Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Järnväg
Luftfart
Post
Sjöfart
Telekommunikation
Trafikpolitik
Väg
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
48 artiklar om Trafikpolitik
 
Priserna i kollektivtrafiken skenar
Priserna i kollektivtrafiken stiger betydligt snabbare än konsumentprisindex. På tio år har enkelbiljetterna och månadskorten i genomsnitt blivit över 40 procent dyrare. Thomas Nilsson som är trafikdirektör i Kronoberg ser fler avgångar som den främsta förklaringen.
9 feb 20

Vägslitageskatt och satsningar på kommunaltrafik
Stefan Löfven och Åsa Romson lanserar klimatpolitiska åtgärder. Bland annat en vägslitageavgift för lastbilar som kommer att gälla även för utländska åkare. Exakt hur stor den blir säger de inte.
21 okt 14

Ökade anslag till järnvägsunderhåll
Anslaget för drift och underhåll av järnvägarna höjs i regeringens infrastrukturproposition. På lång sikt ska det leda till mer tillförlitliga avgångar och färre förseningar. Men under de närmast kommande åren kan underhållsarbetet orsaka mer störningar.
16 okt 12 – Prop 2012/2013:25

EU-besked om fildelning
Gjorde internetoperatören Ephone rätt som vägrade lämna ut uppgifter till en rad bokförlag om en kund som gjort 27 ljudböcker tillgängliga via en server? På torsdagen lämnade EU:s domstol sitt besked, som antyder att svaret är nej.
19 apr 12

Arbetspendlingen kartläggs
Regeringen vill förbättra möjligheterna till arbetspendling. Man ger därför Trafikanalys i uppdrag att kartlägga arbetspendling på upp till 15 mil i Stockholm, Göteborg och Malmö.
10 feb 11 – Pressmeddelande: Regeringen vill underlätta arbetspendling

Bättre transporter
Staten och näringslivet har undertecknat en deklaration om att samarbeta för att utveckla svensk logistik. Man vill ta fram en ”offensiv” strategi för svenska godstransporter, där olika trafikslag samverkar.
25 aug 10

Persontransportforum bildas
Regeringen har tillsatt ett persontransportforum med representanter för regeringen och transportbranschen samt företrädare för olika samhällsområden. Det leds av infrastrukturminister Åsa Torstensson.
25 maj 10

Rödgrön satsning på snabbtåg
121 miljarder mer till järnvägen fram till 2021. Snabbtåg ska byggas mellan Stockholm och Linköping samt mellan Göteborg och Borås. Satsningen ska finansieras bland annat genom upplåning och en kilometerskatt på tunga lastbilstransporter och 25 miljarder i ökade statsanslag.
27 apr 10 – Rödgrön infrastruktur för jobb och klimat

Variabel kilometerskatt hos rödgröna
En kilometerskatt som ska vara olika hög i olika delar av landet. Och mer cykelbanor, bussar, spårtrafik, sjöfart och biogas - finansierat av lån i Riksgälden. Oppositionen har motionerat om transportsystemen.
21 apr 10

Fler ska åka kommunalt
Regeringen hoppas att dess förslag till ny kollektivtrafiklag ska få fler människor att åka kollektivt. Regionala kollektivtrafikmyndigheter tar över ansvaret från trafikhuvudmännen i länen. Politikerna ska ta de strategiska besluten om kollektivtrafiken, vilka idag ofta tas av länstrafikbolagen. Men att upphandla kollektivtrafik ska aktiebolag och kommuner få göra.
8 apr 10 – Pressmeddelande: Ny kollektivtrafiklag som sätter resenären i centrum

Stora investeringar i vägar
Regeringen vill satsa 482 miljarder kronor på investeringar och underhåll av vägar och järnvägar fram till år 2021. Regeringen presenterade sina planer i Malmö på tisdagen. Någon satsning på höghastighetståg ingår inte.
30 mar 10 – Regeringskansliet 2010-03-30

Fritt fram i kollektivtrafiken
Det ska bli fritt fram att etablera sig inom kollektivtrafiken. Det räcker med att ett företag anmäler till en regional kollektivtrafikmyndighet att det vill trafikera en viss linje efter en tidtabell så är det bara att tuta och köra.
9 mar 10 – Lagrådsremiss: Ny kollektivtrafiklag

Väg- och Banverket blir Trafikverket
Den 1 april 2010 slås Vägverket och Banverket ihop till Trafikverket. Även vissa frågor som idag ligger hos Sjöfartsverket och Transportstyrelsen förs till den nya myndigheten. Regeringen har nu lagt fram propositionen om omorganisationen.
3 dec 09 – Prop 2009/2010:59

Trafikverket får 6 200 medarbetare
Den 1 april nästa år slås Vägverket och Banverket ihop till Trafikverket. Även vissa frågor som idag ligger hos Sjöfartsverket och Transportstyrelsen förs till den nya myndigheten.
18 nov 09 – Pressmeddelande: Trafikverkets organisation och lokalisering

EU miljoner till svensk infrastruktur
EU har fördelat 500 miljoner euro ur sin Återhämtningsplan till infrastrukturinvesteringar för att möta den ekonomiska krisen. 22,2 miljoner euro (230 miljoner kronor)går till Sverige.
22 okt 09

Marknaden tar över kollektivtrafiken
Större möjligheter för kollektivtrafikföretagen att tjäna pengar är ett centralt tema i utredningen om en ny lagstiftning för kollektivtrafiken. Resenärerna ska bara behöva en biljett - även när man reser med flera reseföretag.
7 maj 09 – SOU 2009:39

Obligatoriskt alkolås utreds
Transportstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utreda obligatoriskt alkolås för vissa fordon och vissa användare. Infrastrukturminister Åsa Torstensson pekar ut skolskjutsar, bussar i lokaltrafiken och transporter av farligt gods som områden där användandet av alkolås bör öka.
29 apr 09 – Pressmeddelande: Införande av alkolås som obligatorium för vissa fordons- eller användarkategorier

Elbilsmakrnaden kartläggs
Marknaden för elbilar ska kartläggas. Både dagens situation och den framtida utvecklingen och infrastrukturen ska belysas.
19 feb 09

Svensk Bilprovning får konkurrens
Bilbesiktningen ska avmonopoliseras och AB Svensk Bilprovning ska få konkurrens. Regeringen räknar med att förslaget ger 750 nya jobb. Det blir fler besiktningsstationer i storstäder och färre i glesbygden.
10 feb 09 – Ds 2009:3

Nya regler för moped-körkort
Det ska krävas körkort för att köra EU-moped, men för vanlig moped räcker det med förarintyg. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss, som skärper kraven på utbildning av unga mopedförare.
22 maj 08

Trängselskatt blir kollektivkörfält
Fler körfält för kollektivtrafiken ska förbättra framkomligheten. Det kostar 100 miljoner kronor och pengarna kommer från överskottet av trängselskatten.
8 maj 08

Ny myndighet för säkrare transporter
En ny myndighet med ansvar för säkerhet i transportsektorn inrättas från den 1 januari 2009. Transportstyrelsen får sitt huvudkontor i Norrköping och 1600 anställda på flera orter i landet.
8 maj 08 – Dir 2008:45

Förslag till ny transportmyndighet
Skrota Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen och Vägtrafikinspektionen och ge deras uppgifter till en ny myndighet, Transportinspektionen, i stället, föreslås i en utredning.
14 feb 08 – SOU 2008:9

Alkolås för alla rattfyllerister
De som dömts för rattfylleri ska bara kunna få tillbaka körkortet om de installerar alkolås i bilen. Regeringen har tillsatt en utredning med det klara direktivet.
16 jan 08 – Dir 2007:157

Svagt betyg till kollektivtrafiken
När resenärerna själva får bedöma sin kollektivtrafik hamnar Göteborg och Storstockholm i botten. Luleå lokaltrafik är den starkast lysande stjärnan. Det visar den senaste kollektivtrafikbarometern.
14 jan 08

Viktiga vägbyggen försenas
Tidigast i vårens infrastrukturpropositionen ger regeringen besked om vilka nya väg- och järnvägssatsningar som ska sättas i gång. Regeringen varslar dock om att viktiga byggen kommer att senareläggas.
20 sep 07 – Prop 2007/2008:1

V storsatsar på kollektivtrafiken
Vänsterpartiet vill på försök införa gratis kollektivtrafik i Skåne och Örebro. Notan för det fyraåriga försöket beräknas till 1,6 miljarder kronor. I partiets skuggbudget föreslås ytterligare miljardsatsningar på att stärka kollektivtrafiken.
26 apr 07 – Vänsterpartiet: Gratis kollektivtrafik

Ont om pengar till kollektivtrafiken
Nya vägbyggen kommer att sluka intäkterna från trängelskatten. Pengarna kommer inte att räcka till kollektivtrafiken, konstaterar regeringens trafikförhandlare Carl Cederschiöld.
8 feb 07 – Regeringen: Trängselskattens införande

Trängselskatten ska finansiera motorvägar
Två veckor efter att den borgerliga alliansen vann valet och stockholmarna röstade ja till trängselskatt kom den tillträdande regeringens besked: Det blir trängselskatt i Stockholm, men pengarna ska finansiera kringfartsleder, inte kollektivtrafik.
6 okt 06 – Alliansartikel om infrastrukturen i Stockholm

Nya lag för bättrre kollektivtrafik
Försöksverksamheten som ger kommunala buss- och spårvagnsföretag rätt att bedriva uppdragsverksamhet även utanför den egna kommunen bör permanentas. Det föreslår regeringen i en ny proposition.
25 maj 05 – Prop 2004/2005:159

Trafikutredning får mer tid
Den pågående utredningen om ägaransvar vid automatiskt övervakade trafikbrott har beviljats mer tid. Nytt slutdatum är satt till den 30 november 2005.
16 maj 05 – Dir 2005:56

Mer tid för trafikskatteutredning
Regeringens utredning om vägtrafikbeskattning har fått förlängd handläggningstid. Enligt ett nytt tilläggsdirektiv flyttas slutdatumet fram till den 31 maj 2004.
3 mar 04 – Dir 2004:7

Kollektivtrafik i stagnation
Bilismen har ökat oavbrutet sedan 1950-talet, och expansionen fortsätter. Det kollektiva resandet har bara ökat lite grann och minskar de närmaste åren. Så ser den negativa trenden ut. Politiskt görs ingenting för att vända utvecklingen.
23 okt 03 – SOU 2003:67

Användaren betalar– ny princip för EU:s trafikpolitik
Om varje trafikslag betalar sina kostnader fullt ut förbättras såväl samhällsekonomin och välfärden som EU:s inre marknad, tror EG-kommissionen. En rättvis prissättning anses medföra välfärdsvinster i storleksordningen 300–700 miljarder kronor per år.
9 okt 98 – EU-kommissionen

Ojämlik trafikpolitik granskas av nytt råd
Män är mindre intresserade av trafikens miljöfrågor och mindre positiva till restriktioner i biltrafiken än kvinnor. Samtidigt dominerar männen i de församlingar som beslutar om svensk transportpolitik.
9 okt 98 – Dir 1998:68

Delegation för godstransporter
En godstransportdelegation inrättas och får i uppgift att öka samverkan mellan godstransportsystemets aktörer och staten.
14 aug 98 – Dir 1998:51

Ny körkortslag i höst
Trafikutskottet godkände regeringens förslag om ny körkortslag. Det vänder sig dock emot kravet på 16-års åldersgräns och körkort för att få köra ”EU-mopeden”.
5 jun 98 – TU 1997/1998:11

Handläggning av indragna körkort utreds
Regeringen vill att en utredare ska se över reglerna om körkortsingripanden.
8 maj 98 – Dir 1998:16

Färdigbyggd infrastruktur ska bli effektivare
Under 1990-talet har det skett stora utbyggnader av vägar, järnvägar och annan infrastruktur, konstaterar regeringen. Framöver kommer det mer att handla om att organisera trafiken så effektivt som möjligt.
13 mar 98 – Prop 1997/1998:56

Taxikunders säkerhet tryggas
Åldersgränsen för att få köra taxi ska höjas till 21 år, föreslår regeringen. Dessutom ska den blivande taxiföraren ha haft körkort med B-behörighet i minst två år.
20 feb 98 – Prop 1997/1998:63

Med kollektivtrafik från dörr till dörr
Den långväga kollektivtrafiken bör samordnas i ett nationellt basnät, där tågtrafik utgör stommen. Basnätet ska även omfatta olönsam persontrafik.
14 nov 97 – SOU 1997:129

Färdtjänst inte längre en bidragsfråga
God ekonomi eller tillgång till bil är inget skäl till att neka färdtjänst.
17 okt 97 – TU 1997/1998:3

Basnät för tågtrafiken utreds
Regeringen har tillsatt en snabbutredning om konsekvenserna av att införa ett nationellt basnät för persontrafik, framför allt på tåg men också i annan kollektivtrafik.
12 sep 97 – Dir 1997:78

Transportbidrag även till sjöss och med flyg
De statliga bidragen till godstransporter i stödområdet bör utvidgas till att gälla också transporter med sjöfart och flyg, föreslår landshövding Georg Andersson i en utredning.
12 sep 97 – SOU 1997:94

Vägbyggen i Stockholm och Göteborg ställs in
Österleden och Västerleden utgår ur ”Inespaketet” för Stockholmstrafiken, och i Göteborg byts flera vägprojekt ut mot satsningar på kollektivtrafik och miljö. De planerade vägtullarna slopas, i stället går staten tillfälligt in med pengar till projekten.
6 jun 97 – Prop 1996/1997:160

Bantad trafikbudget blir satsning
Regering och riksdag minskar anslagen till trafikinvesteringar med cirka 20 procent i den nya tioårsplanen, men beskriver detta som en satsning.
4 apr 97 – TU 1996/1997:7

”Intelligent trafik” bättre än nya vägar
Det är bättre att satsa på ny teknik i trafiken än att bygga nya vägar. Sverige bör utveckla intelligenta trafiksignaler, databaserade reseplaneringssystem och försök med automatisk hastighetsanpassning, föreslår delegationen för transporttelematik.
14 feb 97 – SOU 1996:186

Svensken – en bilist
Ska svensken ta sig någonstans tar han bilen. En utredning visar att bilen fortfarande är det dominerande färdmedlet.Varje år färdas vi sammanlagt 119 miljarder kilometer. För att ta oss denna sträcka använder vi bilen i 82 miljarder kilometer. Bussen står för 10,5 miljarder kilometer och tåget för 4,4 miljarder kilometer.
10 jan 97 – Ds 1996:64

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se