politiskt och kulturellt, men kanske allra mest via domstolarna. I "Stulet land" berättar historikern Lennart Lundmark vad den juridiska striden handlat om, här finns också en bred exposé över samernas kamp. Lundmark är med rätta upprörd.
19 mar 09 – Lundmark, Lennart : Stulet land

4 livsmedelsmyndigheter blir 3
Fyra myndigheter inom livsmedelsområdet blir tre. Det föreslår en utredning som på torsdagen överlämnades till jordbruksminister Eskil Erlandsson.
5 feb 09 – SOU 2009:8

Får vi vårt dagliga bröd när oljan sinar?
Jordbruk drar till sig kapitalstarka investerares intresse. Och det finns gott om obrukad bördig jordbruksmark. Stigande livsmedelspriser ger hopp om god avkastning. När oljan ska ersättas av etanol, tillverkad av majs och sockerrör växer förhoppningarna om ekonomisk avkastning på jordbruket än mer.
25 nov 08 – Lindstedt, Gunnar: Svart jord

Sverige - ett gott matland
Jordbruks- och matminister Eskil Erlandsson lanserar stolta ambitioner om Sverige som det främsta matlandet i Europa. Sverige har förutsättningarna med en livsmedelsindustri som till stor del använder svenska råvaror.
14 aug 08 – Sverige - det nya matlandet

Staten vill minska djurskyddskostnader
En särskild utredare ska se över lagstiftningen om djurskydd. En del i uppdraget är att se över skattefinansieringen. Regeringen vill ha en kostnadsfördelning som ger djurägarna incitament till att bedriva sin verksamhet så att risken för smittspridning minimeras.
16 jan 08 – Dir 2007:175

Regeringen vill slopa jordbruksstöd
EU:s jordbrukspolitik bör på sikt vara fullt marknadsorienterad utan några generella stöd alls vid sidan av ren miljövård. Det föreslår den svenska regeringen i inlaga till EU-kommissionen.
29 maj 07

Ekonomiskt stöd till stormdrabbade
De skogsägare som drabbades av stormen Gudrun i vintras får ekonomisk hjälp med att omhänderta och forsla ut det stormfällda virket. Stödet ska uppgå till 50 kronor per kubikmeter, enligt regeringens lagförslag.
7 nov 05 – Prop 2005/2006:44

EU-miljoner i stormstöd till Sverige
EU-kommissionen vill ge Sverige 768 miljoner kronor i stöd för de skador som uppstod i samband med att stormen Gudrun drog fram i vintras. Pengarna ska tas ur EU:s solidaritetsfond.
23 aug 05 – EU-stöd efter stormen Gudrun

Stöd till stormdrabbade skogsägare
De skogsägare som drabbades av stormen Gudrun i södra Sverige i januari ska få göra avdrag för omhändertaget stormfällt virke. Skattereduktionen ska uppgå till 50 kronor per kubikmeter, föreslår regeringen i en ny lagrådsremiss.
17 maj 05 – Lagrådsremiss: Skattereduktion för virke från stormfälld skog vid 2006-2008 års taxeringar

Skogsutredningen ska lämna delbetänkande
Den 19 maj 2004 tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över den svenska skogspolitiken. Utredningen ska redovisas senast den 31 december 2005. Regeringen skriver i ett tillägsdirektiv att man har intresse av att en del av utredningen görs mer skyndsamt.
26 okt 04 – Dir 2004:139

Skogspolitiken under lupp
Det finns två övergripande mål för den svenska skogspolitiken – den ska vara ekonomiskt lönsam och ekologiskt hållbar. Ett stort ansvar vilar på skogsägarna. En nytillsatt utredare ska nu se över hur väl verkligheten stämmer överens med de uppsatta målen.
4 jun 04 – Dir 2004:70

Jordbruksstöd ska delas broderligt
Vid årsskiftet sänks skatterna på diesel för jordbruksmaskiner. Samtidigt införs ett nytt system för jordbruksstödet som innebär att de svenska bönderna tvingas dela broderligt på bidragen, enligt en överenskommelse mellan regeringen och stödpartierna om EU-bidragen.
23 apr 04 – Skriv 2003/2004:137

Förlängd tid för hundutredning
Den utredning som har till uppgift att utreda frågor om problem med hundar i samhället får sin utredningstid förlängd till den 1 juni 2003.
20 mar 03 – Dir 2003:25

Sveaskog tar över Skogsplantor AB
Det statliga företaget Skogsplantor AB som odlar skogsplantor har de senaste åren fått ekonomiska problem, vilket bland annat beror på minskad efterfrågan på skogsplant. Sedan 1998 gör företaget förluster.
9 jan 03 – Prop 2002/2003:24

Skogsägarnas slarv hotar återväxten
Samtidigt som miljöhänsynen i svenskt skogsbruk skärpts, har skötseln av skogen försämrats avsevärt. Tillväxten försämras, med ekonomiska konsekvenser i framtiden.
3 maj 02 – Skogsstyrelsen: Rapport från skogsstyrelsen och naturvårdsverket (Sus 2001)

Bekämpningsmedel får ny definition
EU har antagit två direktiv på miljöområdet som ska gälla i Sverige från och med maj månad. De svenska miljöreglerna är i praktiken redan EU-anpassade men några lagändringar behöver ändå göras. Lagändringarna berör definitionerna av kemiska bekämpningsmedel och begreppet innesluten användning samt kriteriet för när en produkt är att anse som utsläppt på marknaden.
4 feb 00 – Prop 1999/2000:53

Regler för köp av fastighet utvärderas
I jordförvärvslagen och fastighetsbildningslagen har det tidigare funnits paragrafer som innebär att endast den som avser att driva jord- eller skogsbruk och/eller bor på orten har rätt att bilda och köpa fastighet.
13 aug 99 – Dir 1999:40

Stoppa skogens klippare
Skogspolitikens mål uppfylls inte. Det avverkas för mycket och återväxten är dålig. Rovdrift förekommer.
4 dec 98 – MJU 1998/1999:3

Mjölkbönder får mindre bidrag
Regeringen vill gå längre än EG-kommissionen när det gäller avreglering av mjölksektorn.
20 nov 98 – Riksdagsdebatt

Bättre villkor om framtiden ska bli jordbrukets
Regeringen har beskrivit jordbruket som en framtidsnäring. Men det är långt mellan ord och praktisk handling.
6 nov 98 – Miljö, jordbruk

EU Sverigeanpassas
Sverige kan behålla sina regler om klassificering och märkning av bekämpningsmedel. Det svenska undantaget på området gäller till slutet av 1998, men nu har rådet beslutat om ett direktiv om farliga ämnen, som även innefattar bekämpningsmedel. Direktivet innebär även hårdare krav på innehållsdeklaration av allergiframkallande ämnen i beredningar samt krav på klassificering av miljöfarlighet.
22 maj 98 – EU:s ministerråd

Nytt miljöprogram för jordbruket
Ett nytt miljöprogram för det svenska jordbruket. Det vill regeringen att en utredare ska arbeta fram.
13 mar 98 – Dir 1998:11

Avtal ska skydda skogen
Regeringen har tillsatt en utredare som ska se till att målen för den svenska skogspolitiken kan förverkligas. Målen innebär bland annat att den biologiska mångfalden ska bevaras, vilket kräver att stora skogsarealer skyddas från avverkning. Enligt miljövårdsberedningen, som har utrett frågan, bör totalt 900 000 hektar skyddas.
27 feb 98 – Dir 1998:9

Växtproducenter får starkare skydd
Riksdagen har infört en ny växtförädlarlag som stärker ensamrätten för nya växtsorter.
6 jun 97 – LU 1996/1997:20

U-länderna förlorar mest på EUs jordbrukspolitik
EU-bonden får hälften av sina inkomster från unionens jordbruksstöd. Om EU slopar subventionerna gynnas bönder i u-länderna.
2 maj 97 – SOU 1997:26

Starkare skydd åt växtproducenterna
Ensamrätten till nya växtsorter stärks i regeringens förslag till ny växtförädlarlag.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:128

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se