Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
28 artiklar om Offentlig rätt
 
Meddelarskydd i privata företag
Anställda i privatdriven vård, skola och omsorg ska kunna läcka till medier om missförhållanden med ett liknande lagskydd som gäller för offentligt anställd personal, föreslår en utredning.
4 dec 13

Skydd för whistleblowers utreds
Regeringen låter utreda om arbetstagare som slår larm om missförhållanden eller brott kan ges ett starkare skydd i lagen.
20 feb 13 – Dir 2013:16

Nya trösklar för små partier
En parlamentarisk kommitté som arbetat sedan vintern 2011 föreslår flera ändringar i valsystemet. Bland annat ett fördelningssystem med utjämningsmandat även i valet till landets kommunfullmäktige, liksom en småpartispärr på 2 respektive 3 procent i lokalvalet. Sverigedemokraterna har invändningar.
10 jan 13 – SOU 2012:94

Göran Lambertz opponerar sig
Ledamöterna i yttrandefrihetskommittén sätter unisont ned foten och säger nej till att skapa en ny, teknikneutral grundlag på tryck- och yttrandefrihetsområdet. Man ska inte laga något som inte är trasigt, menar parlamentarikerna. Men kommitténs ordförande, justitierådet Göran Lambertz, håller inte med.
23 aug 12 – SOU 2012:44

Stärkt meddelarskydd utreds
Regeringen tillsätter i dag en utredning som ska se över hur meddelarskyddet för privatanställda inom skattefinansierad verksamhet som vård, skola och omsorg ska kunna stärkas, skriver justitieminister Beatrice Ask på Svenska Dagbladets debattsida.
28 jun 12

Ring för hårda myndigheter
De myndigheter som samarbetar för att bekämpa organiserad brottslighet - däribland Försäkringskassan och Migrationsverket - ska i princip helt fritt kunna utbyta information om enskilda personer. I gengäld ska en absolut sekretess upprättas kring den "ring" av myndigheter som samverkar i enskilda ärenden.
8 dec 11 – SOU 2011:80

E-förvaltning på gränsen mellan offentlighetsprincip och personskydd
En särskild utredare har fått i uppdrag att se över bland annat dataskyddslagstiftningen och offentlighets- och sekretesslagen. Syftet är att förenkla myndigheternas e-förvaltning.
13 okt 11 – Dir 2011:86

Skadestånd för MR-brott
Om staten eller kommunen har orsakat en människa ideella skador, i form av kränkning, maktlöshet och dylikt, kan hon söka upprättelse genom att åberopa Europakonventionen. I vissa fall kan det utgå skadestånd.
9 dec 10 – SOU 2010:87

Ingen skyldighet lämna ut handlingar elektroniskt
Det blir ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. I varje fall inte ännu. Det är innebörden i en utredning som överlämnades till justitieminister Ask på torsdagen.
4 feb 10 – SOU 2010:4

Länsrätterna halveras och byter namn
Regeringen föreslår en total förändring av länsrätternas organisation. Dagens totalt 23 länsrätter bantas genom sammanslagningar till 12.
18 mar 09 – Prop 2008/2009:165

Ska riksdagen lämna ifrån sig makt?
I skymundan diskuteras nu ändringar i regeringsformen, vår viktigaste grundlag. Det finns förslag om att riksdagen, som idag har hela lagstiftningsmakten, ska dela med sig av denna makt till regeringen.
22 nov 07 – Justitiedepartementet: Rapport från Grundlagsutrednignens expertgrupp om normgivningsmakten

Mer tid för upphandlingsutredning
Den pågående utredningen om hur två stycken EG-direktiv om offentlig upphandling ska kunna införas i svensk rätt har beviljats mer tid. Utredningen ska utöver tidigare anvisningar bland annat se över möjligheten att ställa miljökrav och sociala krav vid olika upphandlingar.
25 apr 05 – Dir 2005:39

Gemensamma EU-regler för offentlig upphandling
Reglerna för offentlig upphandling inom EU ska samordnas. I EU:s direktiv står det att principen om likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet ska gälla även på detta område. Huvudregeln är att anbudsförfarandet ska vara öppet för alla potentiella aktörer på den gemensamma marknaden.
4 jun 04 – Dir 2004:47

Förlängd utredningstid för offentlighetsutredning
Den utredning som har till uppgift att utreda frågor om offentlighetsprincipen och IT får sin utredningstid förlängd till den 31 december 2003.
20 mar 03 – Dir 2003:24

Tänj på reglerna i personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen är på många sätt omodern, anser regeringen. Den ökade datoriseringen har medfört att mycket av personuppgiftshanteringen idag är harmlös. Vad som behövs nu är en reglering som framför allt motverkar missbruk av personuppgifterna.
10 jun 02 – Dir 2002:31

Ändring i personuppgiftslagen
Riksdagen har godkänt en ändring i personuppgiftslagen som innebär att det blir tillåtet att publicera harmlösa personuppgifter på internet trots att uppgifterna blir tillgängliga i tredje land.
3 dec 99 – KU 1999/2000:7

Missnöje med personuppgiftslagen
Riksdagen är motståndare till personuppgiftslagen, men kan på grund av EU-medlemskapet inte ändra lagen.
19 mar 99 – KU 1998/1999:15

Lättare få skadestånd efter felaktiga tvångsåtgärder
Det ska bli lättare att få skadestånd för den som på ett felaktigt sätt gripits av polis eller omhändertagits för vård.
12 jun 98 – LU 1997/1998:27

Rätten till skadestånd från staten förbättras
Den som grips av polis eller omhändertas för vård på ett felaktigt sätt ska få större möjlighet att få ersättning från staten, föreslår regeringen.
3 apr 98 – Prop 1997/1998:105

Försenad granskning av sekretesslagen
Regeringen har varit senfärdig med att sätta i gång den utlovade översynen av sekretesslagen, konstaterar konstitutionsutskottet, KU.
13 mar 98 – KU 1997/1998:22

Utökat skadeståndsansvar för staten
Rätten till ersättning när någon felaktigt berövas sin frihet ska bli generösare. Men samtidigt kan ersättningen falla bort om det är det egna beteendet som orsakat ingripandet.
27 feb 98 – Lagrådsremiss: Det allmännas skadeståndsansvar

Statligt verk får rätt att ansöka om förhandsbesked
Rikskatteverket måste få möjlighet att ansöka om förhandsbesked i skattefrågor, anser regeringen.
13 feb 98 – Prop 1997/1998:65

EG-direktiv om personuppgifter hotar inte offentlighetsprincipen
Den gamla datalagen från 1973 ska ersättas med en EU-anpassad lag om hantering av personuppgifter. Direktivet ska stärka rätten till privatliv, men det betyder inte att allmänhetens rätt till insyn i offentliga handlingar hotas, anser regeringen.
14 nov 97 – Lagrådsremiss: Personuppgiftslag

Detta är personuppgiftslagen
EG:s datadirektiv och den nya personuppgiftslagen anger hur man får samla in, söka och sprida uppgifter om enskilda personer.
14 nov 97 – Lagrådsremiss: Personuppgiftslag

Offentliga handlingar på e-post fördröjs
Regeringen vill vänta med att lämna ut offentliga handlingar genom elektronisk post, diskett eller andra elektroniska medier.
14 nov 97 – Lagrådsremiss: Personuppgiftslag

Ny datalag ska stärka integriteten
EU-länderna har kommit överens om gemensamma regler för att stärka skyddet av personuppgifter. Men reglerna hotar inte den svenska offentlighetsprincipen, hävdar datalagskommittén.
11 apr 97 – SOU 1997:39

Rätt att få allmänna uppgifter med e-post
Allmänheten ska ha rätt att få ut offentliga handlingar också i elektronisk form, till exempel på diskett eller via e-post.
11 apr 97 – SOU 1997:39

Alltför svagt skydd för integriteten
Det är inte självklart att EGs normer till skydd för den personliga integriteten går att förena med den svenska offentlighetsprincipen, skriver tre borgerliga partier i en gemensam reservation.
11 apr 97 – SOU 1997:39

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se