Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
41 artiklar om Samhällsplanering
 
Det blir enklare att dra ledningar
Från och med i sommar måste energibolag och telekomföretag inte längre ingå särskilda avtal med småhusägare, bostadsrättsföreningar och andra tomträttsinnehavare för att få dra ledningar genom deras fastigheter.
19 mar 15 – Prop 2014/2015:74

Plan- och bygglag justeras
Genom ytterligare justeringar i plan- och bygglagen hoppas regeringen få fram fler bostäder åt ungdomar och studenter.
6 nov 13 – Lagrådsremiss: Fler bostäder åt unga och studenter

Regionalt plansamarbete utreds
Den snabba urbaniseringen tvingar fram ett ökat samarbete mellan kommuner och regioner runt fysisk planering och bostadsförsörjningsplaner. En parlamentarisk kommitté ska utreda hur det kommunala och regionala samarbetet fungerar.
29 aug 13 – Dir 2013:78

Bostadsplanering är ett måste
Regeringen föreslår lagstadgade minimikrav på kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen. Regeringen ska kunna beordra fram nya riktlinjer; och länsstyrelsen och andra regionala aktörer ska tillförsäkras insyn den lokala planeringsprocessen.
14 aug 13 – Prop 2012/2013:178

Bostadsplanering är ett måste
Regeringen föreslår lagstadgade minimikrav på kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen. Regeringen ska kunna beordra fram nya riktlinjer; och länsstyrelsen och andra regionala aktörer ska tillförsäkras insyn den lokala planeringsprocessen.
29 maj 13 – Lagrådsremiss: En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Fastighetsregistret rensas
Mer än 50 år gamla inskrivningar, till exempel av nyttjanderätter och servitut, ska strykas ur fastighetsregistret om inte en ansökan om förnyelse görs. Mängden av inaktuell registerdata kostar enbart staten 20 miljoner kronor extra varje år, skriver regeringen.
27 feb 13 – Prop 2012/2013:76

Ny fastighetsavgift inte poppis
En statlig utredning vill införa en kommunal taxa i stället för att som i dag låta enskilda fastighetsägare stå för notan för nya gator när kommunen bygger ut ett område. Men förslaget får kritik från flera håll.
10 jan 13 – SOU 2012:91

I efterdyningarna av PBL
2010 tillsatte regeringen en särskild kommitté som skulle övervaka och underlätta införandet nya regler i plan- och bygglagen (PBL). Kommittén har avslutat sitt arbete men förespråkar att regeringen under ytterligare tre år avsätter 30 miljoner kronor för förbättra kommunernas tillämpning av lagen.
20 dec 12

Domstol säger nej till nya Slussen
Mark- och miljödomstolen säger nej till de omstridda planerna på nybyggnationer vid Slussen i Stockholm, rapporterar Dagens Nyheter.
13 dec 12

Boverket ska se över kommunernas försörjningsansvar
Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen är lagstadgat. Enligt den så kallade bostadsförsörjningslagen ska kommunerna arbeta enligt riktlinjer, det vill säga det ska finnas passande styrdokument.
25 apr 12 – Promemoria: Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Fortifikationen försvinner
Fortifikationsverket ska inte längre förvalta försvarsmaktens byggnader och fastigheter. En del av beståndet ska säljas, resten ska handhas av en annan myndighet - eller av ett nybildat bolag. Men innan Sveriges största fastighetsförvaltare blir av med jobbet ska (ännu) en utredare säga sitt.
2 feb 12 – Dir 2012:6

Vad händer med K-märkta hus?
Regeringen låter inventera statens bestånd av kulturhistoriska fastigheter och byggnader. Dels ska Statens fastighetsverk ta över förvaltningen av dessa från andra myndigheter. Dels ska utredaren avgöra vilka byggnader som kan säljas på den öppna marknaden.
2 feb 12 – Dir 2012:7

Harveys geografi
David Harvey, samhällsforskare och geograf, har under flera decennier ägnat sig åt att analysera staden och kapitalismen. Hans marxistiskt influerade analyserna handlar bland annat om kampen om rummet, och om hur de fattigare grupperna fördrivs. Antologin Ojämlikhetens geogafi, innehåller fem essäer.
1 jul 11 – Harvey, David : Ojämlikhetens nya geografi

Flytten till stan fortsätter
Svenskarna fortsätter att flytta från landsorten till stan. Mellan 2005 och 2010 ökade befolkningen i tätorterna med 383 000 personer, enligt SCB:s siffror. Samtidigt blev de som bor utanför tätorter 15 000 färre.
16 jun 11 – SCB: Tätorter 2010, arealer, befolkning

Stockholms stora strider
Journalisterna Börje Karlsson och Torbjörn Tenfält har skrivit en essäsamling om stadshusbataljerna i 14 viktiga stockholmsfrågor. Det börjar med almstriden 1971 och fortsätter via Mullvadsockupationen, Stockholmspartiets uppgång och fall, bostadsrättsomvandlingen, Globens tillkomst och en rad andra frågor fram till trängselskatten 2006. Dessutom har DN-journalisten Jan Kantor bidragit med texten ”Kvinnorna tar makten …”. Karl-Olov Arnstberg reflekterar över vad han läst.
17 mar 11 – Torbjörn Tenfält och Börje Carlsson: Från almstrid till trängselskatt. De stora slagen om Stockholm

Sälj statens fastigheter snabbare
Sälj statens fastigheter snabbare! det föreslår regeringens särskilde utredare, generaldirektören Sören Häggroth. Inom försvarets område finns egendom med ett uppskattat värde av 800 miljoner kronor som bara väntar på att säljas. Men när staten säljer mark och fastigheter till kommunerna går det för långsamt.
9 dec 10 – SOU 2010:92

Per Wirtén förortsflanör!
Det här är en bok att hylla och det har recensenterna också gjort. Göran Greider blir rent lyrisk när han i Expressen hälsar Per Wirtén ”som en Che Guevara” och skriver att ”Han har funnit sitt ämne och skrivandet förlossas med ett bang”. Ett bang? Jaha, ok då. Om man får tro Göran Greider sker detta bang när Per Wirtén efter en lång promenad genom Stockholms södra förorter når Gullmarsplan och blickar ut över Årsta. Karl-Olof Arnstberg recenserar och resonerar.
21 okt 10 – Per Wirtén: Där jag kommer från. Kriget mot förorten.

Utbildning om nya plan- och bygglagen
Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska samordna och organisera utbildningsinsatser om den nya plan- och bygglagen, som Riksdagen ska besluta om före sommaruppehållet.
20 maj 10 – Dir 2010:55

Återköp efter expropriation utreds
Frågan om en person som blivit av med sin fastighet genom expropriation ska kunna få tillbaka sin fastighet ska utredas. Regeringen vill ha utrett om det är möjlighet att låta en person få tillbaka exproprierad mark om syftet med expropriationen inte fullföljs, till exempel om byggplaner ändras.
10 maj 10 – Dir 2010:51

Mehr och kärleken till Stockholm
Hjalmar Mehr var legendariskt socialdemokratiskt borgarråd i Stockholm när de gamla Klarakvarteren revs och ersattes av bankpalats och Kulturhuset. Det har gett Mehr ett rykte som en okänslig förstörare av gamla kulturmiljöer i huvudstaden. Den myten krossar Björn Elmbrant effektivt i sin utmärkta biografi om Mehr, Stockholmskärlek.
24 mar 10 – Elmbrandt, Björn: Stockholmskärlek - en bok om Hjalmar Mehr

Del av Lantmäteriet bolagiseras
Division Metria inom Lantmäteriet ska ombildas till aktiebolag. Metria utför uppdrag på en kommersiell marknad och många konkurrerande företag har ifrågasatt Metrias ställning som en del av Lantmäteriet. Kritiken har också gällt om Lantmäteriet ska få delta på den kommersiella marknaden.
13 jan 10

130 miljoner till hållbara städer
Under 2009 och 2010 fördelar Delegationen för hållbara städer sammanlagt 340 miljoner kronor till stadsbyggnadsprojekt som ska bidra till att minska utsläpp av växthusgaser och skapa attraktiva och ekologiskt, sociala och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer.
17 dec 09

Bygglov inom tio veckor
Den som söker bygglov ska få besked inom tio veckor. Det ska bli enklare att ta fram nya detaljplaner för kommunerna. Regeringen överlämnar nu sitt förslag till plan- och bygglag till Lagrådet.
3 dec 09

Lantmäteriet bolagiseras
Delar av Lantmäteriet ska bolagiseras. Metria, den del av Lantmäteriet som arbetar med bland annat fältmätning, flyg- och satellitbilder och kartor, som föreslås blir bolag. Metrias verksamhet sker i huvudsak på en konkurrensutsatt marknad. 400 anställda på 35 orter i Sverige berörs av bolagiseringen.
17 sep 09

Kommunalt förköp avskaffas
Förköpslagen ska upphävas. Kommunernas förköpsrätt till mark och fastigheter för expansion av kommunala tätortsområden behövs inte längre förklarar regeringen i en lagrådsremiss.
17 sep 09

Samlad styrning av Boverket krävs
Regeringen får kritik för sitt sätt att styra Boverket. Det behövs en samlad politisk styrning och inte som idag att flera departement styr olika delar av Boverkets verksamhet utan samordning. Boverket behöver ökade resurser både i form av medel och kompetens. för att bli ett nationellt samordningsorgan för samhällsplanering.
11 jun 09 – SOU 2009:57

Jämställdhet utan kött och blod
Låt samhällsplaneringen utgå ifrån vardagslivets behov. Det är något av innehållet i "Jämställdhet nästa! - samhällsplanering ur ett genusperspektiv".
23 apr 09 – Jalakas, Anne och Larsson, Anita: Jämställdhet nästa

Många stränder kan bebyggas
Strandskyddet ska förändras. Miljöminister Andreas Carlgren vill lätta på bestämmelserna i landsbygdskommuner och stärka skyddet för stränder där exploateringstrycket är hårt.
15 jan 09 – Lagrådsremiss: Strandskydd och utveckling av landsbygden

Boverkets framtid utreds
Regeringen sätter Boverket under lupp. En utredning ska granska vad Boverket gör och hur det överensstämmer med vad Boverket ska göra. Kritiken mot verket har varit hård.
8 okt 08 – Dir 2008:117

Fastigheter i tre dimensioner
Nästa år ska det bli möjligt att bilda tredimensionella fastigheter. En tunnel, ett garage, eller en extra våning på ett kontorshus ska kunna utgöra en egen fastighet. Därmed måste fastighetstaxeringslagen också ändras.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:18

Lantmäteriutredning får mer tid
Den utredning som har till uppgift att granska lantmäteriverksamheten skulle presentera ett delbetänkande i maj i år, och ett slutbetänkande i september. På utredningens begäran ska något delbetänkande inte avlämnas, det ska räcka med ett slutbetänkande där alla frågor redovisas.
29 apr 03 – Dir 2003:47

Plan- och byggfrågor överklagas till domstol
Plan- och byggfrågor ska inte kunna överklagas till regeringen. Det är bättre att de allmänna förvaltningsdomstolarna tar hand om ärenden som rör marklov, bygglov och rivningslov anser regeringen i en proposition. Den nya instansordningen föreslås träda ikraft den 1 juli 2003.
9 apr 03 – Prop 2002/2003:27

Närförorten en kopia av innerstan
I år fyller Stockholm 750 år. I senaste numret av tidskriften .doc har man lämnat de första 650 därhän, och tar fasta uppbyggandet av det moderna Stockholm och utvecklingen av framför allt innerstan det senaste decenniet.
16 maj 02 – Farran-Lee, Stephen (red): .doc nummer 14 , Det nya Stockholm

Nytt fastighetsregister
Uppgifter om landets fastigheter ska samlas i ett nytt register, föreslår regeringen.
21 jan 00 – Prop 1999/2000:39

Fastighetsregister slås ihop
Tingsrätternas inskrivningsregister och lantmäteriverkets fastighetsregister läggs ihop till ett gemensamt fastighetsregister.
5 jun 98 – Ds 1998:25

Byggforskningen halveras
Byggforskningsrådet som fördelar anslag till byggforskningen får sina anslag halverade nästa år.
20 feb 98 – SOU 1997:182

Ta bort anmälningsplikten
Riksdagen har ställt sig bakom en motion (m) som kräver att kommunernas byggnadsnämnder inte ska vara tvungna att anmäla brott mot byggnadslovsplikten till åklagare, vilket är obligatoriskt idag. Ibland är dessa brott inte särskilt allvarliga och ibland rättas de till omedelbart och då finns det enligt motionärerna inte någon anledning att dra igång en rättslig process.
13 feb 98 – BoU 1997/1998:5

Hemska hus och hem
Trots att svenska hus är välbyggda, väl underhållna och har en god inomhusmiljö, finns stora brister när det gäller fukt, mögel och ventilation.
23 jan 98 – SOU 1997:177

Värnad integritet i fastighetsdatabas
Integriteten i fastighetsdataregistret ska värnas. Sigurd Heuman lämnar förslag till lagstiftning.
6 jun 97 – SOU 1997:3

Gator ska avgiftsfinansieras
Kommunala gator ska finansieras med avgifter, inte med skatter. Avgifterna ska tas ut av fastighetsägarna och de ska täcka såväl investerings- som underhållskostnader.
31 jan 97 – SOU 1996:168

Mer tid för utredningar om byggnadsfrågor
Regeringen har beslutat att förlänga handläggningstiden för utredningarna om frågor rörande byggnadsdeklarationer och byggnadsregister till och med den 1 juli 2004. Utredningen om byggfelsförsäkringar ska redovisas senast den 1 januari 2005.
Dir 2004:29

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se