Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Järnväg
Luftfart
Post
Sjöfart
Telekommunikation
Trafikpolitik
Väg
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
29 artiklar om Sjöfart
 
Staten räddar Göta kanal
Göta kanal är i så dåligt skick att om inget görs måste delar av kanalen grävas igen. Näringsminister Mikael Damberg vill nu snabbt få igång en räddningsplan för kanalen.
16 aug 15

Fler fartyg under svensk flagg
En statlig utredning föreslår att Sverige ska införa en ny beskattningsmodell för att locka fler rederier att registrera sina fartyg under svensk flagg.
19 feb 15 – SOU 2015:4

Redarna oroas av miljökrav
Första januari blir enligt redarna en ödesdag för svensk sjöfart. Då gäller av miljöskäl max 0,1 procent svavel i oljan som driver fartyget. Redarna har klagat över EU:s hårdare regelverk som kostar dem miljardbelopp.
25 nov 14

Statliga färjor till Gotland
Regeringen är beredd att satsa 4,5 miljarder kronor på inköp av färjor som ska trafikera Gotland. De statliga fartygen ska sättas i trafik om inte den pågående upphandlingen av Gotlandstrafiken efter 2017 ger önskat resultat. I budgetpropositionen påpekas att konkurrensen varit mycket bristfällig vid de senaste upphandlingarna och att osäkerheten är större än vid alla andra upphandlingar som staten ansvarar för.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Beväpnade fartygsvakter mot pirater
Från och med i sommar ska svenska fartyg som färdas utanför EES-området ha rätt att beväpna sina vakter ombord, till skydd från moderna pirater.
21 feb 13 – Prop 2012/2013:78

Beskattning av fartyg en stridsfråga
Den internationella konkurrensen inom sjöfartsnäringen är hård. Antalet fartyg som går under svensk flagg fortsätter att minska. Från branschhåll efterlyser man ett system med tonnageskatt. Regeringen låter nu undersöka saken för andra gången. Det uppfattas som förhalning.
28 jan 13 – Dir 2013:6

Kollektivtrafiklagen ska gälla på sjön
Kollektivtrafiklagen utvidgas så att den också omfattar kollektivtrafik på vatten. Också EU:s kollektivtrafikförordning ska tillämpas. Det här går utöver vad EU:s kollektivtrafikförordning ålägger medlemsstaterna.
9 feb 12 – Lagrådsremiss: Komplettering av kollektivtrafiklagen

En liten lisa för trötta sjömän!
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner 2010 års ändringar i den internationella konventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning.
7 apr 11 – Prop 2010/2011:117

En lisa för trötta sjömän?
Hur långa viloperioder per dygn en sjöman har rätt till regleras i en internationell konvention, som nu revideras. Det har nämligen visat sig att redarna tänjer på undantagsreglerna och låter uttröttad personal både gå på vakt och utföra andra säkerhetsuppgifter ombord.
23 feb 11 – Lagrådsremiss: Ändrade vilotidsregler för vissa sjömän

Ökad nykterhetskontroll i hamnar
Det ska bli fler nykterhetskontroller i hamnarna. Särskilda trafiknykterhetskontrollanter ska få ta utandningsprov på bilförare som kör av färjorna. Kontrollanterna ska kunna anlitas av hamnarna, av kommun och landsting och av polisen.
23 mar 10 – Prop 2009/2010:171

Svavelosande KU-anmälan
Riksdagsman Hans Stenberg (s) begär att KU ska granska regeringens agerande när den träffade en internationell överenskommelse om begränsad svavelhalt i fartygsbränsle i Östersjön.
11 mar 10 – Begäran om granskning av regeringens agerande kring avtal om svavelutsläpp i Östersjön

Gotland tar större ansvar för färjorna
Näringsdepartementet och Gotlands kommun har enats om att den framtida trafiken till och från Gotland ska hålla samma standard som idag och att den ska utvecklas. Gotlandstillägget ska avvecklas och Gotland är berett att ta ett större ansvar för färjetrafiken
26 jan 10

Samarbete om havsövervakning
EU-länderna med havskust längst i norr och runt Östersjön ska förbättra samarbetet när det gäller övervakning av sjötrafiken. Sammanlagt 24 myndigheter i nio EU-länder plus Norge ska delta i ett projekt som nu har fått klartecken av EU-kommissionen.
13 jan 10

Promillegräns till sjöss
Regeringen vill införa en promillegräns för sjöfylleri. Med minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, kan en båtförare dömas för sjöfylleri om båten kan gå fortare än 15 knop eller är längre än 10 meter.
3 dec 09 – Lagrådsremiss: En nedre promillegräns för sjöfylleri

Farlig barlast stoppas
Sverige har skrivit under barlastvattenkonventionen som ska förhindra spridningen av skadliga och giftiga arter förflyttas till nya miljöer och vållar stor skada. Den internationella handelsflottan beläggs med resstriktioner.
24 nov 09 – Pressmeddelande: Sverige ansluter sig till barlastvattenkonventionen

Snabba båtar kräver körkort
Om tre år föreslås det vara obligatoriskt med båtkörkort för tre typer av fritidsbåtar. Det gäller större och snabbare motorbåtar, fritidsskepp samt snabbgående motorbåtar oavsett storlek, till exempel vattenskotrar.
15 maj 08 – Ds 2008:32

Satsningar mot ratt- och sjöfylleri
Tullverket och Kustbevakningen ska få utökade möjligheter att komma åt rattfylleri och sjöfylleri, enligt en lagrådsremiss som regeringen beslutade om på torsdagen.
17 jan 08 – Lagrådsremiss: Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri

Utredare vill testa landlotsning
En försöksverksamhet med lotsning från land i farleden till Göteborg och i Öresund föreslås av regeringens särskilde lotsutredare Jonas Bjelfvenstam.
8 jan 08 – SOU 2007:106

Viktigaste godsstråken utpekade
Tio svenska hamnar och åtta orter med så kallade kombiterminaler pekas ut som särskilt viktiga av regeringens utredare.
27 sep 07 – SOU 2007:58

Estonias förlisning granskas på nytt
Estonias förlisning ska utredas på nytt. Det meddelade regeringen på torsdagen. Den nya granskningen ska undersöka själva sjunkförloppet och syftar till att förbättra sjösäkerheten.
21 mar 05 – Regeringsbeslut 2005-03-17

Sjömäns arbetstid kontrolleras
Arbetstiderna och säkerheten ska kunna inspekteras ombord på fartyg som anlöper hamnar inom EU, enligt ett direktiv som godkänts av EU-parlamentet.
12 nov 99 – EU-parlamentet

Sjösäkerheten kräver nya lagar
De lagar och föreskrifter som reglerar säkerheten på svenska fartyg är från 1988. Sedan dess har ett antal ändringar gjorts för att uppfylla olika EG-direktiv. De svenska reglerna har därmed blivit tillkrånglade samtidigt som de i vissa avseenden har blivit omoderna. Bland annat är arbetsmiljöavsnittet otidsenligt. Regeringen anser nu att det är dags att modernisera fartygssäkethetsslagstiftningen och har tillsatt en utredning som ska vara klar senast den 30 september år 2000.
13 aug 99 – Dir 1999:50

Höj bidragen till sjöfarten
Staten bör stötta den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft genom höjda bidrag och stöd till forskning och utbildning i branschen, anser utredaren Birger Bäckström.
13 nov 98 – SOU 1998:129

Olaglig rederikartell bötfälld
EG-kommissionen har dömt sexton rederier, däribland svenska ACL, att betala sammanlagt 2,5 miljarder kronor i böter för att de bildat en kartell som kommit överens om priser och fraktvillkor.
25 sep 98 – EU-kommissionen

Lättare för rederier att låna pengar
Det ska bli lättare för rederier att låna i Svenska skeppshypotekskassan, föreslår regeringen.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:129

Promillegräns till sjöss
Sjöfylleri existerar som brott och kan resultera i böter eller fängelse. Men sjöfylleriet är inte knutet till några promillegränser så som vid rattonykterhet (rattonykterhetsgränsen går vid 0,2 procents alkohol i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, gränsen för rattfylleri går vid 1 promille eller 0,5 milligram). Istället anger sjölagen att onykterhet som är av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss är straffbar.
27 feb 98 – LU 1997/1998:13

Höjt rederistöd kan bromsa utflaggning
Att segla under svensk flagg kostar 1,8–2,7 miljoner kronor mer per fartyg och år jämfört med till exempel norsk eller holländsk flagg. Risken för nya utflaggningar från Sverige är överhängande, anser landshövding Birger Bäckström.
27 feb 98 – SOU 1997:171

Högre ersättning för personskador vid fartygsolyckor
Fartygsägares och redares ersättningsansvar vid skador ska höjas, föreslår justitiedepartementet i en promemoria.
24 okt 97 – Ds 1997:61

Fartygsregister öppnas efter EG-dom
Fartyg från andra EU- och Efta-länder som används kommersiellt i Sverige ska kunna registreras i det svenska skeppsregistret.
25 okt 96 – Ds 1996:60

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se