Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
19 artiklar om Civilrätt
 
Gamla och sjuka ska kunna avsäga sig ansvar
Regeringen har låtit damma av ett förslag från 2004 om fullmakter med framtida verkan. De ska kunna träda i kraft om och när fullmaktsgivaren insjuknar så svårt att hon "varaktigt" förlorar förmågan att fatta beslut.
14 maj 14 – Ds 2014:60

Upphovsrätten EU-anpassas
En särskild utredare ska föreslå hur EU:s nya direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättens område kan införas i Sverige.
26 mar 14

Licensavtal om upphovsrätt
Regeringen har lagt fram en proposition som utvidgar möjligheten att ingå licensavtal om upphovsrättsskyddade verk. Det här ger bland annat bibliotek och arkiv en legal grund för att digitalisera de egna samlingarna och ställa materialet till förfogande på nätet.
25 apr 13 – Prop 2012/2013:141

Riskfri rättegång för konsumenter
Staten ska ta över rättegångskostnaderna för konsumenter i principellt viktiga tvister med företag - även ersättningen till företaget om konsumenten förlorar målet.
1 sep 11 – Prop 2010/2011:164

Tystnadsplikt för medlare
Justitiedepartementet vill göra det mer attraktivt att lösa privaträttsliga tvister med hjälp av en medlare.
1 dec 10 – Promemoria 2010:39 från Justititedepartementet

Ökad frihet att välja namn utreds
Namnlagen ska ses över. Den är 25 år gammal och har utsatts för kritik för att den i alltför hög grad begränsar rätten att fritt välja namn. Dessutom har olika myndigheters rättstillämpning lett till olika bedömning i namnfrågor.
21 jan 10 – Dir 2009:129

Godsen de ärvde
I ett gräv-där-du-nästan-står-reportage berättar Björn af Kleen om hur den jordägande adeln lyckats hålla ihop sina egendomar. Boken handlar till stor del om några kvarvarande fideikommiss, där äldste sonen ärver godset - i strid med dagens krav på jämställdhet och lika arvsrätt.
18 nov 09 – Björn af Kleen: Jorden de ärvde

Åldersdiskriminering ska förbjudas
Regeringen tillsätter en utredning om åldersdiskriminering. Den diskrimineringslag som trädde i kraft 1 januari i år innehåller ett begränsat skydd mot åldersdiskriminering.
13 aug 09

Ett äktenskap för alla
Skrota partnerskapslagen och låt homosexuella gifta sig på samma villkor som heterosexuella, föreslår en ny utredning. Frågan river upp starka känslor.
21 mar 07 – SOU 2007:17

Finska språkets ställning stärks
Låt alla sverigefinnar i Stockholm och Mälardalsregionen sköta sina myndighetskontakter på finska. Ge dem också rätt till förskola och äldreomsorg helt eller delvis på finska. Det föreslår regeringens utredare Paavo Vallius i ett nytt betänkande.
25 maj 05 – SOU 2005:40

Kyrkan riskerar förlora vigselrätten
Kyrkan kan komma att förlora sin juridiska vigselrätt samtidigt som homosexuella ges möjlighet att ingå äktenskap. Alternativt kan vigselrätten komma att villkoras så att endast samfund som tillåter homoäktenskap får vigseltillstånd, enligt ett nytt direktiv.
15 feb 05 – Dir 2005:6

Finska som andraspråk i Mälardalen
Finsktalande bosatta i Stockholms- och Mälardalsregionen kan i framtiden få möjligheten att sköta sina myndighetskontakter på finska. Det skriver regeringen i ett direktiv som syftar till att stärka minoritetsspråkens ställning i regionen.
9 feb 04 – Dir 2004:6

Skadeståndslivräntor värdesäkras strikt mot KPI
Den som uppbär livränta, till exempel efter en trafikolycka, ska få livräntan värdesäkrad strikt efter hur priserna förändras. Livräntan ska följa prisbasbeloppet, istället för de krångliga regler som gäller idag.
15 okt 03 – Prop 2003/2004:5

Ny bokföringslag godkänd
Riksdagen har med några mindre justeringar godkänt regeringens förslag till ny bokföringslag.
3 dec 99 – LU 1999/2000:2

Elektronisk underskrift gäller som handskriven
Elektroniska signaturer ska erkännas inom hela EU, både i handel och som bevis i domstol, föreslår kommissionen.
29 maj 98 – EU-kommissionen

Stiftelser bör utredas
Systemet med vinstandelsstiftelser måste kartläggas, föreslår riksdagen. Regeringen får i uppdrag att utröna vilken betydelse vinstandelsstiftelserna har för de anställdas inflytande i företaget. Enligt riksdagen bör kartläggningen omfatta förekomsten av vinstandelsstiftelser, sammansättningen av deras styrelser samt hur ekonomin ser ut i stiftelserna.
3 apr 98 – SfU 1997/1998:10

Enklare för EES medborgare att tvista
EU-medborgare ska inte vara skyldiga att ställa säkerhet för rättegångskostnader i Sverige, eftersom inte svenskar har denna skyldighet. Enligt EU-fördraget ska alla medborgare inom EES-området nämligen behandlas lika. Riksdagen har godkänt regeringens lagförslag som innebär att denna typ av diskriminering upphävs. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 1998.
5 dec 97 – JuU 1997/1998:4

Skydd för vissa borgenärer när aktiebolag upplöses
Riksdagen har godkänt regeringens förslag om att borgenärer med säkerhet i företagshypotek ska skyddas om aktiebolag avregistreras.
14 nov 97 – LU 1997/1998:4

Företagshypoteks ställning stärks vid aktiebolags avregistrering
Borgenärer med säkerhet i företagshypotek ska skyddas om aktiebolag upplöses till följd av avregistering.
3 okt 97 – Prop 1997/1998:22

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se