Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
24 artiklar om Fiske
 
Urvattnad europeisk fiskereform
Det blir inget rejält förbud mot att kasta tillbaka fisk i havet. EU:s fiskeministrar har enats om en betydligt mildare reform än vad parlamentet ursprungligen krävt.
16 maj 13 – Sverige sade nej till fiskeöverenskommelse

Urvattnat förbud mot utkast av fisk
EU:s jordbruksministrar har enats om en mer restriktiv fiskeripolitik. Men Sverige röstade nej - överenskommelsen var för lam i jämförelse med det ursprungliga reformförslaget.
28 feb 13 – Pressmeddelande

Radikal fiskereform
EU-parlamentet har röstat ja till skärpta regler för fiske - bland annat ett förbud mot att kasta tillbaka död fisk i havet. Reformen syftar till att återställa fiskebestånden.
7 feb 13 – EU, om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken

Nytt pricksystem i svenska vatten
När EU:s pricksystem införs i svensk rätt kommer det att krävas minst tre brott mot fiskelagen för att fartyg ska stoppas från fortsatt fiske. Det är paradoxalt nog en mildring jämfört med dagens svenska regler.
10 apr 12 – Prop 2011/2012:137

Fiskeriavtal i strid med folkrätten
EU:s fiskeriavtal med Marocko strider mot internationell folkrätt - ändå fick kommissionen just tillstånd att förhandla om en förlängning. Det hjälpte inte att Sverige, Danmark och Storbritannien röstade nej.
23 feb 11

Vad händer med Fiskeriverket?
Vad ska hända med de delar av Fiskeriverket som inte ska ingå i den nya Havs- och vattenmiljömyndigheten? I februari 2010 ska en utredare ha sitt svar klart.
10 nov 09 – Dir 2009:100

Odla mera musslor och röding
Vattenbruket får en allt större betydelse för att försörja jordens befolkning med fisk och skaldjur. Snart är varannan matfisk som serveras en odlad fisk. Det är bara i Sverige som vattenbruket är dåligt utvecklat. Men enligt en utredning har det stora möjligheter.
12 mar 09 – SOU 2009:26

Hårdare tag mot tjuvfiske
Regeringen föreslår ett effektivare sanktionssystem mot fiskare som bryter mot reglerna för var och hur mycket man får fiska. Vid mindre allvarliga överträdelser av reglerna ska Fiskeriverket kunna besluta om administrativa avgifter på mellan 1000 och 30000 kronor.
13 mar 08 – Prop 2007/2008:107

Skrotpremie ska minska fiskeflottan
Snabba och direkta straff bör införas för fiskare som bryter mot reglerna för var och hur mycket man får fiska. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Böter och indragning av fiskelicens skall kunna göras direkt av ansvarig myndighet när en fiskare inte skött rapporteringen eller fiskat över den tilldelade kvoten. Dessa bestämmelser förslås träda i kraft 1 juli i år.
29 jan 08 – Lagrådsremiss: Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område

Litet vattenbruk bör växa
Det svenska vattenbruket, till exempel fiskodlingar, är litet i jämförelse med övriga Europas.
9 jan 08 – Dir 2007:170

Rovfisket tömmer haven
Fisken i haven håller på att ta slut och det beror inte på miljögifter utan på rovfiske. De som borde ha ett långsiktigt intresse av att behålla rikliga fiskebestånd, yrkesfiskarna, hålls ansvariga för utfiskningen i Isabella Lövins bok Tyst hav.
11 okt 07 – Lövin, Isabella: Tyst hav

Fiskeutredningen får mer tid
Den utredning som ser över hur fiskevården ska finansieras får sin utredningstid förlängd till den 1 oktober 2005.
23 mar 05 – Dir 2005:27

Mer tid för fiskeriutredning
I april i år tillsatte regeringen en utredning i syfte att utvärdera den svenska fiskerikontrollen. Uppdraget skulle enligt ursprungsdirketivet redovisas senast den sista december i år. Nytt slutdatum är satt till den 7 mars 2005.
29 nov 04 – Dir 2004:158

Kroken ska rädda fisken
Avgift på spön, krokar och andra fiskeredskap kan finansiera fiskevården och därmed rädda den svenska insjöfisken.
18 nov 04 – Dir 2004:133

EU-kritik mot svensk fiskerikontroll
Den svenska fiskerikontrollen brister på flera punkter. Det visar EU-kommissionens granskning. Bland annat måste samordningen mellan olika myndigheter och kontrollerna av fångstuppgifter förbättras, skriver kommissionen.
24 maj 04 – Dir 2004:45

Färre napp i EU-vatten
Fångstkvoterna för EU:s fiskare minskar nästa år, enligt ett beslut i ministerrådet. För de svenska yrkesfiskarna innebär beslutet bland annat att kvoten för räkor i Skagerack och Kattegatt minskar.
31 dec 99 – EU:s ministerråd

Fiskebeslut väntas i november
EU:s fiskeministrar har ännu inte enats om ett nytt regelverk för fiskemarknaden. Frågan har lämnats över till EU-ambassadörerna i Coreper som till mötet den 22 november ska hitta en lösning som kan falla alla länder på läppen.
5 nov 99 – EU:s ministerråd

Fiskerätten för EU-medborgare vidgas
En EU-medborgare får fiska i Sverige om han eller hon beviljas yrkesfiskarlicens, enligt ett riksdagsbeslut.
5 jun 98 – JoU 1997/1998:24

Fiskerätten vidgas
En EU-medborgare ska få rätt att fiska i Sverige om han eller hon beviljas yrkesfiskarlicens, föreslår regeringen.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:139

Fiskefartyg satellitövervakas
EU-medlemmarnas havsfiske ska börja övervakas via satellit. Kontrollsystemet, som ska vara i gång senast den 1 juli 1998, ska säkerställa fiskefartygens senaste position.
23 jan 98 – Ds 1998:2

Dumpad norsk lax straffas
Norska laxodlare har sålt 2 000 ton lax alltför billigt.
23 jan 98 – EU, Europeiska unionen

Fiskerinäringen sågas av utredare
Skattefusk, resursslöseri och tjänstemannavälde. Ordet kris räcker inte till i beskrivningen av svensk fiskerinäring, visar en rapport till ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.
16 jan 98 – Ds 1997:81

Fiskets konkurrenssituations utreds
Regeringen vill kartlägga yrkesfiskets långsiktiga förutsättningar att konkurrera efter Sveriges inträde i den Europeiska unionen.
16 jan 98 – Dir 1997:141

Ansvaret för gränsfisket avgjort
Riksdagen har gett regeringen rätt att besluta om gränsfisket i Torne älv.
2 maj 97 – JoU 1996/1997:21

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se