Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Försvarsindustri
Civilförsvar
Krigsmakten
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
25 artiklar om Civilförsvar
 
Storbranden utreds
Regeringen har beslutat sig för att låta en utredning se över vilka slutsatser man kan dra om Sveriges krisberedskap, utifrån arbetet med att släcka den stora skogsbranden i Västmanland.
7 aug 14 – Pressmeddelande

Veteraner kan få mer stöd
De frivilligorganisationer som bedriver verksamhet för veteransoldater och deras anhöriga borde kunna få statligt stöd. Det föreslår regeringens utredare.
13 feb 13 – SOU 2013:8

FOI-chef får förlängt trots skandal
Generaldirektören för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Jan-Olof Lind får förlängt förordnande med sex år, meddelar regeringen.
28 jun 12

Krigsförsäkring kan bli krisförsäkring
En särskild utredare ska se över den statliga försäkringen av transporter i krig, och avgöra om den bör omfatta även "allvarliga krissituationer". Till att börja med ska de kriser som påverkat transportväsendet under de senaste decennierna kartläggas.
26 jan 12 – Dir 2012:4

Regeringen utreder alarmeringstjänst
Regeringen utreder Sveriges alarmeringstjänst, det vill säga om man är i nöd och ringer 112. "Det offentligas förmåga att hjälpa är en grundpelare för att människor ska känna trygghet i sin vardag," säger försvarsminister Sten Tolgfors enligt ett pressmeddelande.
1 dec 11 – Pressmeddelande: Samhällets alarmeringstjänst ses över

Utredning om hur Sverige ska få hjälp
Hur ska Sverige ta emot internationellt stöd vid kriser i fredstid? En utredning ska nu utifrån ett antal typfall gå igenom vilket stöd som finns att få och hur Sverige ska agera för att få tillgång till stödet.
11 maj 10 – Dir 2010:49

Översvämning i Mälaren utreds
Järnvägar, trafikleder, tunnelbanor, transformatorstationer och vattenverk, framförallt i Stockholmsområdet, hotas om Mälaren svämmar över i samband med vårfloden. Regeringen oroas.
18 mar 10 – Pressmeddelande: Myndigheter ska analysera översvämning av Mälaren

Krisberedskapen analyseras
Regeringen tillsätter flera utredningar om vädrets påverkan på samhället under den gångna vintern och kommande vårens befarade översvämningar.
18 mar 10 – Pressmeddelande: Stärkt beredskap mot längre perioder av långvariga och svåra väderförhållanden

Regeringen fruktar vårfloden
Regeringen gav vid torsdagens sammanträde Myndigheten för samhällsskydd (MSB) i uppdrag att analysera vilka konsekvenser årets vårflod kan få. Regeringen är uppenbarligen oroad över vad den snörika vintern ska ställa till med i samband med snösmältning och vårflod, som kan leda till påfrestningar för samhället.
11 mar 10 – Pressmeddelande: Regeringen begär analys av beredskap inför den kommande vårfloden

Explosiva varor kommunens ansvar
Kommunerna tar över tillståndshanteringen av explosiva varor från polisen.
2 mar 10 – Lagrådsremiss: Ny lag om brandfarliga och explosiva varor

Motståndet mot IT-attacker organiseras
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får regeringens uppdrag att ge förslag på åtgärder som ska förebygga och lösa IT-incidenter. Samhällets ökade beroende av IT-tjänster innebär också en ökad sårbarhet för samhällsviktiga verksamheter.
29 okt 09 – Pressmeddelande: Förbättrad beredskap och hantering av IT-incidenter

Oklart om FRA:s utländska samarbete
Att Sverige byter hemliga underrättelser inhämtade av Försvarets radioanstalt (FRA) med andra länder är ingen hemlighet.
14 sep 08

Förre Säpochefen: "FRA-lagen fälls"
Förre Säpo-chefen Anders Eriksson bedömer att FRA-lagen blir underkänd av Europadomstolen. Ändringarna som riksdagen beställt räcker inte, enligt honom.
29 aug 08

Frivilliga försvaret utreds
Regeringen tillsätter en utredning som ska se över det frivilliga försvarets framtida inriktning. När försvaret ändrat inriktning från invasionsförsvar till insatsförsvar måste det frivilliga försvaret förändras i samma riktning, heter det i direktiven.
14 feb 08 – Dir 2008:2

Regeringens krisinsatser granskas
Göran Persson och Laila Freivalds har fått utstå hård kritik för deras agerande i samband med flodvågskatastrofen i Asien. Nu ska en oberoende kommission under ledning av hovrättspresident Johan Hirschfeldt granska regeringens krisinsatser.
14 jan 05 – Dir 2005:3

Råd ska hjälpa katastrofdrabbade
Ett nytt nationellt råd med experter från en rad myndigheter ska inrättas för att hjälpa de som drabbats av katastrofen i Sydostasien. Det beslutade regeringen på måndagen.
11 jan 05 – Dir 2005:1

Mer tid för utredning om informationssäkerhet
Den nu pågående utredningen om den nationella strategin för informationssäkerhet får utökat uppdrag. Den tillkommande uppgiften består i att utvärdera regeringens tidigare bedömningar angående uppgiftsfördelningen inom informationssäkerhetsområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 6 maj 2005.
12 maj 04 – Dir 2004:46

Regeringen vill se över civilförsvaret
Dagens hotbild ser väsentligt annorlunda ut jämfört med vad den gjorde för bara tio år sedan. Det är därför rimligt att se över civilförsvarets verksamhet, skriver regeringen i ett utredningsdirektiv.
27 feb 04 – Dir 2004:17

Informationssäkerheten ska stärkas
Regeringen vill stärka informationssäkerheten i samhället. En utredning som ska utvärdera signalskyddet tillsattes i höstas. Nu får utredaren i uppgift att också föreslå hur den nationella strategin för informationssäkerhet ska se ut.
20 mar 03 – Dir 2003:29

Räddningstjänsten reformeras
I framtiden kan sjö- och flygräddningen hamna under gemensamt tak. Regeringen har gett en utredare i uppdrag att undersöka om räddningstjänstlagen kan ändras så att det på sikt går att integrera sjö- och flygräddningen. Utredaren ska lämna sina slutsatser senast den 1 maj i år.
28 jan 00 – Dir 1999:94

Oklar ledning vid stora olyckor
Samhället måste ha en särskild god beredskap för att förhindra att stora olyckor och sabotage slår ut elförsörjning och telekommunikationer.
26 mar 99 – FöU 1998/1999:3

Räddningsverket ska effektiviseras
Staten måste formulera övergripande mål för hur samhället ska skydda sig mot olyckor. Det föreslår Räddningsverksutredningen i sin slutrapport.
28 aug 98 – SOU 1998:59

El tryggas inför krig
Produktion, överföring och handel med el måste fungera även i kristid. Det anser regeringen och lägger fram ett förslag till en elberedskapslag.
4 apr 97 – Prop 1996/1997:86

Internationella regler om industriolyckor
En FN-konvention och två EG-direktiv om regler kring farliga transporter och kemikalieolyckor ska införlivas med svensk lag.
31 jan 97 – Dir 1996:90

Särskild lag tryggar elförsörjningen i kristider
De grundläggande bestämmelserna om elberedskap samlas i en särskild lag. Det föreslår en utredning som vill att Sverige ska förbereda sig inför situationer då elförsörjningen kan vara allvarligt hotad.
8 nov 96 – SOU 1996:149

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se