Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
34 artiklar om Kriminalvård
 
Gå direkt i fängelse
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att avskaffa det automatiska uppskovet med fängelsestraff när en dömd söker nåd. Fängelsestraff påbörjas idag i regel när en dom vunnit laga kraft. Men om den dömde ansöker om nåd ska verkställigheten av straffet skjutas upp till dess nådeansökan avgjorts. Nu ska den möjligheten till uppskov tas bort.
28 feb 13 – Pressmeddelande

Satsning på kvinnliga fångar
Regeringen vill förbättra förutsättningarna för kvinnliga fångar att få arbete när de avtjänat sina straff.
31 maj 12 – Regeringsbeslut 2012-05-31

Lättare att överföra fångar inom EU
EU vill att de EU-medborgare som döms för ett brott i ett annat medlemsland ska avtjäna sitt straff i hemlandet. Nu ska regeringen utreda hur de svenska reglerna ska ändras.
27 mar 11

Transporter måste effektiviseras
Kriminalvården ska även i fortsättningen ha huvudansvaret för transporten av frihetsberövade personer. Men kriminalvården ska kunna låta väktare från auktoriserade bevakningsföretag utföra transporter.
9 feb 11 – SOU 2011:7

Strängare villkor i fängelse
Regeringen föreslår en ny fängelselag som ska ersätta 1974 års lag om kriminalvård i anstalt. Lagen innebär hårdare villkor i fängelset. Samtidigt säger sig regeringen eftersträva att humanitet förenas med högt ställda krav på säkerhet.
17 mar 10 – Prop 2009/2010:135

Hårdare villkor i fängelser
Regeringen föreslår en ny fängelselag som ska ersätta 1974 års lag om kriminalvård i anstalt. Syftet sägs vara att förena humanitet med högt ställda krav på säkerhet och effektivitet. Förslaget innebär en rad hårdare villkor för de intagna.
28 jan 10 – Lagrådsremiss: Lagrådsremiss. En ny fängelse- och häkteslagstiftning

Transporter tar längre tid att utreda
Utredningen om transporter av frihetsberövade personer får ytterligare uppgifter. Det handlar om vilken information som en myndighet som begär hjälp med transport ska lämna till den myndighet som ska verkställa transporten.
24 nov 09 – Dir 2009:105

Östbergs flytt KU-anmäls
Annika Östbergs flytt från USA till Sverige blir en fråga för KU. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Maryam Yazdanfar begär att KU granskar regeringens roll i överflyttningen av Östberg.
23 apr 09 – Granskning av regeringens hantering av överföringen av fången Annika Östberg till svenskt fängelse

Kriminalvårdens transporter utreds
Varje år transporteras 45 000 personer inom kriminalvården. Någon lag som reglerar denna verksamhet finns inte. Nu tillsätter regeringen en utredning som ska analysera behovet av en lagstiftning.
12 mar 09

Skärpta straff för mord
Straffet för mord skärps. Det blir lägst 10 och högst 18 år eller livstids fängelse. Idag är det längsta tidsbestämda straffet 10 års fängelse eller 18 år för upprepade brott.
19 feb 09 – Prop 2008/2009:118

Trångt och slitet i fängelserna
Det är trångt i fängelser och häkten. Det behövs ytterligare upp till 2000 platser i fängelse och 200 i häkten. Det är en 40 procentig ökning av anstaltsplatserna. Trots att Kriminalvården fått extra pengar under flera år har man inte lyckats bygga bort problemen.
19 feb 09 – SOU 2009:13

Svårt att vara rymmare
Alla kan vi nog fascineras av rymmaren. Vi känner igen honom från film och böcker, den djärve mannen som är på flykt från en ofta orättvis fängelsedom för att söka upprättelse. För docenten i socialt arbete Bengt Svensson har fascination tagit honom ett steg längre.
23 dec 08 – Svensson, Bengt: Rymmare

Fängelseförbud upphävs
Regeringen vill upphäva förbudet att döma psykiskt störda personer till fängelse. I vissa fall ska den som lider av en allvarlig psykisk störning och begått ett allvarligt brott, kunna dömas till fängelse.
14 feb 08

Fängelse en skola i brott
Ingen blir bättre av att sitta i fängelse, menar Mattias Hagberg och knyter an till 60- och 70-talens slagord om att riva fängelserna.
9 mar 06 – Hagberg, Mattias : Släpp fångarna loss

Kortare straff för skötsamma fångar
De interner som sköter sig bra på anstalterna kan räkna med snabbare frigivning. De som bryter mot reglerna får däremot stanna bakom lås och bom, enligt regeringens förslag till ny kriminalvårdslag.
7 mar 06 – Prop 2005/2006:123

Skötsamma fångar snabbare fria
Ge varje fånge en individuell verkställighetsplan och låt sedan de som sköter sig slippa ut ur fängelset efter halva tiden. Det föreslår kriminalvårdskommittén i sitt förslag till ny kriminalvårdslag.
10 jun 05 – SOU 2005:54

"Stoppa knarket på anstalterna"
Fyra av tio fängelsedömda faller tillbaka i kriminalitet efter frigivningen. Ännu fler brottas med drogmissbruk. Den borgerliga alliansen kräver nu att kriminalvården slår in på en ny kurs samt att knarket sopas bort från anstalterna.
9 jun 05 – Allians för Sverige: Kriminalvården - vändpunkt inte ändpunkt

Allvarliga brister bakom rymningar
Den svenska kriminalvården lider av flera allvarliga brister. Ledarskapet är svagt, personalpolitiken försummad och insatserna mot korruption alldeles för lama. Det anser Björn Eriksson, som utrett förra årets uppmärksammade rymningar.
9 feb 05 – SOU 2005:6

Nytt superfängelse i Härnösand
Regeringens nya superfängelse kommer att innehålla 30 säkerhetsplatser för de allra farligaste och mest rymningsbenägna fångarna i landet. Fängelset ska lokaliseras till Härnösand och kommer att stå klart 2007, enligt Kriminalvårdsstyrelsens förslag.
7 dec 04 – Kriminalvårdsstyrelsen: Kriminalvårdsstyrelsens förslag avseende ny säkerhetsanstalt 2004-12-07

Fotboja ersätter fängelsestraff
Ge fler korttidsdömda möjligheten att avtjäna sina straff med elektronisk fotboja istället för i fängelse. Och låt även fler långtidsdömda få möjligheten att spendera den sista delen av straffet utanför murarna, föreslår regeringen.
5 nov 04 – Prop 2004/2005:34

Utökat uppdrag för fängelseutredning
Efter sommarens rymningar tillsatte regeringen en utredning i syfte att undersöka hur rymningarna kunde ske samt hur de ska kunna förhindras i framtiden.
21 okt 04 – Dir 2004:136

Bodströms superfängelse snabbutreds
Den senaste tidens rymningar från Kumla, Hall och Norrtälje har satt fart på utredningsväsendet. Kriminalvårdsstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ett nytt – rymningssäkert – fängelse. Och en särskild utredare ska föreslå vad som i övrigt behöver göras för att förhindra fritagningar och rymningar.
21 aug 04 – Dir 2004:110

Utökat uppdrag för kriminalvårdsutredning
Kriminalvårdskommittén som arbetar med att ta fram underlag till en ny kriminallag har fått ett utökat uppdrag, enligt ett tilläggsdirektiv från regeringen. Utöver att ta fram förslag som syftar till att minska brottsåterfall ska kommittén även se över tidsramarna för villkorlig frigivning. I och med att uppdraget utvidgas förlängs handläggningstiden till och med den 1 juni 2005.
7 apr 04 – Dir 2004:33

Stärkt skydd för barn vid utvisning
Varje år drabbas ungefär 200 barn av att en förälder utvisas på grund av brott. Nu kräver regeringen att domstolarna tar ett större ansvar för barnens situation innan de fattar beslut om utvisning.
25 mar 04 – Prop 2003/2004:113

Fotboja ska underlätta frigivning
Allt fler ska kunna avtjäna delar av sina straff utanför fängelset i framtiden, föreslår en ny utredning. Förslaget är en del i ett större arbete inom kriminalvården och syftar till att underlätta övergången till ett liv i frihet.
5 mar 04 – Ds 2004:7

Advokater och präster ska visiteras
Under det senaste decenniet har miljön på landets fängelser hårdnat. Därför kommer regeringen med ett förslag som ska förhindra att otillåtna föremål smugglas in på de slutna anstalterna.
6 nov 03 – Prop 2003/2004:3

Rättspsykiatrisk vård avskaffas
Vanliga straff ska användas även för psykiskt sjuka som döms för brott. Rättspsykiatrisk vård avskaffas som brottspåföljd och det blir möjligt att sätta psykiskt sjuka i fängelse. Men kriminalvårdens psykvård måste då vara bättre än idag.
15 apr 02 – SOU 2002:3

Fängelse i hemlandet
Regeringens förslag om att utländska fångar ska kunna utvisas mot sin vilja fick kritik av vänsterpartiet och beröm av moderaterna när det godkändes av riksdagen.
7 apr 00 – JuU 1999/2000:3

Bättre villkor för fångar
Nu blir det möjligt att göra mer individuella bedömningar vid placering av långtidsdömda och villkoren för deras permissioner. Dessutom ska kvinnliga fångar inte längre behöva avtjäna sina straff tillsammans med män.
15 maj 98 – JuU 1997/1998:19

Insikt ska förebygga brott
En ung brottsling ser sitt offer i ögonen. Han ångrar sig.
8 maj 98 – Dir 1998:30

Häktade får rätt till prövning av restriktioner
Häktade ska få rätt till domstolsprövning om deras rätt till besök och telefonsamtal inskränks.
3 apr 98 – Prop 1997/1998:104

Sluten ungdomsvård ny straffpåföljd
Regeringen vill införa en ny påföljd för ungdomar som har begått allvarligare brott innan de fyllt 18 år.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:96

Riksdagen vill ha bättre beslutsunderlag
Regeringen slipper kritik för hur den hanterade nedläggningen av häktet i Östersund. Men regeringen måste bli bättre på att redovisa ekonomiska konsekvenser av besluten, anser riksdagen.
2 maj 97 – JuU 1996/1997:14

Lättare att lämna ut brottslingar
Riksdagen har godkänt en EU-konvention som gör det enklare att utlämna misstänkta och dömda brottslingar mellan EU-länderna.
2 maj 97 – JuU 1996/1997:15

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se